Home About Browse Search
Svenska


Fridholm, Maria and Reneby, Amanda, 2012. Tillväxt i lantbruksföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
228kB

Abstract

En fjärdedel av lantbruksföretagen klassas som tillväxtföretag och ingen av produktionsgrenarna växtodling, griskött, nötkött eller mjölk når sådan lönsamhet att det på lång sikt bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Den låga tillväxten kan på lång sikt innebära att alternativ sysselsättning blir intressant för många lantbruksföretag, samt att intresset att ta över vid generationsskifte minskar. Detta ger utrymme för många lantbrukare att diversifiera sin verksamhet.

De flesta studier gällande tillväxt syftar oftast till att undersöka de företag med kraftig tillväxt eller kraftig negativ tillväxt. Eftersom få studier undersöker företag med näst intill obefintlig tillväxt har vi valt att studera denna företeelse. Studien syftar till att diskutera de tillväxthinder som lantbruksföretag upplever i sin verksamhet. I teorikapitlet beskrivs begreppen tillväxt, tillväxthinder samt diversifiering. Empirin baseras på intervjuer med tre företagare; Gustaf Silén som driver Agriöst Ab, Ivar Insulander som driver Spelbo gård och Göran Söderman som driver Gråmunkehöga gård.
Studien visar att det finns ett visst samband mellan företagets tillväxt och dess storlek, ålder, låne- och kreditmöjligheter, företagarens tillväxtvilja samt företag som kompetensutvecklar.

De främsta tillväxthinder som företagarna i studien möter är svårigheter att finna arbetskraft, regler som begränsar lantbruksproduktionen samt företagarens egen tillväxtvilja. Samtliga lantbrukare har valt att diversifiera för att öka lönsamheten i företaget. De kan definieras som ”mångsysslare” då de valt att diversifiera utanför det traditionella lantbruket. Verksamheterna de valt att diversifiera sig inom är valda för att utnyttja de befintliga resurserna på ett effektivt sätt.

,

One quarter of the Swedish farms is rated as growth companies. None of the production branches crop, pork, beef or milk reaches such profitability that in the long term contribute to growth and employment. The low growth may in the long term lead to that alternative employment will be interesting for many agricultural enterprises and the interest to take over at the generation shift will be reduced. This allows for many farmers to diversify their activities.

Most of the studies concerning growth refer typically to investigate companies with strong growth or strong negative growth. Because few studies examine organizations with virtually no growth, we have chosen to study this phenomenon. The study aims to discuss the growth obstacles that businesses are experiencing in their activities. The theory chapter describes the concepts of growth, growth obstacles and diversification. The empirics is based on interviews with three business owners; Gustaf Silén who owns Agriöst AB, Ivar Insulander who owns Spelbo gård and Göran Söderman who owns Gråmunkehöga gård.
The study shows that there is a certain relationship between the company's growth and its size, age, loan and credit facilities, the willingness to grow and companies that develop the skills.

The main obstacles which it faced in the study is the difficulty to find work force, rules limiting agricultural production and the entrepreneur's own willingness to grow. All farmers have chosen to diversify in order to increase the profitability of the company. They can be defined as "structural diversifiers” as they have chosen to diversify outside of the traditional agriculture activities. The activities they have chosen to diversify within are selected in order to make use of the existing resources efficiently.

Main title:Tillväxt i lantbruksföretag
Authors:Fridholm, Maria and Reneby, Amanda
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:747
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:tillväxt, tillväxthinder, diversifiering, lantbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1665
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1665
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2012 13:46
Metadata Last Modified:19 Sep 2012 13:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics