Home About Browse Search
Svenska


Nyrén, Malin, 2013. Integrerat växtskydd - en del av ett hållbart lantbruk : teoretisk och praktisk genomgång av EU-direktivet 2009/128/EG om hållbart användande av bekämpningsmedel. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I
och
med
införandet
av
EU-­‐direktivet
(2009/128/EG)
om
hållbart
användande
av
bekämpningsmedel
och
dess
krav

att
alla
yrkesverksamma
inom
lantbruk
ska
tillämpa
integrerat
växtskydd
(IPM)
senast
den
1
januari
2014,
kommer
en
rad
förändringar
att
ske
i
det
svenska
lantbruket.
I
Sverige
ligger
ansvaret

Jordbruksverket
att
fördela
och
informera
om
IPM
och
hur
implementeringen
kommer
att
genomföras.
Examensarbetet
(fortsättningsvis
kallad
rapporten)
syftar
till
att
visa
hur
den
teoretiska
och
praktiska
tillämpningen
av
integrerat
växtskydd
(IPM)
kommer
att
se
ut.
Rapporten
innefattar
tre
områden;
växtskyddsproblem
i
Sverige
och
EU,
med
innebörden
samt
den
teoretiska
tillämpningen
av
integrerat
växtskydd,
växtskyddspolitik
i
Sverige
och
EU,
där
lagar
och
rättsakter
som
berör
växtskydd
och
integrerat
växtskydd
tas
upp,
och
hur
IPM
bör
tillämpas
i
praktiken,
där
för–
och
nackdelar
med
integrerat
växtskydd
samt
informationsflödet
mellan
myndigheter,
rådgivare
och
odlare
tas
upp
genom
en
intervjustudie.
I
början
av
1900–talet
introducerades
de
första
syntetiska
bekämpningsmedlen
till
lantbrukarnas
lycka.
Bekämpningen
av
skadegörare
kunde
nu
utföras
effektivare
och
forskningen
gick
snabbt
framåt
inom
området.
Den
alltmer
intensiva
användningen
av
bekämpningsmedlen
ledde
under
1950-­‐talet
till
problem
med
resistens
i
fält
och
skador

närliggande
miljö.
Problemen
ledde
fram
till
att
alternativa
metoder
inom
lantbruket
började
undersökas,
där
den
kemiska
bekämpningen
minimerades
i
ett
försök
att
skapa
hållbara
ekosystem.
Det
var
detta
som
blev
förgrunden
till
det
som
vi
idag
kallar
IPM.
Begreppet
IPM
innebär
att
lantbrukaren
använder
sig
av
förebyggande
metoder
för
att
minska
angrepp
av
skadegörare,
genom
att
skaffa
sig
kunskap
om
skadegörarens
biologi
för
att
kunna
förbereda
odlingen

ett
sätt

att
angrepp
kan
minimeras,
genom
förebyggande
och
odlingstekniska
åtgärder
för
att
minska
kemikalieanvändningen.
I
Sverige
fördelas
växtskyddsfrågor
över
ett
flertal
myndigheter
och
organisationer,
där
Jordbruksverket
är
expertmyndighet
inom
lantbruk.
Genom
olika
projekt
som
exempelvis
Greppa
näringen,
arbetar
myndigheter,
växtrådgivningsföretag
och
organisationer
samlat
för
att
kunna
ge
råd
och
informera
snabbt
om
förändringar
och
problem
som
sker
i
lantbruket.
Arbetet
med
implementeringen
av
EU-­‐direktivet
(2009/128/EG)
innebär
en
del
förändringar
i
den
svenska
lagstiftningen.
Direktivet
behandlar
frågor
som
berör
regleringen
och
användningen
av
bekämpningsmedel.
Genom
att
anpassa
odlingarna
till
IPM
och
därigenom
börja
tillämpa
mindre
bekämpningsintensiva
odlingsmetoder
kommer
andelen
kemiska
bekämpningsmedel
att
minska.
Sverige
håller
i
dagsläget

att
ta
från
handlingsplaner
för
införandet
av
IPM
och
hur
lantbrukarna
skall
kunna
uppvisa
att
de
tillämpar
IPM.
III
Både
rådgivare
och
odlare
som
ingick
i
intervjustudien
ser
positivt

IPM
och
tror
att
det
kommer
att
tillföra
något
till
deras
odlingar.
Det
framkom
även
en
del
orosmoment
till
exempel
att
de
svenska
kraven
för
hur
IPM
ska
tillämpas
inte
får
missgynna
de
svenska
lantbrukarna
i
jämförelse
med
övriga
lantbrukare
inom
EU
och
att
det
i
dag
råder
brist

information
om
implementeringsprocessen.
Både
rådgivare
och
odlare
saknar
alternativ
till
tillåtna
kemiska
bekämpningsmedlen
som
finns
idag
och
att
utbudet

verksamma
substanser
i
medlen
måste
bli
bättre
för
att
minska
risken
för
resistens.
Det
är
därför
viktigt
med
forskning
och
utvecklingen
inom
alternativa
bekämpningsmedel.

,

Several
changes
will
be
required
in
Swedish
agriculture
due
to
the
legalization
of
EU
directive
(2009/128/EC)
on
the
sustainable
use
of
pesticides
and
its
requirements.
All
farmers
in
agriculture
should
implement
strategies
based
on
the
principals
of
integrated
pest
management
(IPM)
before
1
January
2014.
The
Swedish
board
of
Agriculture
is
in
charge
of
the
IPM
implementation
and
will
distribute
and
provide
information
that
is
needed.
This
thesis
aims
to
show
the
theoretical
and
practical
application
of
IPM.
The
thesis
consists
of
three
sections;
plant
protection
in
Sweden
and
the
EU,
plant
protection
policies
in
Sweden
and
the
EU
and
how
IPM
should
be
applied
in
practice
through
interviews
with
advisors
and
farmers.
Synthetic
pesticides
were
first
introduced
during
the
2000´s.
Earlier
problems
with
pests
was
now
solved
with
these
more
effective
pesticides.
As
the
usage
of
pesticides
were
increased,
negative
effects
started
to
appear,
like
problems
with
pests,
resistance
to
pesticides
and
damage
on
the
environment
next
to
the
fields.
These
negative
effects
on
the
environment
soon
led
to
finding
alternative
approaches
in
an
effort
to
decrease
the
use
of
pesticides
and
create
a
sustainable
ecosystem.
One
of
these
new
ideas
was
the
start
of
IPM.
The
concept
of
IPM
means
that
the
farmers
make
use
of
preventive
methods
to
reduce
pest
infestation,
by
studying
the
damage
picture
and
use
different
forecasting
systems.
Issues
concerning
the
legalisation
of
pest
problems
are
distributed
over
several
authorities
in
Sweden.
The
Swedish
board
of
Agriculture
has
the
overall
responsibility.
Several
organisations
and
projects
are
operated
in
this
area
to
help
farmers
with
e.g.
advisory
service
or
information.
The
implementation
of
the
EU
directive
(2009/128/EC)
will
involve
some
changes
in
Swedish
legislation.
The
directive
deals
with
issues
related
to
the
regulation
and
use
of
pesticides
and
its
objective
is
to
encourage
farmers
to
use
more
sustainable
cultivation
methods,
like
IPM.
This
will
hopefully
reduce
the
levels
of
chemical
pesticides
that
are
used
today.
The
Swedish
board
of
Agriculture
is
working
with
action
plans
on
how
IPM
should
be
implemented
in
today's
farming
system.
Both
advisors
and
growers
who
were
a
part
of
the
interview
study
are
in
favour
of
IPM
and
think
it
will
add
something
to
agriculture.
The
interviews
also
revealed
some
concerns
such
as
how
the
requirements
will
be
applied
in
Sweden.
It
is
important
that
there
will
be
no
disadvantage
for
the
Swedish
farmers.
Both
advisors
and
growers
experience
that
there
is
a
lack
of
suitable
alternatives
to
the
available
chemical
pesticides
and
active
substances.
They
point
out
the
importance
of
research
and
development
of
alternative
pesticides
within
this
area.

Main title:Integrerat växtskydd - en del av ett hållbart lantbruk
Subtitle:teoretisk och praktisk genomgång av EU-direktivet 2009/128/EG om hållbart användande av bekämpningsmedel
Authors:Nyrén, Malin
Supervisor:Lunner Kolstrup, Christina and Rämert, Birgitta
Examiner:Anderson, Peter
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:bekämpningsmedel, implementering EU-direktiv, integrerat växtskydd, IPM, miljöbalken, växtskyddsförordningen, växtskyddsmedel, 2009/128/EG, växtskyddsproblem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1946
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1946
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Protection of plants - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Jan 2013 05:55
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics