Home About Browse Search
Svenska


Wäppling, Viktor, 2012. Oscarspark – alla tiders park : ett gestaltningsarbete i Luleå med fokus på rekreationsvärden över hela året. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Syfte:
Syftet med arbetet är att belysa ämnet klimatplanering
och ta fram ett gestaltningsförslag för Oscarsvarv i
Luleå. Arbetet bör ses som en inspirationskälla för
vidareutveckling av området och hur platsen kan
utvecklas till ett högkvalitativt rekreationsområde
med vistelsevärden över hela året.
Frågeställning:
Hur kan ett strandnära grönområde i centrala Luleå
gestaltas för att skapa rekreationsvärden över hela
året?
Litteraturstudie:
Den första delen behandlar resultatet av en
litteraturstudie om klimatplanering och vind.
Här presenteras teorier och undersökningar om
människors aktiviteter och förhållande till det
nodiska klimatet. Den huvudsakliga litteraturen som
studerats är skriven av Norman Pressman, Ralph
Erskine och Jan Gehl.
Vind är en viktig faktor vid klimatplanering och
därför koncentreras en del av litteraturstudien på
teorier om vind. Främst har litteratur av Murtiz
Glaumann studerats. Här exemplifieras effekten av
olika typer av vindskydd och hur man bygger det
optimala vindskyddet. Vindstudien behandlar vinden
kopplat till vintern och hur olika typer av vindskydd
kan gynna planeringen för vintern.
Oscarsvarv:
Gestaltningsförslaget behandlar Oscarsvarv som är
ett grönområde på 2,5ha som ligger vid vattnet på den
sydvästra delen av centrumhalvön i Luleå. Området
har en historia som skeppsvarv och grundlades 1830.
Platsen består idag i huvudsak av öppna klippta
gräsytor och planterade träd. Genom området löper
ett stråk som är en del av ett rekreationsstråk runt
centrumhalvön i Luleå. De målgrupper som platsen
riktar sig till är dels de boende i området samt de som
använder promenadstråket som en transportsträcka.
Gestaltningsförslaget:
I gestaltningsförslaget löper ett böljande huvudstråk
som transporterar besökarna genom platsen.
Området är uppdelat i rumsliga sekvenser av
platsens vegetation och fokuserar på upplevelsen
av att röra sig genom området. Parken har element
som en lekplats, utsiktsplats, småbåtshamn samt
varierande platser med en inbjudande vattenkontakt.
Tillsammans bygger dessa element upp en stark
identitet för platsen. Besökarna som rör sig genom
parken inbjuds till en kontakt med vattnet och lockas
till att uppehålla sig och utforska platsen vidare.
Lekplatsen har namnet Vindslukaren och dess
utformningen bygger på teorierna om hur vind
beter sig i förhållande till olika typer av vindskydd.
Lekplatsens böljande runda formationer är
anpassade efter platsen rådande vindförhållanden.
Lekplatsen har ett skulpturalt uttryck med dess
svepande vindskydd som avlöser varandra. Den
diffusa designen lämnar utrymme för barnen att själva
tolka platsens lekvärden och på så sätt blir lekplatsen
attraktiv för barn över ett bredare åldersspann.
Lekplatsen erbjuder sociala ytor där spontana
möten mellan föräldrarna uppmuntras vilket gynnar
relationer i grannskapet. Lekplatsen samspelar med
parkens formspråk. Dess placering blir som ett nav i
parken och bidrar till att det är mycket folk i rörelse.
Lekplatsen kan bli den samlingsplats som Oscarsvarv
saknar.
Björkbågen är ett rum i parken bestående av
planterade björkar i dubbla rader som formar
en halvcirkel i samspel med strandskoningen.
Avstickande sidospår från huvudstråket löper genom
björkarna och avslutas med en trappa ner i vattnet
som förstärker vattnets roll i rummet.
Utkiket är en identitetsskapande utsiktsplats och ett
viktigt element i parken. Dess utformning fokuserar
på upplevelsen av att möta och ta till sig landskapet.
Vägen ut mot Utkiket är kantad med planteringar av
träd och buskar som delvis skymmer utsikten men
också skapar en nyfikenhet för besökarna genom att
inte direkt avslöja hela omgivningen.
Gestaltningen av dessa partier handlar om spelet
mellan det slutna och öppna rummet. Sidospår från
huvudstråket ska väcka ett intresse och inbjuda
besökarna att vika av från huvudstråket och röra sig
vidare mot ett främmande mål.
Diskussion:
Två betydan de inspirationskällor för projektet är
Sandgrundsparken i Karlstad och Kallbadhuset i
Kastrup. Sandgrundsparkens samspel med vattnet
och hur den leder fram besökaren till en utkikspost
gav mig uppslag till hur man kan arbeta med
vattenkontakten på Oscarsvarv. Kallbadhusets
skulpturala form i kombination med dess funktion
gav inspiration till lekplatsens gestaltning.
Gestaltningen fokuserar på upplevelsen av att röra
sig genom platsens rumsliga sekvenser. En insikt
är att upplevelsen alltid ligger i betraktarens ögon
och kan därför aldrig helt styras av gestaltaren. Att
gestalta offentliga miljöer med hög kvalité över
hela året var en utmaning i det här proje tet. För att
lyckas bibehålla platsens värde vintertid krävs det en
ytterligare dimension av gestaltningen där aktiviteter
har en central roll.
Luleå kommun gav mig fria händer att skissa på ett
förutsättningslöst förslag. I brist på tydliga ramar och
dessutom utan ett tydligt koncept upplevde jag min
arbetsprocess som splittrad.
Jag har insett att jag måste öva på att fokusera mitt
idéskapande. Under det här projektet har jag haft
svårt att sålla bland alla mina idéer vilket resulterat i
en tidsödande arbetsprocess.
Det här arbetet har stärkt mig i min kommande
yrkesroll som landskapsarkitekt. Kunskaperna som
jag har förvärvat under arbetet kommer vara till stor
nytta i mitt yrkesverksamma liv i norra Sverige.

