Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Eva, 2012. Ompressning av inplastat vallfoder - från rundbal till småbal. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
270kB

Abstract

Många stall för hästar har bara ett fåtal djur och är ofta inte mekaniserade i samma utsträckning som stall för andra lantbruksdjur. Detta gör att det finns en efterfrågan från
hästägare på ensilage eller hösilage i mindre balar, dels för att fodret ska hinna konsumeras av djuren innan det förstörs av den aeroba förskämningen, och dels för att mindre balar är lättare att hantera för hand. Pressningen av småbalar i fält är dock mer väderberoende och mer
tidskrävande än att pressa storbalar, varför vissa foderproducenter istället väljer att pressa storbalar vid skörden som efter en tids lagring öppnas och pressas om till mindre balar innan försäljning. Det är dock i dagsläget oklart hur fodrets sammansättning påverkas av
ompressningen. Syftet med detta examensarbete var därför att studera vilken effekt ompressning hade på kemisk och mikrobiologisk sammansättning i hösilage, samt att
undersöka vilken effekt ett syrabaserat tillsatsmedel hade på konserveringsresultat och aerob lagringsstabilitet.

För att undersöka dessa frågeställningar producerades totalt 13 rundbalar från samma vallskörd från en gräsvall beståndende av huvudsakligen timotej och ängsvingel. Grönmassan i sex av rundbalarna behandlades med tillsatsmedlet Addcon Kofa grain pH 5 © och i sju av
rundbalarna tillsattes inget tillsatsmedel (kontroll). Efter cirka sex månaders lagring pressades tre rundbalar med tillsatsmedlet och tre rundbalar utan tillsatsmedel (kontroll) om. De ompressade och inplastade fyrkantsbalarna lagrades sedan tillsammans med de kvarvarande rundbalarna i stack utomhus i 10 veckor mellan den 17/1 och den 26-27/3 2012. Därefter öppnades nio fyrkantbalar med tillsatsmedel, nio fyrkantbalar i kontrollbehandlingen samt tre rundbalar ur vardera behandlingen för provtagning och mätning av aerob stabilitet. Den aeroba stabiliteten följdes genom att balarnas kärntemperatur mättes dagligen i 14 dagar.
Prover för mikrobiologiska och kemiska analyser togs med ensilageborr vid ompressning samt vid balöppning. Grönmasseprover för analyser togs i fält vid skörd av rundbalarna.

Resultaten visade att både de ompressade småbalarna och rundbalarna höll en godtagbar hygienisk kvalitet med låga till normala halter av mögel, klostridier och enterobakterier. Dock var jästhalterna högre än önskvärt för både småbalar samt de rundbalar som inte pressades
om, utan lagrades tillsammans med fyrkantbalarna. Detta har dock med största sannolikhet ingen negativ effekt på djurhälsan vid utfodring, men kan potentiellt förkorta den aeroba stabiliteten hos fodret. Tillsatsmedlet hade en hämmande effekt på mjölksyrabakterier, och gav ett hösilage med lägre pH, lägre halter laktat, ammoniumkväve och etanol. Tillsatsmedlet gav även lägre halter jästsvampar än kontrollbehandlingen.

Den aeroba stabiliteten var godtagbar, det tog 48 timmar för fyrkantbalarna samt 24 timmar för rundbalarna att nå 3 grader över omgivande temperatur när balarnas kärntemperatur
jämfördes med omgivande dygnsmedeltemperatur. Ordentlig varmgång skedde endast i endast en småbal i kontrollbehandlingen, varför den aeroba stabiliteten ändå bedöms som relativt god.

Slutsatsen av detta försök var att det är möjligt att producera ett hösilage av fullt godtagbar
hygienisk kvalitet genom ompressning från storbal till småbal. Syrabaserade tillsatsmedel
verkar ha en hämmande effekt på tillväxt av oönskade mikroorganismer i hösilage, varför det kan vara motiverat att använda denna tillsats vid ompressning för att motverka den negativa effekt den extra syreexponeringen vid ompressning kan ha på den hygieniska kvaliteten.

Produktionskostnaderna för det ompressade hösilaget är märkbart högre än kostnaderna för hösilage i rundbal som ej pressats om, men detta behöver inte utgöra ett hinder förutsatt att betalningsvilja finns hos konsumenten.

,

Many horse stables are small with only a few animals in each stable. These stables are also often less mechanized than stables housing other farm animals. This have created a
requirement from horse-owners for silage or haylage in small bales, partly so that the bale can be fed out before the feed has been spoiled by aerobic deterioration, and partly because smaller bales are easier to handle manually than large bales. Production of small bales directly
in the field is more weather-dependent and time consuming than the production of large 37 bales, why some forage producers instead choose to first produce large haylage bales during harvest, and then open the large bales with already conserved forage and rebale it into smaller
bales before selling.

The purpose of this experiment was to study the effect this rebaling procedure on the chemical and microbial composition of the forage, and to investigate if adding an acid-based additive to the forage resulted in a different microbial and chemical composition in the forage compared to controls, after rebaling. Also, the aerobic storage stability of opened bales was investigated, to determine if it was affected by the rebaling procedure compared to bales that were not rebaled but stored for the same period.

To do this, six round bales of haylage with the additive Addcon Kofa grain pH 5© and six round bales without additive (control) was produced from the same grass crop. After six months of storage, three round bales from each treatment were opened and rebaled into small square bales that were wrapped individually. These bales together with the remaining round bales were stored in a stack outdoors for 10 weeks before all the bales were opened for
sampling and determination of aerobic stability. Samples for chemical and microbial analysis were taken with a core sampler at rebaling and at opening. Aerobic storage stability was followed by measuring bale temperature daily in opened bales for 14 days.

The results showed that both the small square bales and the large round bales had an acceptable hygienic quality with low to normal counts of moulds, clostridia and
enterobacteria. However, the yeast counts were higher than desirable, both for the rebaled haylage in small bales and for the haylage in large bales that were stored for an equally long period as the small bales. This has, however, most likely no negative effect on animal health during feeding, but might potentially have an adverse effect on the aerobic stability. The additive suppressed the growth of lactic acid bacteria and gave a haylage with lower pH,
lactate content, ammonia-nitrogen content and ethanol content compared to the control. There were also indications that the additive had a suppressing effect on the growth of yeast in the rebaled forage, compared to the yeast counts before rebaling. The aerobic stability was
acceptable, both in small bales and large bales, with significant heat production in only one small bale of 18.
The conclusion of this study is that it is possible to produce a haylage of adequate hygienic quality through a rebaling procedure. Acid based additives seemed to have a suppressing effect on the growth of undesired microorganisms in haylage, why it can be motivated to use
these additives when rebaling forage into small bales from large bales, to counteract the negative effect the extra aerobic exposure might have on the hygienic quality.
The production costs for small bales made from large bales are much higher than the costs for only making large bales. This might, however, not be an obstacle if the byers of such small bales are willing to pay for these increased production costs.

Main title:Ompressning av inplastat vallfoder - från rundbal till småbal
Authors:Andersson, Eva
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:377
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:hösilage, ensilage, aerob stabilitet, propionsyra, natriumbenzoat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1427
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1427
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Food processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2012 13:15
Metadata Last Modified:12 Jul 2012 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics