Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Sara, 2012. Landskapsarkitektens möjligheter att delta inom ekoturismen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
305kB

Abstract

Ekoturism är en form av turism som bidrar till skyddet av natur- och kulturmiljöer och gynnar lokalbefolkningens välbefinnande. Ekoturism uppkom som en revolt mot massturismen som orsakade både social, ekologisk och ekonomisk negativ påverkan på natur, kultur och samhälle. För att garantera att en anläggning/arrangör bedriver verksamheten utefter ekoturismens principer finns ekoturismmärkningen Naturens Bästa. Svenska Ekoturismföreningen certifierar ekoturismanläggningar/-arrangörer samt skapar riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas i Sverige. Ekoturismen var när den uppkom en ny nisch för landskapsarkitekter
och fortfarande idag är ekoturismen relativt outforskad inom
landskapsarkitekturen. Uppsatsens syfte var att, genom en litteraturundersökning och ett samtal med Per Jiborn, ta reda på landskapsarkitektens möjlighet att delta
inom arbetet med ekoturism. Som exempel studerades möjligheterna för landskapsarkitekten att förbättra arbetet vid uppbyggnad av en ekoturismanläggning samt dess utveckling . Uppsatsen beskriver utifrån detta två studentprojekt från Zambia respektive Filippinerna där landskapsarkitekten varit delaktig och hur
landskapsarkitekterna arbetat fram gestaltningsförslag utifrån ekoturismens principer. För att skapa förståelse och visa på möjligheter för landskapsarkitekten att
delta, sammanfattas hur arbetet med ekoturism fungerar i Sverige, landskapsarkitektens relation till ekoturism och vad landskapsarkitekter bidragit med inom ämnet idag. Genom att visa hur landskapsarkitektens kunskap och redskap så
som inventering, analys och förmågan att se helhetslösningar kan bidra inom ekoturismen klargörs en koppling mellan de två begreppen; ekoturism och landskapsarkitektur.Landskapsarkitekten är idag inte aktivt deltagande inom ekoturism. De få projekt som gjorts med landskapsarkitekter innefattar till största delen
utformning av ekoturismanläggningar. I ett samtal med Per Jiborn anställd hos svensk ekoturismförening menar Jiborn att landskapsarkitekten kan bidra inom ekoturism men att ekonomin inom ekoturism begränsar möjligheterna i Sverige.
Företagen som utvecklar ekoturismanläggningar är ofta småskaliga med en begränsad budget varvid externa konsulter sällan hyrs in. För att försäkra att ekoturismanläggningar
följer bestämmelserna och riktlinjerna för ekoturism bör
uppföljning av verksamheten ske var tredje till femte år. Vid uppföljningen undersöks aspekter som bland annat natur- och kulturpåverkan. Uppsatsens slutsats visade på att landskapsarkitekten med sina kunskaper har möjlighet att delta inom arbetet med ekoturism på följande punkter; utformning och uppstart av ekoturismanläggning, utveckling och uppdatering av riktlinjer och verksamhetsplaner
samt uppföljning hos ekoturismföretag.

,

Ecotourism is a form of tourism that helps to protect natural and cultural environments and benefit the wellbeing of local populations. Ecotourism arose as a revolt against mass tourism, which caused social, ecological and economic negative impacts on nature, culture and society. The ecotourism label Nature’s Best guarantee that an ecotourism facility/organizer meets the requirements of ecotourism.
The Swedish Ecotourism Society certifies ecotourism facilities/organizers as well as creating guidelines of ecotourism in Sweden. When ecotourism arose it was a new niche within landscape architecture, and still today
ecotourism is a relatively unexplored subject by landscape architects. The purpose of this thesis was, by a literature survey and a dialogue with Per Jiborn, to determine the landscape architect's ability to participate in the process of ecotourism. The possibilities of landscape architect to improve the work of building ecotourism facilities was studied as an example. The paper describes two student
projects from Zambia and the Philippines where landscape architects were involved and the work of the landscape architects based on ecotourism principles. To understand and demonstrate the opportunities for landscape architects to participate following will be summarized, the process of ecotourism in Sweden, the landscape architect's relation to ecotourism and what has been done by landscape architects within the subject today. The link between the two terms; ecotourism and landscaping is clarified by showing how the knowledge and tools of landscape architect's can help within ecotourism. The landscape architect is not currently
participating within ecotourism. Few projects are done in conjunction with landscape architects who mostly comprise design of ecotourism facilities. Per Jiborn, employee of the Swedish Ecotourism Society says landscape architect can
help within ecotourism but because of the financial limitation of ecotourism opportunities are limited. Companies developing ecotourism facilities are often
small with limited budget in which external consultants are rarely hired. To ensure ecotourism facilities comply with the rules and guidelines of ecotourism follow-ups should be taking place every three to five years. Aspects such as natural and cultural impact examines in the follow-up. Conclusion of this essay showed that the landscape architect with their skills has the opportunity to participate within the process of ecotourism in following parts, design of ecotourism facility, development and updating of guidelines and operating plans, and followup
of ecotourism businesses.

Main title:Landskapsarkitektens möjligheter att delta inom ekoturismen
Authors:Henriksson, Sara
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Lisitzin, Katri and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Ekoturism, Ekoturismanläggning, Hållbar turism, Landskapsarkitekt, Landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1597
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1597
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2012 09:47
Metadata Last Modified:03 Sep 2012 09:47

Repository Staff Only: item control page