Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Peter, 2012. Rätt pris för timmerråvaran : en kalkylmodell för Moelven Vänerply AB. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

En effektiv råvaruanvändning är viktig för att uppnå lönsamhet, särskilt då råvarukostnaden är den enskilt största kostnadsposten för flera skogsindustrier. Vidare kan inköp av skogsråvara med önskade egenskaper leda till lägre produktionskostnader, högre utbyte och ett högre kundvärde genom bättre produkter till konkurrenskraftigare priser. Fördelaktigare råvaruinköp skulle därmed kunna bidra till ökad konkurrenskraft.

Moelven Vänerply AB genomför ett omfattande effektiviseringsarbete där bl.a. ökad kunskap om timmerråvarans inverkan på produktionskostnaderna samt utbytet av slutprodukter eftersträvas. Kunskapen skulle kunna öppna upp möjligheter till fördelaktigare råvaruinköp genom att den bäst lämpade råvaran premieras medan sämre lämpad råvara undviks eller köps in till ett pris anpassat till de merkostnader råvaran orsakar.

Examensarbetets syfte är att utveckla en kalkylmodell för Moelven Vänerply AB, som utifrån kundernas betalningsvilja för slutprodukten, den egna industrins kostnader och råvarans egenskaper beräknar företagets betalningsförmåga för timmerråvaran.

Examensarbetets karaktär har talat för användningen av en abduktiv forskningsstrategi, där insamling av empiriska data och inläsning av teori genomförs parallellt. Allt eftersom datainsamlingen fortskred genom arbetet och förståelsen för de empiriska data fördjupades, förfinades det teoretiska ramverket, innan det slutligen fastställdes.

Arbetets teoretiska ramverk utgörs av aktivitetsbaserad produktkalkylering, en kalkyleringsmetod som tillämpar fullständig kostnadsfördelning. Kalkylmetoden beskrivs av Karlsson (2002) som mer rättvis än de traditionella kalkylmetoderna. Orsaken är att varje kalkylobjekt belastas med en kostnad som motsvarar den faktiska resursförbrukningen (Karlsson, 2002).

De empiriska data i kalkylmodellen bygger på en analys av Moelven Vänerply AB:s budget för år 2012 samt en analys av företagets produktionsprocesser. Kalkylmodellens uppbyggnad avspeglar produktionsprocesserna för att öka förståelsen för kalkylmodellens användare och för att skapa rätt balans mellan användarvänlighet och noggrannhet.

Resultatet av genomförda beräkningar visar att Moelven Vänerply AB har ökade produktionskostnader per 1 m3to.ub timmerråvara för klenare diameterklasser. Samtidigt erhålls högst utbyte av den medelgrova diameterklassen 36 cm, vilket påverkar intäkterna per 1 m3to.ub positivt. Något ökade intäkter kunde inte kompensera för de högre produktionskostnaderna som diameterklass 36 cm orsakar. Sammantaget har Moelven Vänerply AB högst betalningsförmåga för timmerråvara av diameterklass 39 cm.

,

In order to be profitable, using raw materials efficiently is of great importance, especially as raw materials represent the single largest cost item within several forest related industries. Purchasing raw materials of the right quality also has positive effects on profitability. It reduces production costs, increases the rate of yield and generates greater customer value by means of better products at more competitive prices. More favourable raw material supplies could thus be a source of increased competitive advantage.

At Moelven Vänerply AB efforts are being made to improve efficiency and to gain further insights about the effects of varying raw material qualities on production costs and the rate of yield. Such insights could have favourable effects on the cost of supplies as they enable the company to differentiate between raw materials of higher and lesser quality. Raw material of higher quality would be rewarded, whereas raw material of lesser quality would be avoided or purchased at a price level which reflects the additional cost arising from its shortcomings.

The purpose of this study is to develop a tool for Moelven Vänerply AB, which based on the customers' willingness to pay for the end product, the industry's costs, and the raw material qualities, can be used to calculate the company's payment capacity for the timber raw material.

The research strategy used throughout the study has been of the abductive kind. Empirical data collection and studies of relevant theories have been conducted simultaneously. As the data collection process progressed and a deeper understanding of the empirical data was gained, the theoretical framework was refined and eventually established.

The theoretical framework on which this study is based was built on activity based costing principles, a method which applies full cost allocation. According to Karlsson (2002), activity based costing methods are more accurate and fair than more traditional ones, the reason being that the costs allocated to each cost object represent their actual use of resources.

The empirical data on which the payment capacity tool is based, was drawn from Moelven Vänerply AB's budget for 2012, as well as analysis performed of the company's production processes. The tool's structure reflects that of the production processes. This increases the users' understanding of the tool and balances the need for user friendliness and accuracy.

The results generated show that Moelven Vänerply AB's production costs per 1 m3to.ub timber raw material increase for small sized diameter classes. Meanwhile, the highest rate of yield is generated for the medium sized diameter class of 36 cm, which has a positive effect on revenues per 1 m³to.ub. Slightly higher revenues cannot compensate for the increase in production costs, however, which is caused by diameter class 36 cm. To sum up Moeleven Vänerply AB's payment capacity is greatest for timber raw material of the diameter class 39 cm.

Main title:Rätt pris för timmerråvaran
Subtitle:en kalkylmodell för Moelven Vänerply AB
Authors:Bengtsson, Peter
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:61
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Kalkylering, Plywood, Betalningsförmåga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1443
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1443
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:01 Aug 2012 10:58
Metadata Last Modified:16 Nov 2012 14:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics