Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Daniel, 2002. Fastighetsgränser : Del l, Fallstudie av fastighetsgränsers lägesnoggrannhet på Fastighetskartan. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Rapporten omfattar dels en fallstudie avseende lägesnoggrann
heten på Fastighetskartans
fastighetsgränser (del 1), dels en instruktion ror gränsvård (del 2). Lägesnoggrannheten har
avsett två variabler: avstånd och areal. Avstånd har dock inte mätts på vanligt sätt i både x­
och y-led, utan med en GIS-analys via distansoperationer i vektordata mellan olika typer av
objekt, avseende punkter och linjer. Areal grundas på en GIS-analys via överlagring i
vektordata, avseende polygoner på polygoner.
Kartans gränser har järnrörts med på marken utmärkta och hävdade gränser inom ett område i
södra Sverige. Totalt har ca 4,2 mil fastighetsgränser runt fem av Växjö stifts prästlönefastig­
heter (elva olika områden/skiften) nära småländska Värnamo mätts in med en sofistikerad
geodetisk mätning. Mätdata, totalt 917 stycken koordinater i punktform, har insamlats till fots
via GPS. Mätobjekten utgjordes Iörst och främst av alla funna laga gränsmarkeringar samt
alla stående rågångsstolpar satta av Växjö stift. Ytterligare mätobjekt i gränserna har i viss
mån varit målade träd, diken, stenmurar och vägar. GPS-mottagaren som användes i fält är av
fabrikat Trimble, modell Pro XR, årsmodell 2001 (värde ca 60 000 SEK). I samband med
mätningarna registrerades på fältblanketter vissa utvalda variabler om skogstillståndet m.m.
Koordinaterna från GPS-mätningama har i efterhand korrigerats mot en av SWEPOS 25 fasta
referensstationer för att få ett lägre medelfel i metodens mätnoggrann
het Korrektionen
benämnes Differentiell GPS, s k DGPS (relativ kodmätning), vilket i 95 procent av alla fall
har en mätnoggrannhet bättre än 2 meter. Analysen av mätdata i jämförelse med Fastighets­
kartan i digital form (GSD) har skett via GIS med ArcView. RT 90 har använts som referens
vid GIS-analysen.
Resultaten avseende avstånden mellan mätobjekten och Fastighetskartans gränser vid samtliga
inventerade fastigheter, visade ett medelvärde på 3,9 meter och en standardavvikelse (medel­
fel) på 6,9 meter. Medianen blev 2,3 meter, största avvikelse 84,8 meter och minsta avvikelse
0,0 meter. standardavvikelsen på 6,9 meter ligger väl till jämfört med Lantmäteriets
skattningar (5-10 meter). Resultatet avseende totalareal för skapade polygoner via mätobjekt­
en resp. via polygoner enligt Fastighetskartan för samtliga inventerade fastigheter, gav att
kartan sammantaget visade 2, 7 hektar mer än den verkliga arealen. I förhållande till fastighet­
ernas sammanlagda totalareal på drygt l 070 hektar (0,3 procent) är arealskillnaden marginell.
Ett grovt fel i kartans gränser upptäcktes på en fastighet (Fryele, område nr 3, se bilaga 7). De
koordinater (17 stycken) som var belägna i den på kartan grovt felritade gränssträckan hade
stor inverkan på de sammantagna resultaten för avstånd, och i viss mån även för areal och
utvalda variabler. Uträkning av nya värden, exklusive dessa 17 koordinater, gav ett
medelvärde på 3,1 meter, standardavvikelse på 2,8 meter och en största avvikelse på 19,7
meter. Dessa värden får ses som de representativa i studien, då det upptäckta felet är en
relativt sällsynt företeelse. Gränssträckan gav även upphov till ett 4,3 hektar stort arealfel för
den mark som låg i direkt anslutning. Arealfelet var till Växjö stifts nackdel som där äger
mindre mark än enligt arealuträkning från Fastighetskartan. Om felet inte funnits hade
resultatet rör totalareal istället blivit att kartan redovisat 1,6 hektar (0,2 procent) för lite
jämfört med verklig areal.
Det kan utifrån resultaten konstateras att när man använder Fastighetskartan som planerings­
underlag (stomme) till skogskartor i skogsbruksplaner, i tryckt eller digital form, så ger kartan
inga nämnvärda avvikelser i totalareal jämfört med verklig totalareaL Att nyttja Fastighets­
kartan i digital form för navigering av skogsmaskiner (med eller utan förare), i synnerhet skördare, med hjälp av GPS i kombination med GIS i maskinen, är mycket vanskligt och inte
acceptabelt. Äldre gränser på landsbygden, i synnerhet i skogsmark, innehåller många
företeelser på marken som dagens Fastighetskarta inte kan återge. Gränser är även kring­
gärdade av en rad olika lagar som måste följas. Att enbart använda Fastighetskartan vid
gränsvård är uteslutet. Gränserna på Fastighetskartan är sammanställda utifrån gränser på
fastigheternas fårrättningskartor vilka är kartor som utgör juridiska dokument i gräns­
sammanhang. Förrättningskartor (kopior på dessa) är de kartor som man främst skall ha som
hjälpmedel för orientering vid gränsvård.
slutsatsen utifrån resultaten i fallstudien är att gränser som redovisas på Fastighetskartan
generellt har, med reservation får regionala variationer, mycket god överensstämmelse med
verkliga gränser vilka är de sanna gällande gränserna.
Instruktion för gränsvård (del 2) innehåller ett förslag på arbetsordning med praktiska råd och
en serie adekvata bilagor. Arbetsordningens moment är arkivutredning, gränssökning och
gränsupp gång.

,

This stud
y includes a casestudy on boundary positional accuracy on a property map (part one)
and an instruction for maintenance of boundaries in the terrain (part two ). The positional
accuracy has two variables: distance and acreage. Distance has not been executed in both x­
and y-direction, instead a GIS-analysis with distance operations in vector data between
different types of objects, reference points and lines was used. Acreage is based on a GIS­
analysis using oveday in vector data and reference polygons.
Boundaries on the property map have been campared to marked and prescription boundaries
in a territory in southem Sweden. A 42 kilometer boundary linearound five Växjö bishopric
properties (eleven different domains) el o se to Värnarna in Småland have been surveyed with a
sophisticated geodetic method. Data from the surveys, 917 positions in point form, have been
collected close to predetermined survey objects with GPS. The survey objects were all legal
boundary marks and all standing boundary stakes which delimit the Växjö bishopric.
Additional survey objects were painted trees, ditches, stone walls and roads. The GPS­
receiver used for this test was a Trimble, model Pro XR, from year 2001 (value 60 000 SEK).
The registrations have also intended some selected variables (written by field forms) about the
forest and the marks and stakes. The positions from the GPS measurements has afterwards
been corrected against a SWEPOS 25 stationary reference station to get a lower standarderror
in the measuring accuracy. The correction is called Differential GPS, DGPS (relative code
measuring), which in 95 percent of the cases will have a measuring accuracy better than two
meters. The analysis of data from the surveys in comparison with the property map in digital
form (GSD) has been performed through GIS with ArcView. RT 90 was used as reference in
the GIS-analysis.
The reference distance between survey objects and boundary on the property map at all the
inventoried properties, gave a mean value of 3,9 meters and a standard deviation (standard
error) of 6,9 meters. The median value turned out to be 2,3 meters with the largest divergence
84,8 meters and smallest divergence 0,0 meters. The standard deviation of 6,9 meters is in a
goodposition in comparison with calculations from the National Land Survey of Sweden (5-
10 meters). The reference total acreage in comparison with created polygons through the
survey objects and polygons through the property map at all the inventoried properties, was
2, 7 hectares more than in reality. In relation to the total acreage of l 070 hectares (0,3
percentage) difference is very small.
A coarse error between boundaries on the map and in the reality was discovered at one
property in the GIS-analysis (Fryele, domain nr 3, look appendix 7). The positions (17 pieces)
located in the boundary line which was drawn coarse wrong on the map had large effect in all
results for distance, further likewise for acreage and selected variables. A calculation of new
values, excluding these 17 positions, was given a mean value of 3,1 meters, standard
deviation of 2,8 meters and a largest divergence of 19,7 meters. These values are typical
representative in the study, then the coarse error are presurned to be a quite exceptional
phenomen. The boundary linecause a 4,3 hectares large acreage error. The acreage error was
to the disadvantage for Växjö bishopric which here owns a smaller acreage than according to
the area calculation from the property map. If the error had not existed the total acreage
instead would have been 1,6 hectares (0,2 percentage) lessthan acreage in reality. The results means that when the property map is applied, as in a planning situation with forest
maps in forest management plans, in printed or digital form, the map constitutes no
divergences worth mentioning in the plan' s total acreage in comparison with total acreage in
reality. To use the property map in digital form for navigation of forest machines (with or
without driver), in particular a harvester, with a GPS combined with GIS in the machine, is
very hazardous and not acceptable. Older boundaries, in particular those located in forests,
contain man
y phenomenas on the ground which not can be rendered on today' s property
maps. Boundaries are also surrounded by a series of different laws which must be followed.
To only use the property map to maintain the boundaries is not possible. Boundaries on the
property map are put tagether from boundaries on the property function maps which
eonstirute the legal documents. A function map ( copies of the se) is the map that should be
used for orientation during maintenance of the boundaries.
The conclusion of this case stud
y is that boundaries on the property map in general have, with
reservation for regional variations, high agreement with boundaries in reality, which are the
true boundaries according to existing law.
The instruction for maintenance of boundaries in the terrain (part two) contains a propos al of
working instructions with some practical advice and appendices. The elements in the
instructions are archive investigation, boundary search, and boundary completion.

Main title:Fastighetsgränser
Subtitle:Del l, Fallstudie av fastighetsgränsers lägesnoggrannhet på Fastighetskartan
Authors:Nordin, Daniel
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Wilhelmsson, Erik
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:99
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Fastighet, Gränser, Studie, Läge, Karta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1706
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1706
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Surveying methods
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2012 13:44
Metadata Last Modified:02 Oct 2012 13:44

Repository Staff Only: item control page