Home About Browse Search
Svenska


Gustavsson, Lisa, 2012. Att upprätta en mjölkordningslista : samt att förebygga de vanligaste mastiterna. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
600kB

Abstract

I Sverige drabbas årligen många mjölkkor av mastit, vilket medför stor
kostnader för lantbrukaren och lidande för kon. Genom att först välja ut vilka
kor som är intressanta för provtagning och framodling av bakterier i mjölken
kan man senare upprätta en mjölkordningslista och på så vis förebygga
mastiter. Målet med detta examensarbete är att öka kunskapen om olika
mastitbakterier och hur man själv kan förebygga sjukdomsfall av mastit.
I litteraturstudien har fakta sammanställts om de olika bakterierna, hur de tar
sig in i juvret och hur de kan förebyggas. För var bakterie anges även en lista
med konkreta åtgärder och vad man bör göra då kon har insjuknat.
Provtagningen har skett på gården Lillegård som har problem med många
sjukdomsfall av mastit. Under två tillfällen har utvalda kor från Lillegård
CMT-testats och vid behov togs mjölkprov för framodling av bakterier. Efter
det att proverna analyserats har korna delats in i sex olika grupper beroende
på vilken bakterie de har haft i mjölken och hur smittsam bakterien är.
Eventuella åtgärder har föreslagits och en mjölkordningslista har upprättatas.
I arbetet framgår tillvägagångssättet när en mjölkordningslista upprättas, dock
inte vilken effekt en mjölkordningslista har för att minska antal mastiter eller
för att få ett lägre celltal i mjölktanken. Betydelsen framgår inte eftersom det
tar lång tid att se effekterna av att ändra mjölkordningen i en besättning och
tiden för examensarbetet var begränsat. För att få fram fakta om
mjölkordningslistan minskar antalet kor som drabbas av mastit och sänker
besättningens celltal bör en längre vidare studie göras.
Slutsatsen är att mastiter går mer eller mindre att förbygga. Särskilt S. aureus
går att begränsa genom en mjölkordningslista. Viktigaste förberedande
åtgärden mot alla mastitbakterierna är fasta och bra mjölkningsrutiner som
tillåter kon att förbereda sig för mjölkning samt en mjölkutrustning som är
servad och fungerar på ett bra sätt. Även god hygien i kons närmiljö och
foderkvalité spelar stor roll för att kons motståndskraft mot mastitbakterierna
ska vara på topp.

,

Mastitis is a common disease in Swedish dairy cattle and results in large costs
for the farmers and cows suffer. The aim of this work was to collect
knowledge about common mastitis bacteria and about setting up a special
milking order of the cows to prevent infections of mastitis in a herd.
In the literature study facts were compiled about different mastitis bacteria,
how they infect the cows, and how they could be prevented. For each
bacterium a list of practical recommendations to prevent and treat mastitis is
stated. In herds with high number of infected cows, control and decreased
number of mastitis may be obtained by establish a special milking order of
the cows.
A special milking order was established at Lillegård, a farm with problems
associated with many cases of mastitis. At two occasions, cows of special
interest were selected, CMT-tested and if necessary milk sampling for
cultivation occurred. Samples were analyzed and the cows were divided into
six groups depending on the bacteria found in the milk. Possible measures
were proposed, and a milking order established.
This work shows how a milking order has been established, but not the effect
of the milking order on somatic cell count and number of cows infected with
mastitis. To be able to show this effect a longer further study has to be done.
The conclusions are that mastitis can more or less be prevented. In particular,
S. aureus could be reduced by establish a special milking order to the herd.
The most important measures against all mastitis are solid and good milking
routines that allow the cows to be prepared to milking and well served
milking equipment that works properly. Good hygiene in cows’ environment
and good feed quality are also of importance to cows’ resistances against
mastitis.

Main title:Att upprätta en mjölkordningslista
Subtitle:samt att förebygga de vanligaste mastiterna
Authors:Gustavsson, Lisa
Supervisor:Magnusson, Madeleine and Block, Agnes
Examiner:Herlin, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:mjölkordningslista, förebygga mastit, mastit, Staphylococcus aureus (S. aureus), Koagulasnegativa stafylokocker (KNS), Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, koliforma bakterier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1591
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1591
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2012 06:52
Metadata Last Modified:30 Aug 2012 06:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics