Home About Browse Search
Svenska


Friezen, Carlos Paz von, 2003. Inverkan av provytans storlek på regionala skattningar av skogstyper : en studie av konsekvenser för uppföljning av miljömålen. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under de senaste årtiondena har insikten ökat kring betydelsen av mänsklig påverkan på
miljön och vikten av att i ökad utsträckning skydda miljön. I Sverige har det bland annat medfört
en likställning av produktions- och miljömålen inom skogsbruket. Sveriges regering har arbetat
vidare för att utveckla miljöarbetet, vilket lett till ett antal konkreta miljömål inom olika sektorer.
För skogen kallas det övergripande miljömålet "Levande Skogar". Målet är där bland annat att
bevara en hög biologisk mångfald i skogarna. Detta innebär att man behöver en bra skattning av
variablerna som relaterar till bevarande av den biologiska mångfalden, som areal gammal skog,
areal äldre lövrik skog, etc.
Detta arbete har som mål undersöka påverkan av olika provytestorlekar på skattningen av
arealen Gammal Skog och Äldre Lövrik Skog och, som delmål, undersöka förhållande mellan
olika provytstorlekar samt försöka beskriva deras beteende. Syfte är att undersöka var och hur
dessa provyestorlekar påverkar skattningarna. Provytestorlekar som undersöks är ytor med
4, 7,
10 och 20 meters radie. För att få en bild av olika delar av Sverige studerades Västerbottens,
Dalarnas, Jönköping och Kristianstads län.
Permanenta provytor från Riksskogstaxeringens data användes för att genomföra
undersökningen. På dessa ytor är alla träd mätta och positionerade inom en radie av
10 meter.
Detta möjliggör beräkningen av ålder och lövandel för de skapade provyteradierna, det vill säga
radier
4 och 7 meter. Information från ytan med 20 meters radie kommer också från
Riksskogstaxeringen. För denna ytstorlek har ytans ålder bedömts subjektivt.
Arealen Äldre Lövrik Skog som skattades var lägre för provytan med
4 meters radie än
för andra provytestorlekar med undantag av Dalarnas län. skattningarna visade ha ett mönster
som liknar ett liggande "S". Det vill säga
4 meters provyteradie har lägre skattning än 7 meters
radie,
10 meters radie har en lägre skattning än 7 meters radie för att slutligen 20 meters radie gav
en högre skattning än
l O meters radie.
Arealen Gamm
al skog däremot har inte samma mönster men där har man en tendens att
4
meters provyteradie ger mindre skattning än övriga provytestorlekar. Variationen i skattningarnas
säkerhet är stor med ett medelfel som varierar från cirka
8 % upp till 80 %.
Skillnaden mellan de olika radierna undersöktes. Någon gemensamt mönster för de olika
länen framkom inte. Skillnaden mellan skattningar gjorda med
10 respektive 7 meters
provyteradie verkar inte skilja sig åt för varken lövandel eller ålder.
Åldersfördelningen för data från olika provytestorlekar visar kurvor som inte motsvarar
de förväntade. Kurvan med den spetsigare fördelning är inte den för
20 meters provyteradie.
Denna provytestorlek har även större antal provytor som ligger i äldre åldersklasser, det vill säga
fördelning är bredare än förväntad. Fördelningen för övriga provytestrolekar överensstämmer
med förväntad fördelning, det vill säga att den minsta provyteradien har den bredaste och
plattaste fördelning.
Ytan med
4 meters radie kan ge viktig information om åldersfördelning på provytorna.
Dessa ytor kan ge information om det finns inslag av gamla träd trots att
20 metersytan kan visa
en förhållandevis ung ålder. Ytan med
20 meters radie ger skattningar som kan vara felaktiga
speciellt när det handlar om arealen äldre skog. Denna ytstorlek ger en större skattning av
Gammal Skog och även Äldre Lövriks Skog än övriga provytestorlekar. Detta talar mot iden att
större provytor borde ge en mindre skattad areal gammal skog än mindre ytor. I detta fall används
som påpekats olika metoder för att skatta medelåldern på ytan med
20 meters radie och på övriga
ytor. I första fallet används en subjektiv metod medan ett objektivt förfarande används för övriga
ytstorlekar.

,

The understanding of the importance of a healthy environment and of human impact on
the environment has increased during recent decades. As a response, the Swedish government has
put forward a proposition with a number of specific environmental goals. The goal conceming
forest and farestry is denoted "Living Forests". In this goal, factors improving forest biodiversity
are listed, such as Old Forest and Old Forest Rich in Deciduous Trees. These objectives bring
about the need for good estimations of variables that are important to maintain the biodiversity,
such as forest types mentioned.
The goal of this thesis was to study the influence of sampling unit'
s size on the
estimation of Old Forest and OlderForest Rich in Deciduous Trees. Secondary objectives were to
study the relation between different sampling unit's sizes and their behavior, i.e, when and how
sampling unit size influences the estimations. Sample p lots with
4, 7, 10 and 20 meters radius,
respectively, were studied. To provide a representative picture of Sweden four counties in
different parts of Sweden were analyzed, namely Västerbotten, Dalarna, Jönköping and
Kristianstad.
Permanent sample plats from the Swedish National Forest Inventory were used. These
plats have a radius of
10 meters and all trees are measured and given coordinates in a local
coordinate system. Thereby, the calculation of age and proportion of deciduous trees were
possible for the
4 and 7 meters plats. Information was also used from 20 meters plats, with the
same plot centre as
10 meters plats, where age has been subjectively estimated.
The estimated area of Older Forest Rich in Deciduous Trees was lower when using
4
meter radius campared to other plot sizes with the exception of Dalarna county. The estimations
typically showed a harizontal "S-shape" pattem. Four meters radius gave a lower estimate
campared to
7 meters radius, 10 meters radius lower than 7 meters radius, and finally 20 meters
radius gave a higher estimate campared to
lO meters radius.
The estimates of the area of Old Forest did not show the same pattern but the
estimations with the
4 meters radius had a tendency to give a lower area estimate campared to
other plot sizes. The estimations showed a large variation with a standard error between
8 and 80
%.
Estimations with the
4 meters radius can give important information about the age
distribution within a studied area. This information indicates if a sampling unit (plot) has same
old trees although the mean age from the
20 meters radius plot indicates a young forest
The
20 meters radius tends to overestimate the area of both Old Forest and Old Forest
Rich in Deciduous Trees. This is contrary to the idea that larger sampling units ought to give a
lower estimated area campared to smaller sampling unit sizes. In this case, however, different
methods are used to estimate mean age on sample plats; on the
20 meters radius plats age is
subjectively estimated whilst on the other plot sizes an objective procedure is used.

Main title:Inverkan av provytans storlek på regionala skattningar av skogstyper
Subtitle:en studie av konsekvenser för uppföljning av miljömålen
Authors:Friezen, Carlos Paz von
Supervisor:Lämås, Tomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:108
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:forest inventories
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1341
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1341
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Surveying methods
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2012 11:39
Metadata Last Modified:04 Jul 2012 11:39

Repository Staff Only: item control page