,

Purpose:
The purpose of this graduation project is to address
the subject of climate planning and to design a
proposal for Oscarsvarv, a green area in the city of
Luleå. This work should be seen as an inspiration
for further development of the area and aim at
demonstrating how the site can be turned into a
high quality recreational area, with visiting value
throughout the year.
Resersh question:
How can a waterfront green space in central Luleå be
portrayed to create recreational values throughout
the year?
Literature review:
The first part of the report deals with the results of
my Literature review on climate planning and wind.
Theories and studies on people’s activities and its
relationship to the Nordic climate is presented in this
part. Norman Pressman, Ralph Erskine and Jan Gehl
are the main authors studied.
Wind is an important factor for urban planning in
northern climates and therefore a great part the
Literature review of the focuses on theories of wind.
Murtiz Glaumanns book Vind(1988) has been of
great value when preparing for the creation of an
area highly exposed of wind. Glaumann exemplifies
the effect of different varieties of shelters and how
it is possible to build the optimal wind protection.
The book also takes in account the wind associated
with winter and how different types of shelters can
benefit planning for winter.
Oscarsvarv:
The design proposal addresses Oscarsvarv that
is a green area of 2.5 ha located in the southwest
waterfront of the center of Luleå. The area has a
history as a shipyard during the 1830s. The site
consists mainly of open trimmed lawns and planted
trees. Through the area runs a pathway that is part of
a recreational route around the center of Lulea. The
target groups that the site is addressed to are both
local residents in the area and those who use the
pathway as transport through the area.
The design proposal:
In the new design proposal a pathway transports
visitors through the site. The area is divided into
spatial sequences by the site’s vegetation and
focuses on the experience of moving through the
area. The park has elements as a children’s play area,
observation deck, marina and diverse places with an
inviting water contact. Together, these elements make
a strong identity for the site. Visitors moving through
the park are invited to connect with the water and
are attracted to explore the site further.
The playground is named Vindslukaren and its design
is based on theories of how the wind behaves in
relation to different types of shelters. The undulating
circular design of the playground is adapted to the sites
weather conditions. The playground has a sculptural
expression with sweeping shelters. The neutral design
leaves room for the children themselves to interpret
the site’s values and thus becomes an attractive
playground for children across a wider range of
age. The playground offers social areas where the
parents can have spontaneous meetings and build
relationships in the neighborhood. The playground
becomes the gathering place of Oscarsvarv.
Björkbågen is a place in the park consisting of planted
birch trees in double rows, forming a semicircle in
interaction with the rocked shore. Sidetracks from
the main pathway goes through the birches and ends
with a staircase down into the water that enhances
the role of water in the room.
Utkiket is a viewpoint and gives the area identity.
Its design focuses on the experience of meeting the
landscape and embracing it. The road out towards
Utkiket is lined with plantings of trees and shrubs
that partially obscure the view and thereby create a
curiosity to visitors by not directly reveal the entire
environment.
The configuration of these elements is about the
contrast between the closed and open space.
Sidetracks from the main pathway are to awaken an
interest and invite visitors to step of the pathway and
move on towards a foreign target.
Discussion:
Two major sources of inspiration for the project is
Sandgrundsparken in Karlstad and the outdoors sea
bath in Kastrup. The way Sandgrundsparken interacts
with the water and how it leads visitors to a lookout
gave me ideas for how to work with the water contact
at Oscarsvarv. The sculptural form of the outdoor sea
bath combined with its functionality provided the
inspiration for the playground design.
The propose focuses on the experience of moving
through the site’s spatial sequences. One insight is
that the experience is always at the eye of the beholder
and can therefore never be completely controlled by
the architect. Giving form to public places with high
quality throughout the year was a challenge in this
project. To succeed in maintaining the sites values
during the winter it requires a proposal with a greater
focus on activities at the site.
Luleå Kommun asked me to come up with a proposal
that had basically no limitations in budget, function
or esthetics. In the absence of a clear mission and
also without a clear concept I experienced my work
process as fragmented. -
I’ve realized that I had to become better at focusing
on a few qualitative ideas rather then using my time
on plenty of mediocre ideas. Without this knowledge
ahead the work process became unnecessary timeconsuming.
This work has strengthened me in my future
profession as a landscape architect. The knowledge I
have acquired during the work will be of great use in
my professional life in northern Sweden.

Main title:Oscarspark – alla tiders park
Subtitle:ett gestaltningsarbete i Luleå med fokus på rekreationsvärden över hela året
Authors:Wäppling, Viktor
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Klimatplanering, Gestaltning, Luleå
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1944
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1944
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jan 2013 11:53
Metadata Last Modified:08 Jan 2013 11:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics