Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Susanna, 2012. Hur nöjda är Arlas medlemmar? : utvärdering ur ett medlemsperspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kooperativa föreningar ägs och drivs av medlemmarna efter deras verksamhetsbehov. Medlemmarna investerar i föreningen för att den ska kunna avsätta deras produkter på ett lönsamt sätt. För att det ska fungera måste det finnas tilltro till föreningen, ledningen och styrelsen. Det har hävdats att förtroende är den viktigaste tillgången i en kooperativ förening.
Till följd av globaliseringsprocessen och stora tekniska framsteg de senaste decennierna har några lantbrukskooperativa föreningar expanderat betydligt för att klara den stegrande konkurrensen (Nilsson, Svendsen och Svendsen, 2012). Arla Food amba är en mejerikooperation som växt betydande se senaste åren och har idag medlemmar i Sverige, Danmark och Tyskland samt produktion i 13 länder.
Det finns en rad olika variabler i en kooperativ förening som påverkar om medlemmarna känner sig nöjda och har förtroende till föreningen. Tillexempel medlemsinformation, möjlighet till att påverka samt närhet till styrelse och ledning. Studien syftar till att kartlägga Arla medlemmarnas grad av nöjdhet till sin förening och tänkbara förklarings variabler som påverkar nöjdheten. Samt skillnad mellan olika medlemskategorier vad beträffar hur nöjda de är. För att kunna besvara syftet används teorin om socialt kapital och en empirisk studie på medlemmarna i Arla genom en enkätstudie. Enkäten har skickats ut till medlemmarna i Arla Food amba via Internet som en webbenkät.
Arla Food amba är en mejerikooperativ förening som idag har 3 865 svenska medlemmar, uppdelade i fyra regioner och 29 kretsar. Det högsta beslutande organet är representantskapet. Medlemmarna i Sverige är i förhållandevis gamla och har inte lika stora företag som till exempel medlemmarna i Danmark. Den organisation inom Arla som finns för att informera och besvara frågor är medlemsservice. Informationen förmedlar via en rad olika kanaler, till exempel sammankomster, ägarblad och internet. Den avkastning och utdelning medlemmarna får från Arla kallas Arlanoteringen.
Studien visar att Arlas medlemmar varken är väldigt nöjda eller missnöjda med föreningen. Förtroendet till föreningen är varken väldigt bra eller dåligt. Medlemmar som har ett stort engagemang i föreningen känner sig mer nöjda och anser att de har större möjlighet att påverka än de medlemmar som inte är engagerade i föreningen. Förtroendevalda medlemmar är de som är mest nöjda. Det finns annars ingen medlemskategori som har någon specifik åsikt som skiljer sig från mängden. Äldre medlemmar kan ses som något mer missnöjda och yngre medlemmar är något mer positiva till tillväxten. Det finns ingen märkbar skillnad mellan var i Sverige medlemmarna i Arla bor och vad för inställning de har till föreningen. Den informationskanal som medlemmarna är mest nöjda med är Ägarbladet. Medlemmarna är även nöjda med Ägarnätet men de anser dock att det bör förbättras.

,

Cooperatives are owned and operated by their members and from the members business needs. Members invest in their cooperatives to be able to sell their products in a profitable manner. To make a cooperative to work, there must be confidence in the cooperative, the management and the board. One of the most important assets of a cooperative is trust.
As a result of globalization and the great technological advances in recent decades, some agricultural cooperatives have expanded considerably to meet the escalating competition (Nilsson, Svendsen and Svendsen, 2012). Arla Food amba is a dairy cooperative that has grown significantly the past few years and now has members in Sweden, Denmark and Germany and production facilities in 13 countries.
There are a number of variables that affects if the members feel satisfied and have confidence in the cooperative. Some examples of these variables are information to the members, the ability to influence and closeness to the board and management. The study’s purpose is to map the Arla members' degree of satisfaction to their cooperative and potential explanatory variables that affect satisfaction. The study also compares different member categories in terms of how satisfied they are. In order to answer the purpose the theory of social capital is used and an empirical study towards the members of Arla is done through a questionnaire study. It was sent to members of Arla Food amba as a web questionnaire.
Arla Food amba is a dairy cooperative which today has 3865 Swedish members, divided into four regions and 29 wards. The highest governing body is the representative body. The average member age in Sweden is relatively old and their company size is smaller compared to for example Denmark. The organization within Arla that are available to provide information and answer questions is the internal Arla member service. The information is communicated through a variety of channels such as meetings, Ägarbladet (an internal newspaper) and the Internet. The returns and dividends members receive from Arla are called Arlanoteringen.
The study shows that Arla's members are neither very happy nor unhappy with the cooperative. Confidence in the cooperative is neither very good nor bad. Members who have a strong engagement towards the cooperative feel more satisfied and feel they have greater influence than those members who don’t engage them self in the cooperative. Elected members are the ones who are most satisfied. Apart from that there is no other member category that has any specific opinion that differs from the rest. Older members can be seen as somewhat more dissatisfied and younger members are slightly more favourable to growth.
There is no noticeable difference between where in Sweden the member is located and what their attitude towards the cooperative. The information channel that the members are mostly satisfied with is Ägarbladet. Members are also pleased with Arlas internal owner network, but their opinion is that it should be improved.

Main title:Hur nöjda är Arlas medlemmar?
Subtitle:utvärdering ur ett medlemsperspektiv
Authors:Olsson, Susanna
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:728
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Arla food amba, förtroende kooperation, nöjdhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1354
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1354
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Additional Information:Detta examensarbete har av NL-fakultetens vicedekanus beviljats 12 månaders fördröjd publicering (beslut P22, 2012-05-04).
Deposited On:04 Jul 2012 15:24
Metadata Last Modified:16 Jul 2013 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics