Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Alice, 2013. Grönytefaktorn och biologisk mångfald : en anpassning för Rosendalsfältet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att planera för ett hållbart samhälle blir allt viktigare och att som landskapsarkitekt känna till olika verktyg som stödjer ett sådant planeringsarbete är därför relevant. Grönytefaktor är ett planeringsverktyg som används vid utformning av gårdsmiljön i Stockholm stads nya miljöstadsdel Norra Djurgårdsstaden där den anpassats till att stödja omgivande naturvärden. Syftet med uppsatsen är att undersöka verktyget och presentera en anpassning för
Rosendalsfältet i Uppsala. För att få ökad förståelse för hur Grönytefaktorn är uppbyggd och hur verktyget kan platsanpassas undersöks Stockholms stads version Norra Djurgårdsstaden Grönytefaktor Hjorthagen. Här beskrivs en
platsanpassad version av verktyget. Det innehåller faktorer inom tre kategorier:
biologisk mångfald, sociala och rekreativa värden samt klimatanpassning. Det här arbetet är avgränsat till att behandla kategorin biologisk mångfald. Verktyget
anpassas sedan till ett exploateringsområde i Uppsala, Rosendalsfältet. Här planeras för universitetsverksamhet samt bostäder och området gränsar till större skyddade naturområden. Analys av Grönytefaktorn för Norra Djurgårdsstaden visar att de naturmiljöer som bedömts som extra viktiga att gynna i området är ädellövsmiljöer med äldre ekar samt vattenmiljöer. Verktyget har ett antal
tilläggsfaktorer anpassade för att gynna naturvärden inom dessa. För Rosendalsfältet finns två utmärkande naturmiljöer som bedöms som extra skyddsvärda, talldominerad barrskog samt sandmiljöer vilka båda hyser
rödlistade arter. Dessa ligger till grund för de tilläggsfaktorer som föreslås för området, vilka är Torrplantering, Tall, Fauna-depåer (tall), Holkar
(fågel/fladdermus) samt Sälg eller andra viden. Vidare föreslås tilläggsfaktorer inom kategorin vatten och biologisk mångfald. Vattenmiljöerna som finns på
Rosendalsfältet är inte unika men anses ha stor betydelse för den biologiska mångfalden på platsen.

,

Sustainable design is becoming increasingly important concerning urban planning, and as a landscape architect it’s relevant to be familiar with variant
tools that support ecological sustainability. Grönytefaktorn (The Biotope Area Factor) is a planning tool used in the urban development project Stockholm
Norra Djurgårdsstaden, where further adaptions have been made in order to support the surrounding ecosystems. The aim of this paper is to analyse how the tool is constructed as to support local species and biotopes and present an
adaption for Rosendalsfältet, Uppsala. In the first part, the planning tool created for Norra Djurgårdsstaden, is evaluated. This tool includes factors within the
three categories: Adaption to climate change, Biodiversity
and Social/recreational values. This paper is limited to deal with the factors concerning biodiversity. In the second part the tool is adapted to an intended urban development project in Uppsala, Rosendalsfältet. It is planned to contain university buildings as well as housing developments and is surrounded by nature of great ecological value. Analysis of the planning tool for Norra
Djurgårdsstaden shows two biotopes of significant ecological value: deciduous forests with old oak trees and water environments. The tool has a number of additional factors designed to support these environments. For Rosendalsfältet the correlative biotopes are stands of older pines and sand fields, both of which contain endangered species. These form the basis of the
additional factors proposed for the area, which are Dry plant areas, Pine, Fauna Depots (Pine), Nesting boxes (bird/bat) and Goat willow and other willows. Additional factors in the category of water and biodiversity are as well included. The water environments that exist at Rosendalsfältet are not unique but still have great importance for the biodiversity at the site.

Main title:Grönytefaktorn och biologisk mångfald
Subtitle:en anpassning för Rosendalsfältet
Authors:Johansson, Alice
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:biotope area factor, biologisk mångfald, grönytefaktorn, GYF, planeringsverktyg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2061
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2061
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2013 10:49
Metadata Last Modified:01 Mar 2013 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics