Home About Browse Search
Svenska


Skoog, Erik, 2000. Leveransprecision och ledtid : två nyckeltal för styrning av virkesflödet. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Inom olika industrigrenar har under ett flertal år ett kvalitetstänkande vuxit fram. För
skogsindustrin har detta inneburit att virkesflödet och dess styrning blivit allt viktigare.
skogsindustrin arbetar idag med leveransplaner för att planera drivning och leverans efter
industrins behov. Denna process är komplex, och för att styra denna använder sig
skogsföretagen av leveransprecision som nyckeltal, dvs leveransutfall i förhållande till
planerad leverans. A v olika orsaker kan styrning efter detta nyckeltal vara
kostnadskrävande. Detta har lett till att fokus istället riktats på styrning efter ledtid. En
intressant ledtid att studera är då tid från avverkning, till att virket mäts in vid industri.
Styrning efter ledtid kan innebära en mer effektiv och ändamålsenlig styrning, vilket kan
innebära en rad fördelar.
Utifrån ovanstående har följande problem formulerats: "Kan ledtid och leveransprecision
användas för att styra virkesflödet?". Syftet med detta examensarbete är att utvärdera
leveransprecision och ledtid som mått på virkesflödets effektivitet, och beskriva de
målkonflikter som uppstår när fokus läggs på respektive nyckeltaL
Examensarbetet baseras på en huvudsakligen kvalitativ metod, där intervjuer genomförts
med personer arbetande med logistik inom skogsindustrin. För att ytterligare finna
förståelse, har en mindre kvantitativ studie genomförts på två distrikt hos Holmen Skog,
där ledtid för virkeskedjor har kalkylerats. Den teori som behandlas, har därför valts för
att öka förståelsen för nyckeltal, styrning och dess omgivning.
Intervjuerna visade att styrning är en komplex process. Styrningen efter nyckeltal beror
av olika faktorer, och målkonflikter kan uppstå då styrning sker efter leveransprecision
och ledtid. Från ledtidsberäkningarna kunde en variation i ledtid per sortiment och årstid
utläsas.
Grunden för att styrning ska lyckas och att ett effektivare råvaruflöde uppnås, är
planering. Då denna föreligger är en god transparens och dialog viktig mellan inblandade
parter. Planeringen ska även ske från ett övergripande perspektiv, då detta möjliggör en
bättre och effektivare styrning.
Nyckeltalen leveransprecision och ledtid kan styra råvaruflödet på olika sätt. Det uppstår
dock målkonflikter då detta sker. Ett stort lager implicerar en god leveransprecision, men
därmed även längre ledtid. Ett större lager binder även mer kapital och innebär ökad
kostnad. Omvänt innebär ett litet lager kortare ledtid, men även en sämre
leveransprecision. Det bundna kapitalet i lagret är mindre, men till följd av den hårdare
styrningen uppstår kostnader. Vilket nyckeltal som är lämpligast att styra efter är svårt att
svara på. Kostnaderna är beroende av allt från industriernas skillnader till lagerpolicy.
Leveransprecision är enklare att mäta än ledtid, och får även större genomslag på volym.
Detta föranleder att leveransprecision ska användas som nyckeltal, och ledtid som ett stöd
vid beslutsfattande, då färskhet är viktigt för vissa sortiment.

,

During the past years, quality thinking has emerged. For the farestry seetar this has meant
that the timber logistics and its control has become increasingly important. Today the
farestry seetar is working with delivery plans to plan the process after the industry's
needs. This process is complex, and to be able to manage it, the farestry campanies use
delivery precision as a key variable. For a number of reasons controBing by using
delivery precision can be costly. This has led to that focus has changed towards
controlling by lead-time. Managing by lead-time implies a more effective, and suitable
controlling, which means a number of advantages.
From above mentioned facts the following problem is to be studied: "Can lead time and
delivery precision be used to control the flow of timber?" The aim of this thesis is to
evaluate delivery precision and lead time as a measure of timber flow efficiency, and to
describe the conflicts that ma y occur when focusing on each of these key variables.
The thesis is mainly based on a qualitative method, where interviews with persons
working with logistics have been accomplished. To further increase the understanding, a
minor quantitative study has been performed within two districts at Holmen Skog, where
lead-time for timber chains has been calculated. The ehosen theories aim at increasing the
understanding of key variables, controlling and its environment.
The interviews showed that controlling is a camplex process. The controlling by key
variables depends upon different factors, and goal conflicts can occur when managing by
delivery precision and lead-time. A variation in lead-time per assortment and season, was
discovered after performing the lead-time calculations.
The fundament of successful controlling and efficient raw material flow is planning.
When this exists, knowledge and a good dialog between parties invalved is important.
The planning shall also be done from an all-embracing perspective, when this facilitates a
better and more effective controlling.
The key variables, delivery precision and lead-time, control the raw material flow in
different ways. Goal conflicts will however occur. A large stock implies a good delivery
precision, but also a longer lead-time. A large stock ties more capital and means larger
costs. On the contrary, a small stock implies shorter lead times, but also inferior delivery
precision. The restricted equity in the stock is lower, but due to occurring control costs.
Which key variable that is most appropriate to control by is difficult to say. Delivery
precision is easy to measure, and has a larger effect on the total volume than lead-time.
This gives rise to use of delivery precision as a key variable, and lead time as a support
when decisions are made, especially when freshness is important.

Main title:Leveransprecision och ledtid
Subtitle:två nyckeltal för styrning av virkesflödet
Authors:Skoog, Erik
Supervisor:Eriksson, Ljusk Ola and Petersson, Sören
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:72
Year of Publication:2000
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:roundwood
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1369
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1369
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2012 11:56
Metadata Last Modified:05 Jul 2012 11:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics