Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Jacob and Rosén, Niklas, 2012. Lönsamhet i ett framtida samarbete : en fallstudie på två växtodlingsgårdar. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
460kB

Abstract

I dagens läge arbetar många lantbruksföretag med en ansträngd ekonomi där det gäller
att sänka sina kostnader för att öka sin vinst. Då många inkomster och utgifter är rörliga
och ändras varje år så som priset på insatsvaror och priset på den sålda varan, gäller det
att sänka de kostnader man kan styra över själv. En sådan kostnad är maskinkostnaden,
ett sätt för att minska den är att ingå ett samarbete för att bruka maskinerna på större
areal.
I detta examensarbete görs en analys av två gårdar med hänsyn till deras aktuella
maskinkostnader, och de maskinkostnader som skulle uppstå vid två olika samarbeten.
De två olika produktionsinriktningar som samarbetet grundas på är en konventionell
odling och en ekologisk odling. För att ge en helhetsbild av dessa samarbeten så har vi
förutom maskinkostnader även räknat på läglighetskostnader, transportkostnader och
intäkter för varje produktionsgren.
För att uppnå syftet har fakta samlats in genom litteratur och beräkningar gjorts i ett
maskinkalkyleringsprogram från JTI. De två gårdarna som arbetet omfattar brukar idag
ca 300 hektar vardera och skulle genom ett samarbete få en samlad areal på ca 600
hektar. Genom att använda oss av maskinkalkylprogram så har en ny maskinpark
optimerats fram för den samlade arealen. Vid optimeringen tar man hänsyn till arealen
för de olika maskinerna och den läglighetseffekt som uppstår då man inte hanterar
grödan i rätt tid. Allt grundar sig i en växtföljd som är vald för att minska
läglighetseffekten och ge ett realistiskt värde på de olika samarbetena.
Resultatet i denna fallstudie visar på att ett samarbete skulle vara lönsamt för en av de
två gårdarna.

,

Today many farms have a struggling economy where you have to lower your costs to
increase you profit. Since many of the costs and profits are variable and changes each
year you have to lower the costs you can control. Such a cost is machine costs and one
way to reduce this cost is to enter a collaboration to use the machines on several acres.
This thesis presents an analysis of two farms in Östergötland and a view of their current
equipment costs and equipment cost that could arise from two different collaborations.
The two different production sectors that the collaborations are based on are entirely
conventional farming and entirely organic farming.
To give an overall picture of these collaborations we have calculated machine costs and
costs that come from delayed harvesting, transport, and revenues for each branch of
production. To reach the purpose, facts have been collected through literature and
calculation have been made in a machine spreadsheet program from JTI.
The two farms that is presented in this study have today about 741 acres each, and
would in a partnership produce on an overall area of about 1481 acres. Through the use
of a machine spreadsheet program, a new fleet has been optimized to the new total area.
The machine spreadsheet program takes into account the acreage for the various
machines and the yield costs that arise when you do not handle the crop at the right time.
All are based in a crop rotation, which is selected to reduce yield cost and provide a
realistic value for the various cooperation’s.
The result in this case study shows that cooperation would be profitable for one of the
two farms.

Main title:Lönsamhet i ett framtida samarbete
Subtitle:en fallstudie på två växtodlingsgårdar
Authors:Nilsson, Jacob and Rosén, Niklas
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:maskinsamarbete, maskinsamverkan, gårdssamarbete, driftsbolag, gemensam drift, läglighetseffekt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1318
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1318
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2012 07:17
Metadata Last Modified:02 Jul 2012 07:17

Repository Staff Only: item control page