Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Tobias, 2004. Egenskaper som påverkar hänsynsarealer och drivningsförhållanden på föryngringsavverkningstrakter : en studie över framtida förändringar inom Sveaskog. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

I föreliggande arbete presenteras hur olika egenskaper som påverkar hänsynsarealer och
drivningsförhållanden vid föryngringsavverkning förväntas variera över tiden och för
olika delar av Sveaskogs skogsinnehav. Egenskaper som studerats är gränssträcka mot
andra ägoslag, bärighet, ytstruktur, lutning, fuktighet, avstånd till väg, avdelningsstorlek,
avdelningsform (areal/omkrets), antal polygoner per avdelning samt inslag av
småimpediment Gränssträckan mot andra ägoslag studerades mot myrimpediment,
bergimpediment, vatten, vattendrag, betesmark och åkermark.
Beräkningar gjordes på fyra olika områden. I grova drag kan områdena sägas motsvara
Norrbottens län, Västerbottens län, Bergslagen samt Götaland. I de två nordligaste
områdena studerades hur förhållande beräknas vara idag samt om
lO, 30 och 50 år, och i
de två sydligaste områdena studerades hur förhållandena beräknas vara idag samt om
lO,
20 och 40 år.
Som underlag för beräkningarna användes alla avdelningar i ett av Sveaskogs två
avdelningsregister, nämligen Fagus. I de i studien ingående områdena ligger så gott som
hela innehavet i avdelningsregistret Fagus. Mindre delar ligger dock i ett annat register
och ingår ej i studien. I Fagus finns all den mark som före sammanslaganingen av
AssiDomän och Sveaskog hösten 2001 tillhörde AssiDomän. Större delen av Sveaskogs
innehav ingick alltså i beräkningarna, som i huvudsak utfördes med hjälp av programmen
Arc View och Excel.
Vad gäller gränssträckor mot andra ägoslag så är gränssträckan mot myr den klart
längsta. Detta gäller framfår allt i norra Sverige (i dagsläget en medellängd på 45,6 m/ha
och 42,6 m/ha i Norrbotten respektive Västerbotten), där denna sträcka är ungefår dubbelt
så lång som i södra Sverige (i dagsläget en medellängd på 36,9 m/ha och 20,
l m/ha i
Bergslagen respektive Götaland). I norra Sverige ökar gränssträckan mot myr medan den
minskar i södra Sverige. I Bergslagen är denna minskning kraftig.
Den sammanlagda gränssträckan mot andra ägoslag (i dagsläget som mest en medellängd
på 68,9 m/ha i Bergslagen, som minst 52,2 m/ha i Götaland) minskar på sikt i de två
sydligaste områdena relativt mycket. I Västerbotten och Norrbotten är denna sträcka
någorlunda konstant.
I Norrbotten ökar medelstorleken på avdelningarnas figurlagda areal kontinuerligt från
dagens 12,0 ha till15,8 ha om 50 år. I Västerbotten kan ingen tydlig trend urskiljas. Där
håller sig medelstorleken på avdelningarna inom intervallet 13,6 till17,4 ha. I Götaland
och Bergslagen är avdelningsstorlekarna betydligt mindre än i norra delen av landet. I
dessa två områden är medelstorleken idag 3,9 respektive 4,3 ha, får att om 20 år ha
minskat med hela 40% till2,4 respektive 2,6 ha. Om 40 år beräknas storlekarna åter ha
ökat, fast dock inte till dagens storlekar.
Medelavståndet till väg i Bergslagen och Götaland minskar sakta över tiden. I Norr-och
Västerbotten är avståndet om
lO och 30 år något längre än idag sett utifrån befintligt vägnät. Om 50 år är avståndetjämfört med idag cirka 35% längre i Norr- och
Västerbotten om inga nya vägar byggs.
Variationerna för de övriga egenskaperna är inte lika stora, eller kan inte anses som lika
betydelsefulla, som de som nämnts ovan.

,

*This study presents different forest characteristics of importance for the area of
environmental considerations and for logging conditions in connection with forest
harvesting in Sveaskog's holdings. The variation ofthese characteristics over time and
between different parts of the holding are also presented. The studied characteristics
included: border lengths towards other land use classes, ground conditions, surface
structure, slope, moisture, distance to road, stand size, stand shape (area/circumference),
number of polygons per stand and small areas of non productive land. The land use
classes in the study of border lengths towards other land use classes comprised mires,
rocks, lakes, water courses, pastures and fields.
Calculations were made on four different areas. These areas earrespond roughly to the
county of Norrbotten, the county of Västerbotten, the area of Bergslagen and the area of
Götaland. In the two northernmost areas the study exaroined the conditions at present, as
well as in
lO, 30 and 50 years. In the two southernmost areas the corresponding future
time points were in
lO, 20 and 40 years.
Basic data for the calculations were taken from Sveaskog's stand register called Fagus.
Fagus includes all stands from before the merging of the AssiDomän and Sveaskog
holdings. The majority of the landowned by Sveaskog was therefore included in the
calculations. The calculations were mainly made in the programs ArcView and MS
Excel.
Considering the registered border lengths towards other land use classes, the length
towards mire makes up the longest length. This is especially the case in northem Sweden
(at present on average 45,6 m/ha and 42,6 m/ha in Norrbotten and Västerbotten,
respectively) where this length is about twice as long as in the southem part of Sweden
(at present on average 36,9 m/ha and 20,
l m/ha in Bergslagen and Götaland,
respectively). In northem Sweden the border length towards mire increases in the future
while i t decreases in the southem part of Sweden. In Bergslagen there is a considerable
decrease.
The total border length towards all other land use classes (at present on average as most
68,9 m/ha in Bergslagen and as least 52,2 m/ha in Götaland) decreases over time in the
two southernmost areas. In Västerbotten and Norrbotten the total border length is
relatively constant
In Norrbotten the average stand size increases steadily from 12,0 ha today to 15,8 ha in
50 years. In Västerbotten there is no evident trend and the average stand size varies from
13,6 to 17,4 ha. In Götaland and Bergslagen the stand sizes is considerably smallerthan
in the northem part of the country. In these two areas the average sizes are at present 3,9
and 4,3 ha, respectively. In 20 years thesestand sizes will decrease by as much as 40%
to 2,4 and 2,6 ha, respectively. In 40 years the sizes will increase somewhat, but not to
the same sizes as at present. The average distance to truck road is expected to decrease slowly over time in Bergslagen
and Götaland. In Norrbotten and Västerbotten the distance in
l O and 30 years is expected
to be somewhat longerthan today, based on the present road net. In 50 years the distance
in Norrbotten and Västerbottenwill be about 35 % longer compared to the present
situation if no new roads are built.
The variations in the other characteristics are relatively insignificant in comparison with
the characteristics mentioned above.

Main title:Egenskaper som påverkar hänsynsarealer och drivningsförhållanden på föryngringsavverkningstrakter
Subtitle:en studie över framtida förändringar inom Sveaskog
Authors:Petersson, Tobias
Supervisor:Lämås, Tomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:121
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:clear felling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1368
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1368
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2012 11:47
Metadata Last Modified:05 Jul 2012 11:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics