Home About Browse Search
Svenska


Bäckman, Johan, 2012. Umebors åsikter rörande grönområden. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
770kB

Abstract

Grönområden kan bidra med en mängd nyttor till en stad som till exempel att reglera lokalklimatet, säkerställa vattenresurser och så vidare. Grönområden gynnar också människors hälsa både genom att verka mentalt återhämtande och underlätta och inspirera till fysisk aktivitet.

Analysen av vad åsikterna kring grönområden i Umeå stad var utgick ifrån en enkätundersökning på nätet som dels publicerades på Umeå kommuns hemsida och dessutom skickades ut med e-post till de föreningar som fanns registrerade hos kommunen samt de verksamma på SLU i Umeå. Datainsamlingen avbröts när antalet svarande uppgått till 1000 stycken. Svaren kom från ett brett urval av befolkningen, och personer med olika åldrar, kön, uppväxtmiljöer med mera fanns representerade.

Människor från de olika svarandekategorierna skiljde sig generellt inte ifrån varandra vad gäller preferenser för grönområden. Resultaten visade tydligt att det var mycket viktigt med tillgängliga grönområden samt att de flesta inte var beredda att ta sig längre än 100 - 300 meter för att besöka något av dessa områden i så hög utsträckning som de hade lust. Det var i samma utsträckning viktigt för de svarande att ha utsikt mot grönområden från arbetsplatser och bostäder. Områdena skulle också tillhandahålla en variationsrik miljö. Villigheten var också stor för att ta omvägar för att gå igenom något grönområde på väg i något annat ärende. Promenader och avkoppling var de aktiviteter som grönområden helst skulle möjliggöra, och upptrampade stigar var det föredragna underlaget att ta sig fram på i grönområden. En viktig sak var att de svarande ville kunna känna avskildhet när de besökte något grönområde. De miljöer som uppskattades mest att besöka var de som innehöll stora grova lövträd, skog och små vattendrag. Detsamma gäller för de miljöer som var intressantast att titta på. Blandskogen var den överlägset mest populära skogstypen.

Arbetet mynnade också ut i ett antal tillämpningsförslag till Umeå kommun utifrån de åsikter som kommit fram i enkätundersökningen. Dessa förslag kan tjäna som ett underlag och bidra till kommunens grönplaneringsarbete. Fokus har lagts på områden inom den av kommunen tänkta femkilometersstaden som sträcker sig från centrum och universitetsområdet. Säkerställandet av en god kvalitet på grönstrukturen inom femkilometerstaden blir viktigt då det finns stora intressen för exploateringar för bostäder och verksamheter.

,

Green spaces can provide a multitude of benefits to a city such as regulating local climate, securing water resources and so on. Green areas also benefit human health both by promoting mental recovery, and facilitate and inspire physical activity.

The analysis of the views of green areas in Umeå town was drawn from a survey online that was partly published on Umeå Municipality's website and also sent out by e-mail to the associations that were registered by the municipality and people at SLU in Umeå. The data collection was stopped when the number of respondents reached a 1,000. The answers came from a broad range of the population, and people of different ages, gender, childhood environments, and more were represented.

People from the different respondent categories did generally not differ from each other in terms of preference for greenery. The results clearly showed the importance to have available green space and that most were not prepared to travel further than 100 - 300 meters to visit any of these areas as often as they wanted. Equally important for the defendants was a view of greenery from their workplaces and homes. These areas should also provide a variety of environments. Willingness was also great to take detours through a green space when out on other business. The activities that green areas should allow were walking and relaxation, and moving on trodden paths was the preferred way to get around in green spaces. An important thing was that respondents wanted to feel solitude while visiting a green space. The most popular environments to visit were those that contained large deciduous trees, forests and small streams. The same goes for the environments that were interesting to watch. Mixed forests were by far the most popular wood type.

The work also resulted in a number of implementing proposals for Umeå municipality based on the opinions that have emerged in the survey. These suggestions may support and contribute to the local green planning. The focus was on areas of the municipality proposed “five kilometres town” that extends from downtown and campus. Ensuring the quality of the green structure within the “five kilometres town” become important when there are major interests for exploitation for homes and businesses.

Main title:Umebors åsikter rörande grönområden
Authors:Bäckman, Johan
Supervisor:Hansson, Per and Lundell, Ylva
Examiner:Lundqvist, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:23
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Umeå, grönområden, stadsplanering, skog, rekreation, grönplanering, enkät, tätortsnära natur, fysisk planering, tätortsnära skogsbruk, green spaces, urban development, recreation, forest, green space planning, questionnaire, urban nature, planning, urban forestry, Umeå
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1991
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1991
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2013 13:10
Metadata Last Modified:24 Jan 2013 13:10

Repository Staff Only: item control page