Home About Browse Search
Svenska


Ragnmark, Victoria, 2012. Sambandet mellan temperatursumma och näringsvärde i svenskt vallfoder . Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
549kB

Abstract

Vallproduktionen i Sverige är av stor betydelse för utfodring av nötkreatur. Vallproduktionen utgör idag 46 % av åkerarealen i Sverige. Skördetillfället avgör till stor del näringsinnehållet i fodret och är därför av stor vikt för att producera ett tillräckligt bra vallfoder. I Sverige finns en webbaserad tjänst (http://www.vallprognos.se) tillgänglig där en prognos om skördetillfälle ges utifrån temperatursumma. Summan 250 dygnsgrader (Σ (dygnsmedeltemperatur – 5° C)efter att dygnmedeltemperaturen överstigit + 5° C fem dagar i rad) anses ge ett energivärde på 10,8-11,0 MJ OE/kg ts vilket skulle vara ett bra tillfälle att skörda förstaskörden. Samma temperatursumma gäller för hela landet, men hypoteser finns att en lägre temperatursumma skulle vara fördelaktigare ju längre norrut vallen produceras då det där är lägre temperaturer men kompenseras med längre dagar. Syftet med den här studien var att jämföra hur väl prognosen på vallens energivärde baserat på temperatursummor från www.vallprognos.se stämmer överrens med utfallet, det vill säga analyser av energivärdet av skördad vall i olika delar av Sverige, samt undersöka om rekommendationerna för skördedatum borde ändras för
någon del av landet. Provskördar tas runt om i Sverige av olika organisationer och företag för att bedöma vallens utvecklingsstadium. Dessa analyseras för energi, protein och fiberhalt. I denna studie kopplades dessa analyser ihop med respektive temperatursumma för aktuell skördeplats och datum. Det geografiska läget angavs för varje mätstation. Analysresultaten delades in i en områdesindelning från Svensk Mjölk® och bearbetades statistiskt i SAS version 9.3 för signifikanser mellan områden och relation med latitud. Resultatet visade på att det inte fanns någon kontinuerlig förändring av energivärdet beroende på hur långt södereller
norrut vallen odlas efter områdesindelningen. Däremot kunde ett samband ses mellan temperatursumma och breddgrad. Resultaten visade att en justering av temperatursumman
skulle vara fördelaktig för i stort sett hela landet. För en korrekt justering behövs dock fler provskördar från högre temperatursummor.

,

Production of leys is of great importance in Sweden when feeding cattle. Today the production of leys occupies 46 % of the arable land area. Timing of harvest is of great importance when producing good forages since it sets the nutrient value of the forage. In Sweden a web-based service (http://www.vallprognos.se) is available for the farmers where a forecast of harvest time is given based on cumulative temperature (Σ (daily mean temperature – 5° C) starting when the daily mean temperature has exceeded + 5° C five consecutive days). The cumulative temperature of 250° C is thought to be the most optimal time for first harvest. The same cumulative temperature is used in all of Sweden but hypothesis suggests that a lower cumulative temperature could be favorable in the northern parts of Sweden since the temperature in these parts is lower but it is compensated with longer days. The purpose of this study was to compare how well the forecast of the energy value of leys, based on cumulative temperature from www.vallprognos.se, is in compliance with analysis of the energy value of harvested forage in different parts of Sweden. The purpose was also to examine if the recommendations of the harvest date should be changed for any part of the country. Test harvests are taken around in Sweden by many organisations and companies and analysed for energy, protein and fibre. In this project these data were then linked to a particular cumulative temperature for the current harvest location and date. The geographic location was specified for each measuring station. The results from the analysis were divided into a zoning made by The Swedish Dairy Association® and were then statistically analysed in SAS version 9.3 for significance between zones and relation between latitude and cumulative temperature. The result indicates that there is no continuous change in the energy value depending on how far south or north the leys are produced when the zones were used. In contrast, a correlation is seen between cumulative temperature and latitude. The results showed that adjusting the cumulative temperature would be beneficial for virtually the entire country. However, for a proper adjustment more test harvests from higher cumulative temperatures is needed.

Main title:Sambandet mellan temperatursumma och näringsvärde i svenskt vallfoder
Authors:Ragnmark, Victoria
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:398
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Ensilageskörd, Temperatursumma, Dygnsgrader, Vallprognos, Energivärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1860
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1860
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Feed composition
Language:Swedish
Deposited On:19 Nov 2012 08:07
Metadata Last Modified:19 Nov 2012 08:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics