Home About Browse Search
Svenska


Schultz, Katarina von, 2012. Östra Afrikas kustnära skogsområde : en viktig region för biologisk mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
834kB

Abstract

Längs Afrikas östkust från Somalia till Mozambique löper en tropisk skogsremsa som uppvisar en fantastisk variation i artsammansättning och utgör habitat för en mängd endemiska arter. Regionen är så unik att både Conservation International och WWF anser att den bör prioriteras för bevarande insatser.

De kustnära skogarna erbjuder också en mängd tjänster som många människor är beroende av. Skog förhindrar jorderosion, är hem åt pollinatorer och lagrar upp koldioxid. Mangroveskogar stabiliserar kustområden och de för lokalbefolkningen heliga Kaya-skogarna i södra Kenya erbjuder ett kulturellt värde.

Den stora befolkningen som lever i området gör att mänsklig påverkan utgör ett betydande hot mot regionens biologiska mångfald. Det största hotet utgör det växande jordbruket som ska försörja en allt större befolkning. Andra hot inkluderar träkolproduktion, avverkning, eldning och gruvdrift. Hoten leder till fragmentering och i värsta fall en total förlust av habitat. En av de största orsakerna är den enorma fattigdomen. Fattigdomen driver ohållbart utnyttjande av naturresurser samtidigt som den gör människorna beroende av att de arter och tjänster som området erbjuder fortsätter att finnas kvar.

Det finns många projekt och organisationer som arbetar för bevarande av Östafrikas kustnära skogar. Möjliga lösningar kan vara hjälp till alternativa försörjningsmetoder som exempelvis biodling och ekoturism. Andra lösningar kan vara lagstiftning som ger skydd åt hotade arter och områden, eller riktade åtgärder som till exempel translokeringar för en enskild hotad art. Oavsett strategi är det av största vikt att lösningarna väger in sociala och ekonomiska faktorer, om de ska ha en chans på stöd och framgång.

,

Along East Africa's coast from Somalia to Mozambique runs a stretch of tropical forest that exhibits an amazing variety of species and constitutes habitat for numerous endemic species. The region is so unique that it has caught the attention of both Conservation International and the WWF.

The coastal forests also provide a wide range of services upon which many people depend. Forests stop erosion, provides habitats for pollinators and carbon dioxide sequestration. The mangrove forests stabilize coastal areas and the Kaya forests of southern Kenya have cultural value to the local people to whom they are holy.

The vast population living in the area makes human influences a great threat to the biodiversity of this region. The greatest threat is growing agriculture that is sustaining a growing population. Other threats include charcoal production, logging, burning and mining. These threats lead to fragmentation and in some cases a complete loss of habitats. One of the most important causes to these problems is poverty. Poverty fuels unsustainable usage of natural resources while at the same time making people dependent on the continued possibility to use them.

There are numerous projects and organizations working for the conservation of East Africa's coastal forests. Possible solutions include alternative livelihoods like beekeeping and ecotourism. Other solutions could be legislation that protects threatened species or areas, or specific interventions like translocation of a threatened species. To stand a chance for support and success all strategies must take social and economical factors into consideration.

Main title:Östra Afrikas kustnära skogsområde
Subtitle:en viktig region för biologisk mångfald
Authors:Schultz, Katarina von
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:68
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:bevarandebiologi, ekoregion, skog, mangroveskog, Östafrika, Shimba Hills, röd colobusapa, Pembaflyghund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1446
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1446
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:03 Aug 2012 08:04
Metadata Last Modified:03 Aug 2012 08:04

Repository Staff Only: item control page