Home About Browse Search
Svenska


Hulusjö, Daniel, 2013. A value chain analysis for timber in four East African countries : an exploratory case study. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This study is a value chain analysis for timber in East Africa. It was commissioned by Vi Agroforestry, a nongovernmental organisation registered in Kenya, Rwanda, Uganda and Tanzania engaged in a rural development program that involves promoting tree planting and enterprise development (Vi Agroforestry, 2012). The purpose of the study was to identify and describe common value chains for timber in the countries where Vi Agroforestry operated.

Value chain is a concept and a framework describing how to structure information regarding activities included in satisfying a certain customer need, e.g. procurement, logistics, transactions, production and marketing. One purpose of value chain analysis is to show the build-up from production cost to consumer price and how surplus is distributed between actors within a chain. The study was conducted as an exploratory case study focusing on gaining broad initial insights. Data collection was done mainly through semi-structured interviews with actors engaged in activities throughout the chains.

The forest products industry in general is characterised by sales of commodity products with push marketing, relatively long lead-times in production and a production processes that generates a relatively high percentage of consequence products (Haartveit, Kozak, & Maness, 2004). The general picture painted by the results in this study correspond with this description. The observed chains consisted of farmers engaged in silviculture, independent contractors providing processing of timber into boards, other independents providing transporting services from interior sites to markets, timber dealers coordinating between different stages plus handling retailing and finally contractors or carpenters engaged in construction or furniture making. Businesses were very small-scale, sole proprietorships with mainly one or two employees and markets were local.

One result that stood out was the impact that honesty and trust had as key elements in the competitive strategies of actors. Trust was a key condition for allowing credit and since cash flow was a big issue and liquidity often a limiting factor for most actors, being considered trustworthy had great significance.

The biggest potential for improvement that I found for the observed value chains was in increased cooperation and coordination, both horizontal and vertical. This could increase scale and reduce costs but from the farmers’ perspective, for more vertical integration to make sense, there had to be a firm horizontal cooperation between actors in the first stage. Average farm size was a seriously limiting factor to creating economies of scale and considering the cost of required inputs for processing this would need to be in place.

The findings point to opportunities to increase the overall surplus to the benefit of all value chain participants. The results from this study can support Vi Agroforestry in their work to increase economic activity and growth with the aim to effectively reduce poverty and contribute to establishing sustainable livelihoods for smallholder farmers in East Africa.

,

Denna studie är en värdekedjeanalys för virke i Östafrika. Uppdraget att genomföra studien kom från Vi-skogen, en icke-statlig biståndsorganisation registrerad i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania som arbetar med program för fattigdomsbekämpning genom utbildning av småbrukare i bland annat trädjordbruk och företagande (Vi-skogen, 2012). Syftet med studien var att identifiera och beskriva vanliga värdekedjor för virke i respektive land där Vi-skogen verkar.

Värdekedja är ett koncept och ett ramverk för hur man ordnar information om de aktiviteter som ingår i ett visst förlopp med syfte att tillfredsställa ett visst kundbehov. Exempel på aktiviteter är anskaffning, logistik, transaktioner, produktion och marknadsföring. Ett av huvudsyftena med värdekedjeanalys är att kunna visa uppbyggnaden från produktionskostnad till konsumentpris för hela kedjan av aktiviteter samt hur överskottet fördelas mellan de aktörer som utför aktiviteterna. Denna studie har genomförts som en explorativ fallstudie med fokus på att få en bred första inblick. Datainsamlingen skedde främst genom semi-strukturerade intervjuer som hölls med aktörer inom de aktuella kedjorna.

Skogsindustrin i allmänhet präglas av försäljning av handelsvaror med push-marknadsföring, relativt långa ledtider i produktionen och produktionsprocesser som genererar en relativt hög andel konsekvensprodukter (Haartveit, Kozak, & Maness, 2004). Den generella bild som framträder av resultaten i denna studie överensstämmer med den beskrivningen. De observerade kedjorna bestod av bönder som odlade träd, entreprenörer som sönderdelade stockar till virke, transportörer som tillhandhöll logistik från avlägg till marknad, virkeshandlare som samordnade aktiviteter mellan olika steg i kedjan samt sålde virke och snickare som antingen utförde konstruktionsjobb eller möbeltillverkning för slutkunds räkning. Företagande var mycket småskaligt, enskilda firmor med en eller två anställda som agerade på mindre lokala marknader.

Ett resultat som utmärkte sig var den effekt som ärlighet och förtroende hade som viktiga inslag i företagens konkurrensstrategier. Tillit var en nyckelfaktor för bland annat kreditgivning. Eftersom tillgång till likvida medel ofta var en begränsande faktor för aktörer ägde ett omdöme att vara pålitlig stor betydelse för dem.

Den största potentialen för ökade överskott förelåg i ökat samarbete och samordning, både horisontell och vertikal. Utnyttjande av skalfördelar skulle innebära ökad kostnadseffektivitet men för att ökad vertikal integration skulle vara meningsfull ur böndernas perspektiv måste det först etableras samarbete mellan aktörerna i det första steget. Den genomsnittliga gårdsstorleken var en kraftigt begränsande faktor för att skapa stordriftsfördelar och med tanke på kostnaden för nödvändiga insatsvaror för vidareförädling var samarbete en nödvändighet.

Svaren i studien pekar på möjligheter att öka det totala överskottet i värdekedjan till nytta för alla involverade aktörer. Resultaten från studien kan främja Vi-skogen i deras arbete för ökad ekonomisk aktivitet och tillväxt med syfte att effektivt minska fattigdom och bidra till att etablera långsiktigt hållbar försörjning för småbrukare i Östafrika.

Main title:A value chain analysis for timber in four East African countries
Subtitle:an exploratory case study
Authors:Hulusjö, Daniel
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:111
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Value chain, analysis, timber, East Africa, värdekedja, analys, virke, Östafrika
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2034
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2034
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:11 Feb 2013 08:19
Metadata Last Modified:11 Feb 2013 08:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics