Home About Browse Search
Svenska


Lindgren, Jenny, 2013. Sveaskogs försäljning av skogsmark i Vilhelmina och Dorotea : målsättning och utfall ur ett glesbygdsperspektiv. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sveaskog AB har av sin ägare svenska staten fått i uppdrag att sälja 10 % av det markinnehav man hade 2002 i syfte att stärka enskilt jord- och skogsbruk. Detta för att det förväntas bli lättare för enskilda privatpersoner att få en utkomst i glesbygden. Syftet med studien var att granska försäljningsprocessen och vilka fastigheter som sålts. Köparna, deras motiv till köpet och hur det påverkat dem och omgivningen har också studerats. Nyckelpersoner inom Sveaskog intervjuades för att förstå försäljningsprocessen och vilka kriterier man hade för att välja områden till försäljning. Studien omfattade 36 fastigheter som Sveaskog sålt i Dorotea och Vilhelmina mellan 2003-2011. Fastigheterna analyserades för att se hur de uppfyllde Sveaskogs kriterier. En ägare per såld fastighet erbjöds att medverka i en telefonintervju. Totalt intervjuades 15 fastighetsköpare för att undersöka motiven till skogsköpet och hur det påverkat deras val av bostadsort samt inkomst och livskvalitet.
Försäljningsprocessen Sveaskog har använt sig av har med tidens gång förändrats från att i början ha haft ganska höga krav på köparna av fastigheterna till dagens läge när vem som helst kan få köpa. Konflikter med andra näringar som rennäringen har inte ökat i och med försäljningen, men renägarna påtalar att man vill ha möjlighet att yttra sig innan försäljningen påbörjas. Den påverkan försäljningen haft på köparna varierar när det gäller möjlighet att bo kvar/bosätta sig i kommunen och påverkan på inkomstmöjligheterna. Därmed är det långt ifrån självklart att fastighetsförsäljningen haft den positiva påverkan på glesbygden i Vilhelmina och Dorotea som man tänkte sig.

,

Sveaskog AB has by its owner the Swedish state received mandated to sell 10% of the land holdings it had in 2002 in order to strengthen private farming and forestry. This is because it is expected to be easier for private individuals to earn a living in rural areas. The purpose of this study was to examine the sale process and the properties sold. Buyers, their motives for purchasing and how it affected them and their surroundings have also been studied. Key people within Sveaskog were interviewed to understand the sales process and what criteria they had in areas that have been sold. The study considered 36 properties sold by Sveaskog in Dorotea and Wilhelmina between 2003-2011. The properties were analyzed to see how they met Sveaskog criteria. One new owner of a property purchased from Sveaskog was invited to participate in a telephone interview. Total sample 15 buyers were interviewed in order to consider the reasons for forest acquisition and how it influenced their choice of residence, income and quality of life.
The sales process Sveaskog has applied has changed over time and from the beginning they had relatively high standards for the purchasers of the properties to the current situation where anyone can buy and property. Conflicts with other industries such as reindeer husbandry in the area have not increased with the sale, but the reindeer owner’s points out that they want the opportunity to be heard before the sales starts. The impact by the sales on buyers vary in terms of the opportunity to stay / reside in the municipality and the impact on livelihoods. Thus, it is far from obvious that property sales had a positive impact on rural areas in Vilhelmina and Dorotea as intended.

Main title:Sveaskogs försäljning av skogsmark i Vilhelmina och Dorotea
Subtitle:målsättning och utfall ur ett glesbygdsperspektiv
Authors:Lindgren, Jenny
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:Lind, Torgny
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:387
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Privata skogsägare, Markförsäljningsprogrammet, intervjuer, enkät
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2122
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2122
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2013 11:50
Metadata Last Modified:26 Mar 2013 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics