Home About Browse Search
Svenska


Sjölund, Simone, 2012. Mulesing, ett välfärdsproblem nu och då : de svenska klädföretagens syn på merinoull - tar de ansvar för ursprunget?. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
142kB

Abstract

Mulesing är ett ingrepp som utförs på får i Australien för att förhindra att de drabbas av flugangrepp. Det är främst merinofår som drabbas av flugangrepp eftersom de har mer hudveck än andra fårraser. Merinoullen är ull av finare kvalitè och den används i kläder hos många företag runt om i världen. Mulesing eller The Mules Operation som det även kallas har praktiserats sedan 1929 och det innebär att fåren utsetts för ett kirurgiskt ingrepp med avsikt att avlägsna hudveck vid fårets bakdel. Verksamheten ökade i omfattning med tiden eftersom problemen med flugangrepp ökade alltmer. Det finns andra metoder att använda sig av istället för mulesing, men däremot är de som är engagerade i näringen oense om vad som är det bästa skyddet mot flugangrepp. De alternativa metoder som används idag istället för mulesing är främst så kallade ”clips” som ska sträcka ut huden och där det därefter blir atrofi (förtvining av kroppens vävnader och organ). Man kan även använda sig av kemiska substanser som injiceras under huden på skinkorna på fåren för att få bort överskottet av rynkor. Djurskyddsproblemen kvarstår fortfarande eftersom dessa metoder inte heller är helt smärtfria. Det enda långsiktiga och djurvänliga alternativet är att förändra aveln och att endast avla på djur som har mindre hudveck runt lår och skinkor. Även om mulesing inte utövas så måste det till en förändring i hur man håller får i Australien. Fårflockarna är otroligt stora och den dagliga tillsynen som behövs för att upptäcka flugangreppen i tid är omöjlig när flockarna är så pass stora. Mulesing skulle ha fasats ut till 2010, men min efterforskning visar att så inte är fallet. I Australien pågår fortfarande mulesing men däremot i mindre omfattning än tidigare. Australiens största djurskyddsorganisation Animals Australia driver frågan hårt framåt för att få ett förbud mot mulesing. Smärtlindring är mer vanligt förekommande än tidigare, men mer vanligt efter ingreppet än före. Smärtlindringsspray kan i Australien i vissa fall även användas innan ingreppet på fåren. Det som har förbättrats de senaste åren i Australien är att det numera finns ett märkningssystem för att konsumenterna kan veta om ullen de köper är mulesingfri eller inte. De svenska konsumenterna blev uppmärksammade om mulesing och hur fåren behandlades i Australien 2008 i svenska tvprogrammet Kalla Fakta. Många företag ändrade sin handel med merinoull efter detta inslag och började genomföra bättre rutinkontroller som medförde strängare certifieringsbevis från leverantörerna. Enligt min studie som utförts under våren 2012 där klädföretagen fick svara på frågor angående deras syn på merinoull och hur de arbetar med sina leverantörer, visar det att företagen fortfarande prioriterar frågan högt om ett gott djurskydd i deras handel. Det har framkommit att de fortfarande prioriterar en handel med leverantörer som arbetar med ull och produkter som följer gällande riktlinjer inom djurskydd. Det är viktigt för företagen att de samarbetar med leverantörer som följer företagens avtal och att därmed konsumenterna kan förlita sig på att företagen säljer bra produkter ur djurskyddssynpunkt. Eftersom mulesing fortfarande pågår i Australien idag går det inte helt att försäkra sig om att ullen därifrån är helt mulesingfri. Det är upp till var och en som konsument att ta reda på fakta om de varor och produkter som man köper i handeln och det är många gånger svårt. Mulesing förekommer i många djurhållningar eftersom det lönar sig för människans ekonomiska intressen och här måste det till en förändring. Det kommer att ta tid att förändra aveln men det är den enda långsiktiga lösningen för både djuren och djurhållarna i framtiden.

,

Mulesing is a procedure performed on sheep in Australia to prevent them from suffering flystrike. It is mainly merino sheep who suffering flystrike since they have more skinfolds than other breeds. Merino wool is wool of finer fibre and it is used in garments of many companies around the world. Mulesing, also known as The Mules Operation, has been practiced since 1929 and means that the sheep will suffer from surgery in purpose to take away infected skinfolds. The mules operation increased in extent over time as problems with flystrike kept increasing. There are other methods to use instead of mulesing, but the industry disagree about what is the best protection against flystrike. One alternative method that are used instead of mulesing today is called "cut" which means that the skin will be stretched, where it then undergoes atrophy (wasting away of body tissues and organs), or you can make use of chemical substances that are injected under the skin on the buttocks of the sheep to remove the excess of wrinkles. Animal welfare problems still remain because these methods are also not entirely free of pain. The only percistent animal friendly option is to change the breed and only breed from animals that have less skinfolds on the buttocks. Although mulesing would be banned, the breed industry need to change in order to improve the situation for the sheep. The flocks are enormous, and the daily inspection required to detect the flygrips in time is impossible when the flocks are so large. The intention was to phase out mulesing by 2010, but my research shows that it is still in progress in Australia but to a lesser extent than before. Australia's largest animal protection organization Animals Australia is pushing the issue ahead to get a ban on mulesing but the process is progressing slowly. Pain reduce is more common than previously but more common after surgery than before. Pain relief spray can be used in some cases and even before the surgery. What has improved in recent years is that there is now a labeling system in Australia so that consumers can learn about the wool they are buying and therefore know if it is mulesingfree or not. The Swedish consumers became aware of mulesing and how the sheep were treated in Australia in 2008 in the Swedish tv program Kalla Fakta. Many companies are changing their trade in merino wool for this reason and started implementing more routine inspections and imposed more stringent proof of certification from the suppliers. Since mulesing is still in use in Australia today, no one can not be entirely sure that the wool from there is completely mulesing free. It is up to each consumer to find out the facts about the goods and products that they are buying, and it`s often difficult to do. It will take time to change the phenotype of the breed but it`s the only longterm solution for both animals and livestock farmers in the long way.

Main title:Mulesing, ett välfärdsproblem nu och då
Subtitle:de svenska klädföretagens syn på merinoull - tar de ansvar för ursprunget?
Authors:Sjölund, Simone
Supervisor:Yngvesson, Jenny and Lingehag Ekholm, Katarina
Examiner:Loberg, Johan
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:448
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:mulesing, animal pain, animal welfare, sheep, djurvälfärd, smärta, lidande, djurskydd, får, ull, merinoull
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2059
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2059
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology - Growth and development
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2013 09:47
Metadata Last Modified:01 Mar 2013 09:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics