Home About Browse Search
Svenska


Galle Rambe, Magdalena, 2013. Dynamiskt ljus : om ljus som ett redskap för att skapa föränderlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Det här examensarbetet har som syfte att undersöka hur ljus går att göra dynamiskt och hur det går att skapa föränderliga rum med hjälp av ljus.

Arbetet börjar med att först reda ut ljus i allmänhet, dess egenskaper och kvaliteter samt på vilka sätt som man kan arbeta med ljus. Studien handlar om all form av ljus, både naturligt och artificiellt, och vad som händer i mötet med
olika material.

Därefter utforskas dynamiskt ljus, det vill säga ljus som förändras och utvecklas. I denna del redogörs för hur själva ljuset kan skifta i uttryck, det vill säga i färg,
intensitet eller spridning och vilka metoder som finns för att förändra ljuset.

En stor del innefattar interaktion vilket innebär hur ljuset kan ändras till följd av människors närvaro och hur det går att låta människor styra ljuset. Arbetet undersöker även hur man kan ta tillvara på och förmedla dagsljusets naturliga dynamik och hur man kan arbeta med ljus i kombination med väder och årstidsväxlingar.

Innehållet i det här avsnitt bygger till stor del på fallstudier av platser och installationer. Genom att studera dessa exempel lyfter arbetet fram ett antal
metoder och tillvägagångssätt som kan användas för att skapa dynamiskt ljus på en plats. Kapitlet avslutas med en sammanställning av olika faktorer som kan påverka ljuset utifrån vilka man sedan kan utgå ifrån i arbetsprocessen. Efter detta följer ett antal egna designförslag där olika metoder som framkommit i den undersökande delen tolkas och appliceras på ett antal platser.

I den avslutande diskussionen presenteras mina egna personliga reflektioner kring vad som egentligen kan betraktas som dynamiskt ljus. Frågan som ställs är om det enbart handlar om att förändra själva ljuset eller om det handlar om ett helhetsgrepp där det snarare rör sig om att ge en plats olika uttryck vid olika tillfällen med hjälp medveten ljusdesign. Att skapa platser som lever, oavsett
tidpunkt.

,

The main purpose of this master thesis is to investigate how light can be made dynamic and how to use light as a tool to create changeable rooms.

The project begins by first sorting out lighting in general, its characteristics and qualities, as well as in which ways you can work with light. The study deals with
all forms of light, both natural and artificial, and examines what happens in the meeting with different materials.

The thesis then explores dynamic light, wich here is defined as light that is changing and evolving. In this section is also described how light in itself can vary in
expression, in terms of colour, intensity or distribution and the methods available to change the light. A large part includes interaction, which means how light can change due to human presence and how to allow people to control the
light. This project also examines how to take advantage of and make use of the daylight’s inherent dynamic characteristics, and how to work with light in combination
with weather and seasonal changes. The content is largely based on case studies of different sites and installations. By studying these examples, the thesis emphasize a number of methods and approaches that can be used to create
dynamic lighting in a perticular environment. The chapter ends with a summary of various factors that can affect the light, which then can be utilized in a work process. This is followed by a number of design proposals, where different
methods, that emerged in the investigative part of the thesis, is interpreted and applied on a number of places.
In the final part you will find a concluding discussion containing a personal reflection on what actually can be considered as dynamic light. One question being asked is whether it is just about changing the light itself, or whether it is a holistic approach, which means giving a place different expressions at various times using conscious lighting design. This means creating living places, regardless of season and time of day.

Main title:Dynamiskt ljus
Subtitle:om ljus som ett redskap för att skapa föränderlighet
Authors:Galle Rambe, Magdalena
Supervisor:Eklund, Peter
Examiner:Sarap, Tiina and Westin, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagsljus, artificiellt ljus, ljusdesign, dynamik, interaktion, material, väder, design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2162
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2162
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2013 12:12
Metadata Last Modified:19 Apr 2013 12:12

Repository Staff Only: item control page