Home About Browse Search
Svenska


Sandell, Angela, 2012. Begravningsplatsens potential som en meningsskapande och hälsofrämjande miljö. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Begravningsplatser i stadsmiljö har en hälsofrämjande funktion då de finns i människors omedelbara närhet och kan innebära skillnaden för om en person kommer i kontakt med en grön utemiljö över huvud taget. Platsen signalerar kontinuitet och inger en känsla av sammanhang i tillvaron (SOC) vilket är den viktigaste faktorn för hur väl vi klarar av stress. I takt med att städer förtätas är det viktigt att ta till vara de gröna miljöer som finns i ett preventivt syfte för folkhälsan. Begravningsplatser som fysiska och sociala platser i urban miljö kan användas för rekreation och som förebyggande återhämtningsplatser för att exempelvis avhjälpa mental trötthet. De viktigaste faktorerna på en begravningsplats är att det råder en fridfull stämning och att platsen är estetiskt tilltalande. 68,5 % av informanterna i undersökningen uppger att de besöker begravningsplatser av annan anledning än att besöka och/eller sköta en grav, främst som rekreation då platsen ofta upplevs som rofylld och vacker. Flera attribut återkommer i undersökningen – vilsam, lugn, rofylld, kraft och njutning - vilket indikerar platsens potential som restorativ miljö. Den narrativa röda tråden är väldigt tydlig på begravningsplatsen; mystik och komplexitet utgör en lockelse för individen att utforska miljön via promenader vilket ger både dagsljus och motion. Samtidigt påverkar oss naturelementen ofrivilligt genom att hjälpa och underlätta vår koncentration och återhämtning. Till grund för studien ligger en internetbaserad enkätundersökning kring människors användning och framtida önskemål på begravningsplatsen som spreds med hjälp av snöbollsmetoden

,

Cemeteries in urban environments has a salubrious and health-promoting function when they are in people's immediate vicinity and can mean the difference if a person comes into contact with a green outdoor environment at all. The location signals continuity and inspires a sense of coherence in life (SOC) which is the most important factor in how well we cope with stress. As cities densify it is important to take advantage of the green areas that are in a preventative measure for public health. Cemeteries as physical and social spaces in the urban environment can be used for recreation and as preventative recovery sites, for an example for relieve from mental fatigue. The most important factors in a cemetery are that a tranquil atmosphere revails and that the place is aesthetically pleasing. 68.5% of the respondents in the survey state that they visit cemeteries for reasons other than pay a visit and/or care for a grave, primarily as recreation when the place often is perceived as peaceful and beautiful. Several attributes recur in the study - restful, serene, peaceful, power or energy, and enjoyment - which indicates the site's potential as a restorative environment. The narrative thread is very clear in the cemetery; mystery and complexity are a temptation for individuals to explore the environment through walks which provides both daylight and exercise. At the same time affects us elements of nature involuntarily, by helping and facilitating our concentration and recovery. The basis for this study is an Internet-based survey about people's use and future needs of the cemetery. Participants were sourced via snowballing tactics (i.e. e-mail recipients were encourages to forward the e-mail to prospective participants in their contact list).

Main title:Begravningsplatsens potential som en meningsskapande och hälsofrämjande miljö
Authors:Sandell, Angela
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Hägerhäll, Caroline
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:kyrkogårdar, begravningsplatser, platsanknytning, salutogen, miljöpsykologi, hälsofrämjande miljö, restorativ miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1635
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1635
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2012 09:16
Metadata Last Modified:04 Dec 2013 13:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics