Home About Browse Search
Svenska


Lindgren, Rasmus, 2012. Krav och önskemål på skogsbruksplanen : förbättringspotential med laserskanning. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
978kB

Abstract

In 2009 The National Land Survey of Sweden, Lantmäteriet, commenced a project intended to provide a new digital elevation model (DEM) of Sweden. The method chosen for the project was airborne laser scanning (ALS). In addition to information about the land surface the project will also provide information about the forest, this as a by-product. This data can be used to estimate forest variables such as height and volume. The estimates are often more reliable than what is standard today.
This study is based on interviews with employees and members of the forest owner association Södra in southern Sweden. The study examines preferences and attitudes to better forest data than what is commonly used today. The study’s starting point is to investigate how the forest information currently available is used. The aim with this study is to investigate whether data from Lantmäteriet could provide such value enough to justify Södra to acquire it.
The inspectors (employees of Södra, with timber purchases and advisory assignments) felt that the lack of information on the purchasing area was a far bigger problem than the quality of information available today. The possibility to do a computer search for stands with certain characteristics (for example, high timber volume), not only in areas with an up-to-date forest management plan, would be a big improvement. The Södra members interviewed in this study are quite satisfied with the forest management plan available today. However, there is a need for more individualized management plans. Some respondents want more economic focus of the management plan while others would prefer a more tuned down focus on timber production. Both inspectors and members of Södra ranked the proposals for silvicultural measures as the most important information in the forest management plan. By looking at the proposals, a good overview is obtained of what needs to be done on the property and what is more urgent. Also the estimate of timber volume is ranked high, both in terms of the entire forest property as well as at the stand level.
This study suggests that laser data from NNH needs to be used in new ways to reach the full potential in the material. Better data only presented as figures in a traditional forest management plan seems, for most, not to fill an immediate need. In particular, high data quality is an asset when it is used as input to analysis software developed to optimize forest management. Several studies indicate that much can be gained to from using more accurate input data in the optimization to get the highest net present value. Another major advantage is that laser scanned materials can be used in the process of establishing new forest management plans. This will reduce the workload significantly, especially in the field inventory.

,

Lantmäteriet påbörjade 2009 arbetet med att upprätta en ny nationell höjdmodell (NNH).
Tekniken som används för mätningarna är flygburen laserskanning. Förutom data om
markytan får man, som en biprodukt, också data om skogen som kan användas för att
skatta olika skogliga variabler. Skattningarna är ofta mer tillförlitliga än vad som är
standard idag samtidigt som de bygger på heltäckande mätningar istället för
stickprovsinventeringar.
I denna studie undersöks hur anställda och medlemmar i Södra, inom Ljungby SBO, ser på
nyttan av bättre information om skogen. Studiens utgångspunkt är att undersöka hur den
information man har tillgång till idag verkligen används. Syftet med detta är att undersöka
om laserskannat materiel från NNH skulle kunna skapa sådana mervärden att det är
motiverat för Södra att införskaffa.
Bland inspektorerna tycker man att bristen på information över inköpsområdet är ett långt
större problem än kvaliteten på den information som finns idag. Möjlighet att i datorn
kunna söka bestånd med vissa egenskaper, även utanför planlagda fastigheter, menar man
hade inneburit en stor förbättring. Medlemmarna som intervjuats i studien är ganska nöjda
med den plan man har idag. Man efterfrågar dock mer individuellt anpassade
skogsbruksplaner. Vissa vill att ett mer ekonomiskt tänk ska genomsyra planen medan
andra hellre hade sett att man tonade ner planens fokus på virkesproduktion. Både
inspektorer och medlemmar rankar åtgärdsförslagen som den viktigaste informationen i
skogsbruksplanen. Här skaffar man sig snabbt en överblick av vad som behöver göras på
fastigheten och vad som är mest akut. Även planens skattning av volymförrådet rankas
högt, både på fastighets- och beståndsnivå.
Studien pekar på att laserdata från NNH behöver användas på nya sätt om man vill nå den
fulla potential som finns i materialet. Bättre data enbart presenterad som siffror i en
traditionell skogsbruksplan verkar, för de flesta, inte fylla något omedelbart behov.
Framförallt är hög datakvalitet en tillgång när den används som indata i program för att
analysera och optimera skogsskötseln. Flera studier visar att man vid nuvärdesoptimering
har mycket att tjäna på att använda mer exakta indata. Ytterligare en stor fördel är att det
laserskannade materialet kan användas som underlag i planläggningsarbetet och där höja
dagsprestationen i fältarbetet markant.

Main title:Krav och önskemål på skogsbruksplanen
Subtitle:förbättringspotential med laserskanning
Authors:Lindgren, Rasmus
Supervisor:Sallnäs, Ola and Johansson, Mats
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:191
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Laserskanning, NNH, Fjärranalys, Skogsbruksplan, Datakvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1574
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1574
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2012 13:01
Metadata Last Modified:27 Aug 2012 13:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics