Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Samuel, 2013. Potential för pannvedsförsäljning i Nederländerna : en marknadsundersökning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
739kB

Abstract

Detta examensarbete skrevs på uppdrag av Södra skogsägarna. Syftet med arbetet var att fördjupa kunskapen om marknaden för pannved i Nederländerna. Arbetet beskriver bland annat kunder till vedföretagen, priser för ved, var veden kommer ifrån samt hur vedföretagen ser på framtiden inom vedmarknaden. Förutom detta ger arbetet även en bild av Nederländerna, dess energiförsörjning, den förnyelsebara energin och skogsråvaran i landet.

Teorierna som ligger till grund för arbetet är framförallt marknadsundersökning, omvärldsanalys och beskrivning av erbjudandet. Teorierna fokuserar på hur omvärlden inom ett specifikt område kan undersökas och vad som är viktigt när ett företag vill gå in på en ny marknad. Vidare beskriver teorierna även vad ett erbjudande består av.

Datainsamlingen gjordes både med hjälp av primär- och sekundärdata. Primärdata samlades in via telefonintervju, intervjuer på plats samt genom e-mail konversationer. Sekundärdata samlades in genom diverse böcker och hemsidor via Internet.

Resultatet visar att det finns potential för pannvedsförsäljning i Nederländerna. I Nederländerna finns ett antal företag som livnär sig på att sälja ved till privatpersoner, restauranger och byggvaruhus. Arbetet visar att företag som arbetar med pannved under de senaste åren ökat i antal. De företag som säljer ved importerar ved huvudsakligen från låglöneländer såsom baltländerna, Ukraina och Ryssland. Avgörande faktorer för var en vedförsäljare köper ved ifrån är pris och kvalitet på produkten.

För att vara framgångsrika på marknaden för pannved krävs en konkurrensförmåga vad gäller framförallt pris och kvalitet på den erbjudna produkten. De företag som säljer ved efterfrågar en kvalitativ produkt till lågt pris.

,

This thesis was written on behalf of Södra skogsägarna. The objective of this work was to deepen the knowledge of the market for firewood in the Netherlands. This work describes for instance customers to the firewood businesses, prices for firewood, where the wood come from and how the firewood businesses see the future in the firewood market. The thesis does also give a picture of the Netherlands, its energy, the renewable energy and forest products in the country.

The theory underlying the work is primarily marketing research, environmental scanning and description of the offer. Theories focus on how the outside world in a specific field can be described and what is important when a company wants to enter a new market. Further theories is what an offer is made up of.

The data was collected through both primary and secondary data. Primary data was collected via telephone interview, interviews on the spot and through e-mail conversations. Secondary data was collected through various books and websites on the Internet.

The result shows that there is a potential for selling firewood in the Netherlands. In the Netherlands there are a number of companies that make their living on selling firewood to individuals, restaurants and DIY stores. The work shows that companies working with firewood in recent years have increased in number. The companies that sell firewood import wood mainly from low-wage countries such as the Baltic countries, Ukraine and Russia. Decisive factors where firewood businesses buy wood from are the price and quality of the product.

To be successful on the market for firewood in the Netherlands, a competitiveness with regard to particularly price and quality of the product offered. The companies that sell firewood demand a product with quality at a low price.

Main title:Potential för pannvedsförsäljning i Nederländerna
Subtitle:en marknadsundersökning
Authors:Johnsson, Samuel
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Hultåker, Oscar and Bohlin, Folke
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:113
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:förnyelsebar energi, omvärldsanalys, import, export, vedförsäljare, ved, renewable energy, environmental scanning, firewood sales, wood
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2120
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2120
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Mar 2013 13:31
Metadata Last Modified:25 Mar 2013 13:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics