Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Anna and Maniette, Emelie, 2012. Ekoturism och landskapsarkitektur : landskapsarkitektens roll vid utformning av ekoturismanläggningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna uppsats är att förklara innebörden av begreppet ekoturism samt beskriva hur landskapsarkitektens kompetens kan tillämpas vid utformning av
ekoturismanläggningar. Genom litteraturstudier har vi utrett begreppets betydel-se. Vi beskriver ekoturism kortfattat ur ett internationellt perspektiv och mer utförligt ur ett svenskt perspektiv. Ekoturism är en form av turism som sker i naturmiljöer och har som syfte att bevara natur och kultur, gynna den lokala eko-nomin samt ge en ökad kunskap och förståelse för besöksmålet. Det finns dock en problematik med ekoturism då turism i naturmiljö innebär motsättningar och det kan vara svårt att tillfredställa turister samtidigt som platsens natur bevaras. För att en turistverksamhet ska kunna marknadsföra sig som ekoturism i Sverige måste ett antal kriterier uppfyllas. Genom att granska kvalitetsmärkningen Natu-rens Bästa har vi fått en inblick i det svenska certifieringssystemet och land-skapsarkitektens roll inom ekoturism. För att få en djupare förståelse för ekoturism i praktiken valde vi att besöka ekoturismanläggningen Urnatur i Öster-götland. Ett samtal med företagets ägare gav oss nya synvinklar om behovet av landskapsarkitektur i ekoturismbranschen. Vår undersökning visar att landskaps-arkitektur kan kopplas till svensk ekoturism. Flera ekoturismkriterier kan uppfyl-las med hjälp av landskapsarkitektens inventering - och analysarbete men också genom yrkeskårens kunskap inom gestaltning, ekologi och projektering. Idag kämpar ekoturismbranschen för att överleva ekonomiskt men på sikt kan den vara en potentiell arbetsmarknad för landskapsarkitekter. Vår profession kan bidra till ett holistiskt tänkande som innefattar ekologi, estetik, infrastruktur och materialval.

,

This paper aims to explain the meaning of the term ecotourism and how the skills of landscape architects can be applied in the design of ecotourism facilities. Eco-tourism is briefly described from an international perspective and more in detail from a Swedish perspective. We investigated the meaning of the term through studies of literature. Ecotourism is a form of tourism that takes place in natural environments and its intention is to preserve natural and cultural resources, bene-fit the local economy and provide a better knowledge and understanding of the site. However ecotourism can become problematic when attempts to satisfying tourists and preservation of nature collide. To market a business as ecotourism in Sweden there are several criteria that needs to be fulfilled. By studying the quali-ty marking Nature’s Best we have gained an insight into the Swedish certification system and the landscape architects role in ecotourism. To get a deeper under-standing for ecotourism in practice we visited the ecotourism facility Urnatur in Östergötland, Sweden. A conversation with the owners gave us new perspectives ofd ecotourism and the need for landscaping in the ecotourism industry. Our research shows that landscape architecture can be linked to Swedish ecotourism. Several ecotourism criteria can be met by using inventory and analysis methods but also by the landscape architects expertise in design, ecology and planning. Today the ecotourism industry is struggling to survive economically but in time it may be a potential labor market for landscape architects. Our profession can con-tribute to a holistic approach that includes ecology, aesthetics, infrastructure and material.

Main title:Ekoturism och landskapsarkitektur
Subtitle:landskapsarkitektens roll vid utformning av ekoturismanläggningar
Authors:Gustafsson, Anna and Maniette, Emelie
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Lisitzin, Katri and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Ekologi, ekoturism, ekoturismanläggning, landskapsarkitektur, naturmiljö, utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1527
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1527
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2012 12:00
Metadata Last Modified:20 Aug 2012 12:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics