Home About Browse Search
Svenska


Peterson, Ylva, 2012. 'Över stock och sten' : ett gestaltningsförslag till en naturlekplats i Skrylle friluftsområde. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Barn sätt att läsa av landskapet skiljer sig från vuxnas. Medan vuxna
läser det som former tolkar barn det istället utifrån dess funktioner
och möjligheter. Till exempel kan en stor sten fungera som ett
rymdskepp och ett buskage kan betyda kojbygge. När vi planerar för
barns utemiljöer tänker vi ofta på motorik och fysisk rörelse, men
det är även viktigt att ta hänsyn till estetiska och sinnliga värden.
Inom den nya barndomsforskningen talas det om att fånga barnens
egna perspektiv. Från att de tidigare setts som objekt med särskilda
behov innebär ett barnperspektiv att se dem mer subjektivt, som
sociala och kulturella aktörer i ett samhälle. Barnens egna åsikter
blir därmed viktiga. Ett sätt att förstå hur barn använder sin fysiska
omgivning är att titta på barns egna platser som de själva har valt.
Naturlika miljöer värderas ofta högre av barn och betyder äventyr
och utmaning eftersom naturen erbjuder en mer komplex och varierad
miljö än den som finns på traditionella lekplatser. Natur anses
också ofta i allmänhet som något bra för barn och är även något vi
ofta associerar tillbaka till som vuxna. Skulle en naturlekplats kunna
erbjuda alla dessa positiva egenskaper i form av spänning, utmaning,
upplevelser och natur?

Det här examensarbetet handlar om gestaltning av barns lekmiljöer
utomhus, naturens inverkan på barn och deras lek och innehåller
även ett gestaltningsförslag till en naturlekplats i Skrylle friluftsområde
i Lunds kommun. I arbetet finns även en undersökande del om
vad som utmärkande för naturlekplatsen som lekplats. Syftet är att
göra en fördjupning i dessa ämnen och därigenom kunna nå målet
som är själva gestaltningsförslaget, en naturlekplats där platsen integreras
i naturen och som erbjuder en varierad lekmiljö för barn.
För att nå målet har litteraturstudier som behandlar ämnena gestaltning
för barn och naturens påverkan på barn och deras lek gjorts.
Studiebesök har gjorts på befintliga platser med naturlek för att på
så sätt ge en uppfattning om vad en naturlekplats är för något. Tillsammans
med inventering och analys av Skrylle friluftsområde har
detta resulterat i ett förslag till en naturlekplats.

Naturlekplatser erbjuder ofta ett mer öppet tilltal. Traditionella lekredskap
som gungor och rutschkanor talar i större utsträckning
om vad och hur barnen ska leka medan naturlekplatser istället tar
fasta på omgivningens karaktär som terräng och vegetation i utformningen.
Detta skapar tillfälle för fri association och lek. Ofta
är den även utformad för större fysisk aktivitet än den traditionella,
så som redskap av hinderbanekaraktär.

I förslaget har platsens befintliga topografi utnyttjats till olika sorters
lek på naturlekplatsen. Olika vegetationskaraktärer har gett
inspiration till lekplatsens olika delar där det ska finnas utrymme
för både fysisk rörelse och utmaning och även mer sinnliga och
kreativa aktiviteter. Den estetiska aspekten tillgodoses genom en
tydlig formgivning, färg och materialval. På detta sätt har naturen
integrerats i naturlekplatsen och en varierad och intressant lekmiljö
har skapats.

,

The way children perceive the landscape differs from that of adults.
Whereas adults see it as shapes, children interpret its functions and
potentials. For example, a big rock can be used as a spacecraft
and shrubbery can offer the possibility of building dens. When we
plan children's outdoor environment we often think in terms such
as motor activity and physical movement, but it is also important
to consider values of aesthetics and sensuousness. New research
about children often deals with the ability to capture children's own
perspective. Previously being seen as objectives with special needs,
they are now seen as social and cultural participants in a society.
Children's own opinions consequently become important. One way
to understand how children use their physical surroundings is to
look at places they have chosen by them selves. Environments with
nature are often higher valued by children than urban built environments,
because nature offers more complexity and diversity than
the traditional playground. Nature is often considered as something
good for children and is also something we can re-associate to as
adults. Could a nature playground possibly offer all these positive
features such as excitements, challenges, experiences and nature?

This master's thesis is about the design of children's play environments
outdoors, nature's effect on children and their play. It also
includes a design proposal for a nature playground in the outdoor
recreation area of Skrylle, situated in the municipality of Lund.
There is also an investigative part about what is characteristic for
a nature playground as a place for play. The objective of this master's
thesis is to investigate these subjects and thereby reaching the
goal, which is the design proposal, a nature playground where the
site is integrated with nature and offers a diverse play environment
for children. To reach the goal, literature studies about design for
children and nature's effect on children and their play, have been
conducted. Field studies at existing sites with nature play have been
done in order to yield an idea of what is characteristic about a nature
playground. Together with stocktaking and analysis of the recreation
area of Skrylle, all of this resulted in a design proposal for
a nature playground.

Nature playground often offers a more open use. Traditional equipment
such as swings and slides let the children know about how
and what they should play, whilst nature playgrounds draw on the
surrounding's character such as terrain and vegetation. That creates
occasions for free association and play. It is also often designed for
more physical challenges than the traditional playground.

The proposal has used the existing topography to inspire to different
types of play. Different vegetation characteristics has inspired
the playground's different parts where space for both physical and
challenging activities as well as more creative and sensuous activities
are accommodated. The aesthetic aspect is provided with a
clear design, colour and choice of material. In this way nature is
integrated in the nature playground and a diverse and interesting
play environment is created.

Main title:'Över stock och sten'
Subtitle:ett gestaltningsförslag till en naturlekplats i Skrylle friluftsområde
Authors:Peterson, Ylva
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Bergsjö, Ann and Jansson, Märit
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:barn, barnperspektiv, lekmiljö, lekplats, natur, naturlekplats, Skrylle friluftsområde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1442
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1442
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Aug 2012 09:49
Metadata Last Modified:01 Aug 2012 09:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics