Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Julia and Lingheimer, Ida, 2012. Generationsskifte i lantbruksföretag : en fallstudie om tre ägares tankar inför ett generationsskifte. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
227kB

Abstract

Sveriges lantbrukare blir äldre och äldre. År 2010 är var fjärde lantbrukare 65 år eller äldre vilket innebär att många gårdar står inför ett stundande generationsskifte. Ett lantbruksföretag omfattar ofta mycket kapital och företaget påverkar bland annat familjen, grannar och finansiärer. Därför innebär ofta ett generationsskifte många viljor och önskemål från intressenterna i och runt företaget. Eftersom ägaren tar det slutgiltiga beslutet angående hur generationsskiftet ska genomföras fokuseras denna studie på den äldre generationens tankar och beslut kring ett generationsskifte. Syftet med studien är att försöka förstå den äldre generationens tankar kring hur generationsskiftet bör genomföras.

I studien genomförs intervjuer med ägare till tre fallgårdar i Sverige där ägarna har fyllt 50 år eller mer och företaget är därför inom en 10- till 15-årsperiod är aktuella för ett generationsskifte. Ägarna intervjuades om vad de anser är viktigt att tänka på när ett generationsskifte kommer att bli aktuellt för dem.

Den äldre generationens tankar kring generationsskiftet undersöks sedan utifrån Maslows behovsteorier, intressentmodellen och resursbaserade teorier för slutligen skapa en möjlig förklaring till hur tankarna uppstår. Ägarnas tankar kring hur ett generationsskifte bör genomföras grundas ofta på hur de nuvarande ägarnas eget övertagande av gården gick till och de strävar efter att förändra tillvägagångssätt de själva tyckte var mindre lämpliga. Någon ägare ansåg att det är viktigt att helhetsbilden gården ska bestå medan en annan fallgård ansåg att det var viktigt att den yngre generationen sakta arbetade sig in i organisationen. Många tankar hos ägarna var lika men lösningen olika. Gemensamt för fallgårdarna var att ägarna kände ett starkt band till familjeföretaget och gärna ville att det skulle fortsätta finnas kvar inom familjen, däremot var gränsen till hur stark viljan var olika för fallgårdarnas ägare.

,

Sweden's farmers are becoming increasingly older. In 2010, one out of four farmers are of age 65 or more, which means that many farms are facing an imminent generational transfer. An agricultural farm often contains a lot of capital and affects family, neighbors and creditors. Therefore, a intergenerational transfer often include many wills and desires from the stakeholders in and around the company. Since the owner has control over the final decision on how generational change will be carried out the study also focuses on the older generation's thoughts about generational change. The study aims to understand the older generation's thoughts on how generational change should be carried out.

The study was performed as three case studies consisting of qualitative interviews with the owners of the farms in Sweden, where the owners have turned 50 or more. Within a 10 - to 15-year period are these farms considered for generational change. The owners were interviewed about what they think is important to consider when a decisions are made concerning generational change.

The older generation's thoughts about the generational change are then examined from Maslow's theories, stakeholder's theory and resource-based theories to finally create a possible explanation of how the thoughts arise. The case study farms owners thoughts on how a generation change should be implemented are often based on how their own takeover of the farm went through and then change the approaches they thought were less appropriate. One case study farm considered that it is important that the farm must remain in its entirety whereas another case farm felt it was important that the younger generation is slowly working their way into the organization. Many thoughts of the owners were similar but the solutions were different. Common for all case farms were that the owners felt a strong bond with the family business and wanted it to continue within the family, but the limit for how strong the desire was were different for the case farms owners.

Main title:Generationsskifte i lantbruksföretag
Subtitle:en fallstudie om tre ägares tankar inför ett generationsskifte
Authors:Andersson, Julia and Lingheimer, Ida
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:756
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:behovsteori, generationsskifte, intressentteori, mjuka frågor, preferenser, resursbaserad teori, överlämnare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1779
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1779
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2012 14:02
Metadata Last Modified:18 Oct 2012 14:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics