Home About Browse Search
Svenska


Liljergren, Helena, 2012. Utvärdering av verktyget Lokalekonomisk analys, LEA : nästa steg, att finna och nyttja lokalt kapital?. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
835kB

Abstract

För att utveckla landsbygden behövs fungerande verktyg att arbeta utifrån. Lokalekonomisk analys, LEA, är ett sådant verktyg som funnits i snart femton års tid. En Lokalekonomisk analys ger statistik över exempelvis in- och utflyttning, befolkning och disponibel inkomst. Verktyget beställs och köps av Statistiska centralbyrån. Som med de flesta verksamheter behöver LEA uppdateras för att kunna bemöta de behov som finns och anpassas till den teknik som är tillgänglig i dagsläget. Uppsatsen är en förklarande och till viss del värderande utvärdering. Utifrån orsak – verkan samband undersöker jag hur väl LEA fungerar som verktyg för landsbygdsutveckling.
Utvärderingen är baserad på intervjuer med personer som på olika sätt har varit i kontakt med, och arbetat med LEA. Den teoretiska utgångspunkten är utvärderingsmetodik samt en jämförelse av empirin med teorier om socialt kapital enligt Putnam och Bourdieu.
Studien visar att det finns ett visst behov av uppdatering av LEA. Den behöver moderniseras och bli mer lättillgänglig. Flertalet av de intervjuade önskar se ett nästa steg i hur statistiken sedan kan sättas i verket och bli till en konkret handlingsplan. Informanterna anser att kommunen kan bli mer involverad och eventuellt vara med och medfinansiera beställda Lokalekonomiska analyser inom kommunen.
Det sociala kapitalet har påverkan på utfallet av en lokal utvecklingsgrupps resultat. Studien stärker därmed Putnams och Bourdieus teorier kring socialt kapital.

,

In order to work for rural development different functional tools are required. LEA, Local Economic Analysis is such a tool that has existed for nearly fifteen years. LEA provides statistics over a certain area, such as population, disposable income and of people moving in and out. The tool can be purchased from the Swedish Statistics Bureau. As with most tools, LEA needs to be updated to respond to what is requested and from the available technology. This essay is an evaluation of LEA and explains the cause – effect connection of the results. It explains to what extent the results turned out like the objectives of the LEA as a tool for rural development. The evaluation is based on empirical data from interviews with people that in different ways have been in contact with, and worked with LEA. The theoretical basis is evaluating methodology and a comparison of empirical data with theories of social capital according to Putnam and Bourdieu.
The study shows that there is need for updating LEA. There is a need to modernize and LEA could become more accessible. Most of those interviewed wanted to see a next step in how the specified statistics then can be put into use and become an action plan. The municipality´s role could according to the informants be more visible and perhaps co-finance the cost of a LEA.
Social capital has a major impact on the outcome of a development group´s results. The study therefore reinforces Putnam´s and Bourdieu´s theories on social capital.

Main title:Utvärdering av verktyget Lokalekonomisk analys, LEA
Subtitle:nästa steg, att finna och nyttja lokalt kapital?
Authors:Liljergren, Helena
Supervisor:Norrby, Thomas
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landsbygd, utvärdering, utveckling, socialt kapital
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1387
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1387
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2012 10:17
Metadata Last Modified:06 Jul 2012 10:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics