Home About Browse Search
Svenska


Engström, Andreas, 2012. Insekter i hårt törskateangripna ungtallbestånd i Norrbotten : skadeinventering och artbestämning. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Sedan i början av 2000-talet har nordligaste Sverige drabbats hårt av törskateangrepp och det är konstaterat att skadorna framförallt har orsakats av den värdväxlande varianten C. flaccidum. I Sverige visade forskning i början av 1900-talet att flera arter från fjärilssläktet Dioryctria (barrskogsmott) förekom i samband med törskateskador. Med de stora törskateskador som idag finns i norra Sverige är det fortsatt intressant att ta reda på vilka arter som idag kan påträffas och vilken roll de kan spela vid dessa skador.

Syftet med studien har varit att, genom en fältstudie, bedöma förekomst och omfattning av angrepp från barrskogsmott och törskatesvamp i ett urval på 18 bestånd.
Syftet var också att, med en kontrollgrupp genom en förkortad kläckningsprocess, försöka artbestämma barrskogsmotten som angripit träden samt att försöka bedöma hur vanligt det kan vara att insektsangrepp inte upptäcks i fält.

I de inventerade bestånden hade 42 % av tallarna skador av törskate och en liten andel (0,6 %) noterades ha angrepp av barrskogsmott.

Kläckningsprocessen resulterade i två framkläckta exemplar av arten allmän tallbarkvecklare (Cydia coniferana). Arten har tidigare inte uppmärksammats i samband med törskateskadorna i Norrbotten men är en närstående art till gruppen barrskogmott. Både mott och vecklare hör till ordningen fjärilar (Lepidoptera). Kläckning av kontrollgruppen visade också att 45 %, av insektsskadorna på stamproven av törskate, missats vid inventeringstillfället. Resultatet ger en stark indikation på att angrepp från gnagmjölsproducerande insekter såsom mott och vecklare lokalt kan vara mycket vanliga och att allmän tallbarkvecklare är en art som förekommer i samband med törskateskadorna i Norrbotten.

,

Since the beginning of the 2000s, northern Sweden is severely affected by infections from Cronartium rust and it is found that the infections are mainly caused by the host variable variant C. flaccidum. Early research showed that some species from the group, Dioryctria (moth), where often where found on trees infected with Cronartium rust. Today, with the extensive damages of Cronartium rust in northern Sweden, it is still interesting to clarify which species that can be found in this area and what role they play in these infected areas.

The main goal of this study was, through a field study, evaluate the frequency of the damages made by moth and Cronartium rust, in a sample of 18 areas.
The goal was also with help by a shortened hatching process with a control group, identify the species who attacked the trees and to try to estimate how common it may be that moth damages is undetected in field studies.

In average, 42% of all trees (P. sylvestris) were infected by Cronartium rust and a small percentage (0.6%) was noted to have damages of moths.

The hatching process resulted in two specimens by the Pine-bark piercer, Cydia coniferana. The species has not previously been recognized in connection with Cronartium rust in north of Sweden, however, both snout moths (Pyralidae) and the Tortrix moths (Tortricidae) belongs to the same order, Lepidoptera (butterflies). Hatching of the control group also showed that 45% of insect damages on stem samples of Cronartium rust,rust werewas undetected at the time of the field study. The results give a strong indication that the damages caused by moths, locally, may be very common and that Pine-bark piercer may be connected with the damages caused by Cronartium rust in north of Sweden.

Main title:Insekter i hårt törskateangripna ungtallbestånd i Norrbotten
Subtitle:skadeinventering och artbestämning
Authors:Engström, Andreas
Supervisor:Hansson, Per
Examiner:Valinger, Erik
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:24
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Törskate, Cronartium flaccidum, Peridermium pini, tall, Pinus sylvestris, insekter, mott, Dioryctria spp., allmän tallbarkvecklare, Cydia coniferana, Cronartium rust, Scots pine, insects, moths, Cydia coniferana
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1992
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1992
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2013 13:34
Metadata Last Modified:24 Jan 2013 13:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics