Home About Browse Search
Svenska


Löfgren, Stefan, 2012. Tillväxtreglering av cerealier : tillåtet men inte accepterat av svensk kvarnindustri. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
217kB

Abstract

Den förste juli 2011 beslutade Kemikalieinspektioen att godkänna användandet av det
tillväxtreglerande preparatet Moddus 250 EC från Syngenta Crop Protecktion A/S i
samtliga stråsädesgrödor. Detta var ett beslut som framkommit efter en dom i
regeringsrätten den 22 september 2010 (KemI, 2011). Samtidigt är inte den svenska
kvarnarindustrin beredd på att ta emot spannmål som är tillväxtreglerad.
Jag blev intresserad hur detta skulle påverka svenska lantbrukare och hur de skulle
hantera denna lagändring som inte går att utnyttja vid odling av spannmål till
humankonsumtion då svenska kvarnindustrin inte tar emot spannmålen. För att
undersöka detta gjordes en litteraturstudie i ämnet samt kompletterande intervjuer med
öppna frågor till fem företag/organisationer.
Litteraturstudien visade på att frågan länge varit aktuell och debatterats sedan 1987 då
den första restriktionen om stråförkortning kom. Denna gällde alla sädesslag utom råg
som var undantaget p.g.a. dess långa och stråsvaga växtsätt. Frågan har sedan malt sakta
i olika instanser och för att sedan 1998 bli mål för en omfattande utredning av behov och
miljökonsekvenser för svenskt lantbruk. Man fann att flera hinder fanns, däribland att
svensk lagstiftning stred mot växtskyddsförordningen inom EU. År 2001 kom en
ansökan in till Kemikalieinspektionen om preparatet Moddus 250 EC. Detta avslogs av
KemI 2005, men revs sedan upp av regeringsrätten 2010, för att innan dess ha varit ett
fall för regeringen som biföll KemI:s avslag. KemI biföll ansökan för Moddus i juli
2011 och därmed var Moddus 250 EC godkänt att använda i all stråsäd i Sverige.
Det tillfrågade företagen/organisationerna hade olika åsikter om beslutet att godkänna
tillväxtreglering i samtliga stråsädesgrödor. Men generellt för LRF, Svenska Foder och
Svenska Lantmännen är att de ser till den fria marknaden och den fria konkurrensen utan
handelshinder. KemI och Svensk kvarnförening inte är intresserad av tillväxtreglering av
spannmål och ser inte nyttan för svenskt lantbruk på samma sätt, som LRF, Svenska
Foder och Svenska Lantmännen.

,

In 1 June, 2011, the Swedish Chemical Agency (KemI) decided to approve the use of
the growth regulating product Moddus 250 EC from Syngenta Crop Protection A/S in all
cereal crops. This decision was reached after a ruling of the Supreme Administrative
Court in 22 September, 2010 (KemI, 2011). Simultaneously, the Swedish mill industry
weren’t prepared to buy cereals that was growth regulated.
I became interested in how this would affect Swedish farmers and how they would
manage this change in the law that was not applicable on cultivation of cereals for
human consumption, since the Swedish mill industry didn’t accept growth regulated
cereals. A literature study was done on the subject to examine this issue and the study
was supplemented with interviews with open questions to five different
companies/organizations.
The literature study showed that this issue has been discussed and debated since 1987
when the first restriction regarding shortening of straw came. This was applied to all
kinds of cereal except for rye due to its long and weak straw. It has then been a matter
for different authorities until 1998 when it became a target of an extensive investigation
of need and environmental impact for Swedish farming. Several obstacles were found,
and one of those was that the Swedish legislation was contrary to the plant protection
regulation in the European Union. In 2001 an application regarding Moddus 250 EC was
received by the KemI. This was rejected by KemI in 2005 but was then later brought up
by the Supreme Administrative Court in 2010. Before that it was a case for the
government which approved the rejection made by KemI. In July, 2011, KemI approved
Moddus and consequently Moddus 250 EC was approved to be used in all cereal crops
in Sweden.
The five different companies/organisations had different opinions regarding the decision
to approve growth regulation in all cereal crops. The Federation of Swedish Farmers
(LRF), Svenska Foder and Svenska Lantmännen all have in common that they focus on
the free market and the free competition without trade barriers. KemI and the Swedish
flour-milling industry are not interested in growth regulation of cereals and they don’t
see the benefit for Swedish farming in the same way as the Federation of Swedish
Farmers (LRF), Svenska Foder and Svenska Lantmännen do.

Main title:Tillväxtreglering av cerealier
Subtitle:tillåtet men inte accepterat av svensk kvarnindustri
Authors:Löfgren, Stefan
Supervisor:Holm, Lena
Examiner:Andersson, Allan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:tillväxtreglering, stråförkortning, Moddus, Moddus 250 EC, growth regulation, shortening straw
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1470
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1470
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 08:56
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 08:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics