Home About Browse Search
Svenska


Loberg, Joakim, 2012. Etableringsbeskärning i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
560kB

Abstract

En stor del av den natur som återfinns i tätorten är anlagd. Växtmaterialet kan
därför i många hänseenden betraktas som ett av landskapsarkitektens mest betydelsefulla
redskap för gestaltning. En förutsättning för att den anlagda naturen i
tätorten skall uppfylla tilltänkt funktion är att tillväxten påbörjas så att normal
utveckling sker efter plantering. Vattenbrist är ett vanligt förekommande problem
vid nyplantering av vedartade växter vilket leder till problem med etableringen.
Etableringsbeskärning innefattar alla beskärningsåtgärder som utförs för att
underlätta växtens etablering och starta tillväxten på den nya växtplatsen. Den
vanligaste formen av etableringsbeskärning innebär att vid vårplantering beskära
fjolårsskotten till 30-50% av ursprunglig längd. Alternativt genomförs beskärningen
påföljande vår efter höstplantering. Knoppsprickningen fördröjs med
cirka 14 dagar och ger rötterna mer tid att leta sig ut i omgivande mark innan
knoppsprickningen sker. Den minskade transpirerande bladytan gör också att
rotsystemet har lättare att klara av vattenförsörjningen så växten kan upprätthålla
vattenbalansen. Det är en grundförutsättning för att fotosyntesen skall fungera så
växten kan bygga energiförråd för framtiden.
Efter samtal med olika personer som arbetar med växtmaterial, dels växtexperter,
projektörer och anläggare framkom det att etableringsbeskärning inte är
vanligt förekommande i offentliga planteringar. Den vanligaste förklaringen är
att busk- och marktäckande planteringar tenderar bli utsatta för nedtramp och
andra fysiska skador eftersom de inte skulle synas om de etableringsbeskars. I
dagsläget används också främst krukodlade plantor eller plantor som levereras
med klump. Dessa planttyper är inte lika stressade som barrotade plantor eftersom
de har fler medföljande rötter vid leverans. Det ökade användandet av
bevattningssäckar har förbättrat villkoren för etablering och problemet med vattenbrist
minskats. De flesta personer som arbetar med plantering och garantiskötsel
vid nyanläggning upplever därför att det inte förekommer några större
problem med etableringen av nya växter, såväl träd som buskar.

,

A large part of the vegetation found in urban spaces is landscaped by humans.
The plant material should therefore be regarded as one of the most important
tools for design and creation for any landscape architect. It’s then important that
landscaped nature in urban spaces start to grow after planting and develops over
time as expected to fulfill its function. Shortage of water is a common problem
that usually affects recently planted trees and bushes. They will then encounter
problems with establishment and won’t start to grow.
Establishment pruning refers to any pruning action taken to facilitate the
plants establishment to start its growth on the new site. The most common form
of establishment pruning is by pruning the sprouts of last year’s growth to approximately
30-50% of its original length. This action is implemented during
spring planting, alternatively the following spring after autumn planting. It also
delays the breaking of the buds by approximately 14 days which gives the roots
additional time to seek they’re way out into the surrounding soil. The reduced
leaf area makes it easier for the roots to support the plant with enough water to
maintain a satisfactory balance of water. That is necessary for a successful and
working photosynthesis which is required for the plant’s ability to build an energy
reserve for the future.
Dialogues with people with different professions that work with plant material
revealed that establishment pruning is not common in public places. The most
common explanation is that shrub and ground cover plantings is exposed to possible
physical damage since pruned plants will be difficult to detect visually.
They could therefor end up being trampled. The most common plant types that
are used today are either field-potted or container grown plants. These are not as
sensitive as a bare root plant since they’ve got more roots included at delivery.
The increased use of slow release watering bags has improved the conditions for
successful establishment of plants. Therefore has the problems with shortage of
water decreased. Most professionals asked during this survey that work with
planting and maintenance does not experience any major issues with the establishment
of newly planted trees and bushes.

Main title:Etableringsbeskärning i offentlig miljö
Authors:Loberg, Joakim
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Beskärning, Etablering, Etableringsbeskärning, Plantering, Planteringsteknik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1373
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1373
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2012 12:28
Metadata Last Modified:05 Jul 2012 12:28

Repository Staff Only: item control page