Home About Browse Search
Svenska


Hogell, Susanna, 2013. Livet på ett garagetak : en utvärdering av underbyggda bostadsgårdar. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Förtätning av städer har blivit en allt mer förekommande
lösning på dagens stadsbyggnadsfrågor. När det gäller
förtätning och expansion så är Malmö inget undantag.
Genom denna typ av åtgärd i redan byggd miljö kan
Malmö växa med minst 100 000 invånare inom loppet
av en 20-årsperiod. Det medför stora förändringar
som kommer att beröra Malmös invånare och andra
som är verksamma i staden. När en stad står inför en
förtätningsprocess är det ofta friytorna som tas i anspråk
och bebyggs. Därmed ökar risken att människors
tillgång till gröna närmiljöer går förlorade. Därför är
det viktigt för en stad som växer inåt att ha ambitionen
om en tät men samtidigt grön stadsmiljö. För att åstadkomma detta kan befintliga gårdar utvecklas och ges ett högre bruksvärde.
I Malmö är det vanligt förekommande med
bostadsgårdar på takbjälklag. Det här medför
vissa begränsningar vilket kan komma att påverka
utförandet av denna typ av gårdar. I och med den
förtätningstrend som råder är det viktigt att ta reda på
vilka förutsättningar dessa gårdar har ur både en social
och ekologisk synvinkel.
Syftet med det här examensarbetet har varit att studera
och kritiskt granska bostadsgårdar som är anlagda
på garagetak för ta reda på vilka eventuella brister
och kvaliteter de besitter. Genom en fallstudie där
tio underbyggda bostadsgårdar har inventerats och
analyserats ska arbetet svara på hur detta avspeglar
sig på den här typen av gårdar. Det är inte ovanligt att
underbyggda gårdar saknar vegetation på grund av
begränsat jorddjup. Vidare kan det bidra till att man går
miste om viktiga rumsliga strukturer på många gårdar
och de tenderar att sakna viktiga upplevelsevärden.
Dessutom förekommer ofta höjdskillnader som
dels påverkar gårdarnas utseende, trygghet samt
tillgänglighet. Dock behöver det inte alltid vara negativt
då en nivåskillnad även kan bidra till att man får bättre
överblick och därmed kan den sociala kontrollen på
gården öka. Ytterligare en positiv aspekt är att gårdarna
ofta förblir en bilfrizon då all parkering sker under mark.

,

Densification of cities is becoming an increasingly
common solution to urban growth. Malmö is not an
exception when it comes to expansion. Through this
kind of action in already built areas, Malmö can increase
in the number of at least 100 000 habitants in a period of
20 years. This will lead to big changes, which will affect
the inhabitants of Malmö and other occupations in the city. When a city stands before a densification process it
is often the open spaces that are lost and built on. One
effect of all this could be great losses in valuable greenand recreational areas. Therefore it is important in a
city that grows inwards to have an ambition of a dense
but green urban environment. To create this kind of
surrounding one solution is to improve already existing
properties and their courtyards.
In Malmö a common type of residential yards are
established on the roof of parking garages. This implies
to certain limitations, which may affect the outcome
of these kinds of courtyard. With the densification trend that prevails, it is important to find out which qualifications they possess both from an ecological and
social perspective.
The objective of this final thesis is to investigate and
critically evaluate properties, which has courtyards on
top of parking garages. The purpose is to determine the
possible deficiencies and qualities. A case study has been
made, where ten different properties in Malmö has been
examined and analyzed where the outcome will reflect how well these places really are functioning. It is not unusual that these kind of courtyards lack vegetation because of limited soil depth. Furthermore, this contributes to losing important spatial structures and they also tend to lack recreational values. In addition, there are often differences in height, which partly affects the appearance, security and availability. However, it may not always be negative. A height difference can also help you get a better overview and therefore, the social control of the courtyard may increase. Another positive aspect is that the area often remains free from cars when all parking is underground.

Main title:Livet på ett garagetak
Subtitle:en utvärdering av underbyggda bostadsgårdar
Authors:Hogell, Susanna
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Kylin, Maria and Kristensson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsgård, underbyggd, takbjälklag, parkeringsgarage, garage, brister, kvaliteter, upplevelsevärden, funktioner, utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2107
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2107
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Mar 2013 15:02
Metadata Last Modified:20 Mar 2013 15:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics