Home About Browse Search
Svenska


Candefjord, Louise, 2012. Hälsans Stig : promenaden mot ett sundare Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Hälsans Stig är ett koncept för en promenad- och motionsslinga som i Sverige initieras av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund tillsammans med landets kommuner. De har i dagsläget anlagt 110 stigar i städer runtom i landet. Stigen anläggs för att uppmuntra människor i alla åldrar till att motionera samt att förebygga hjärtkärlsjukdomar.
Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur
konceptet Hälsans Stig kan appliceras på en svensk stad. Ett förslag på var i staden stigen kan placeras och dras presenteras. Jag valde Uppsala som plats eftersom staden idag saknar denna stig. Staden är dessutom starkt växande och har många studenter vilket innebär att en stor del av invånarna ägnar sig åt stillasittande aktiviteter som
att studera. Själva lokaliseringen och dragningen av stigen kommer att vara avgörande för hur många som använder den. Målet är att gynna Uppsalas folkhälsa.

Jag använde flera metoder; litteraturstudie, samtal och inventering av Uppsala. Litteraturstudien och samtalet användes för att analysera erfarenheter av konceptet Hälsans Stig. Utifrån dessa analyser skapade jag ett program för stigen. Vid framtagningen av programmet utgick jag även ifrån Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds riktlinjer. För att en stig ska få kallas Hälsans Stig får den inte utformas hur som helst, jag ansåg det därför viktigt att använda deras riktlinjer så långt det var
möjligt.

Litteraturstudien avgränsades till att studera hur tre befintliga Hälsans stigar har dragits i olika städer i Sverige. Samtalet avgränsades till en landskapsarkitekt som nyligen varit delaktig i dragningen av en Hälsans Stig. Inventeringsområdet avgränsades till Uppsala tätort. Inventeringen utförde jag med hjälp av kart- och
litteraturstudier som sedan sammanställdes i aspektkartor, där de utvalda aspekterna baserades på programmet. I slutskedet använde jag en sammanfattande analyskarta och programmet, som jag delade in i två urval, för att bestämma stigens dragning. Jag gjorde även platsbesök för att inventera stigens tillgänglighet och trafikseparering.
Analysen tyder på att det är viktigt att skapa en så attraktiv stig som möjligt, men inte på bekostnad av dess tillgänglighet. Det är därmed av stor vikt att stigen är tillgänglig för individer med funktionsnedsättning.
Den ska också vara trafikseparerad och undvika
hårt trafikerade vägar och platser. En annan slutsats är att det går att utveckla Hälsans Stig, eftersom att det idag råder vissa tveksamheter kring hur denna stig bör dras.

,

The Path of Health is a walking and jogging trail which in Sweden is initiated by the Heart and Lung Association in conjunction with the municipalities. They have currently laid out 110 trails in cities across the country. The trail is designed to encourage people of all ages to exercise and to prevent cardiovascular diseases.

The purpose of the bachelor thesis is to investigate how the concept of the Path of Health can be applied to a swedish city. A proposal on where in the city the trail can be located and drawn is presented. I chose Uppsala as the site because the city currently lacks this trail. The city is also growing rapidly and has many students, which means
that a large proportion of the population is engaged in sedentary activities such as studying. The location and route of the trail will be crucial to how many people that will use it. The goal is to improve the public health of Uppsala.

I used several approaches: literature review,
interview and inventory of Uppsala. The literature review and the interview was used to analyze the experiences of the concept of the Path of Health. Based on these analyzes I created a program for the trail. When I created the program I also used the Heart and Lung Associations’ guidelines for the trail. For a trail to be called the Path
of Health it may not be designed in any case, why I considered it important to use their guidelines as far as possible. The literature review was limited to study how three existing Paths of Health have been drawn in different cities in Sweden. The interview part was limited to a landscape architect who was recently involved in the
draw of a Path of Health. The inventory area was limited to urban Uppsala. I performed the inventory by studying maps and literature and then compiling the information in aspect maps, where the selected aspects were based on the program. In the end I used a summary analysis map and the program, which I split into two samples, in order to decide how the trail should be placed and drawn. I also made site visits to inventory the accessibility and traffic separation
of the trail.

The analysis indicate that it is important to create the most attractive trail as possible, but not at the expense of its accessibility. It is therefore of great importance that the trail is accessible to individuals with disabilities. It should also be separated from traffic and avoid busy roads and places. Another conclusion is that it is possible to develop the Path of Health, as it currently exists some
doubts about how this trail should be drawn.

Main title:Hälsans Stig
Subtitle:promenaden mot ett sundare Uppsala
Authors:Candefjord, Louise
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Folkhälsa, fysisk aktivitet, Hälsans Stig, landskapsanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1714
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1714
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2012 07:09
Metadata Last Modified:04 Oct 2012 07:09

Repository Staff Only: item control page