Home About Browse Search
Svenska


Bäckström, Julia, 2013. Inverkan av grisningsboxar, arbetsrutiner och utfodring på resultat i smågrisproduktionen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Smågrisdödligheten har ökat de senaste åren och orsaken är till stor del fortfarande okänd. Upp till 80 % av de smågrisar som dör innan avvänjning drabbas redan under de tre första dygnen efter födseln. De vanligaste orsakerna till att smågrisarna dör är att de blir ihjällegade av suggan eller att de svälter ihjäl. Syftet med den här studien var att undersöka om grisningsboxtypen, suggans utfodring, skötsel och arbetsrutinerna i samband med grisning och digivning har någon koppling till resultatet i smågrisproduktionen. För att hitta svar på vad som orsakat den ökande dödligheten insamlades data från 13 besättningar. Urvalet innehöll 4-5 vardera av boxtyperna BB-box med skyddsgrindar, BB-box utan skyddsgrindar och enhetsbox. I BB-boxarna stannar smågrisarna från födsel till avvänjning och i enhetsboxarna stannar smågrisarna från födsel tills de flyttas till ett slaktsvinsstall vid en vikt på ca 30 kg. Djurskötarna i besättningarna intervjuades, mätningar av grisningsboxarna och deras inredning gjordes, en bedömning av boxens hygien och strömängd utfördes och produktionsdata från produktionsuppföljningsprogrammet PigWin Sugg eller i pappersform samlades in. Resultaten i denna studie påvisade inte någon signifikant skillnad i produktionsresultat mellan suggor som grisade och gav di i BB-boxar med skyddsgrindar, BB-boxar utan skyddsgrindar eller enhetsboxar. Studien fann inte heller några signifikanta skillnader i produktionsresultat beroende på suggans utfodring, skötseln av suggan och smågrisarna i samband med grisning och digivning eller beroende på arbetsrutinerna. Inte heller i de två besättningar som hade separata stall, med respektive utan fixeringsgrindar, fann denna studie signifikanta skillnader i produktionsresultat mellan olika boxtyper. I intervjuerna med djurskötarna framkom att det ansågs vara ett stort problem att smågrisarna blev ihjällegade av suggan, att grisningsboxarna vanligtvis upplevdes lättskötta och att djurskötarna trivdes med sina arbeten. I undersökningen av boxarna och dessas inredning framkom att BB-boxar utan skyddsgrindar i genomsnitt hade störst area och BB-boxar med skyddsgrindar hade minst. Däremot kunde inte studien påvisa att boxstorleken hade någon inverkan på smågrisdödligheten. Det behövs mer forskning i ämnet och fler observationer för att signifikanta skillnader ska kunna påvisas.
1

,

The piglet mortality has increased during the last years and to a high degree the reason is still unknown. Up to 80 % of the piglets that die before weaning decease already during the first three days after birth. The most common reasons causing piglets to die are that they get crushed by the sow or starve to death. The aim of this thesis was to investigate whether farrowing pen design, sow feeding, management and work routines performed at farrowing and lactation had any connection to the result in piglet production. Data were collected from 13 herds in order to find answers about what has caused the increased mortality. The observations represented 4-5 each of the pen types farrow to wean (FTW) with crates, FTW without crates, and farrow to 30 kg (FTG, also without crates). The staff of the herds was interviewed, measurements of the farrowing pens and their interior were performed, assessments of the hygiene status and litter amount in the farrowing pens were made and production data was collected from the production follow-up program PigWin Sugg or in paper format. This study could not demonstrate any significant difference in the production result between FTW pens with crates, FTW pens without crates or FTG pens. Differences in the production result could not be seen to depend on sow feeding, on management performed at farrowing and lactation of the sow and piglets or on working routines. Neither in the two herds which had separate stables, with and without crates, this study found significant differences in the production results between different box types. During the interviews with the staff it was found that they considered it a major problem that piglets were crushed by the sow, that the farrowing pens usually was considered easy to work with and that the staff liked their jobs. In the examination of the farrowing pen and its interior it was revealed that FTW pens without crates had the largest area in average and FTW pens with crates had the smallest. However, this study could not show that the size of the pen had any significant effect on the piglet mortality. More research is needed on the subject and more observations are required for significant differences to be detected.
2

Main title:Inverkan av grisningsboxar, arbetsrutiner och utfodring på resultat i smågrisproduktionen
Authors:Bäckström, Julia
Supervisor:Neil, Maria and Engblom, Linda
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:412
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Gris, Sugga, Smågris, Avvänjning, Avvanda, Dödlighet, Grisningsbox, Arbetsrutin, Utfodring, Smågrisproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2141
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:09 Apr 2013 10:33
Metadata Last Modified:09 Apr 2013 10:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics