Home About Browse Search
Svenska


Blix, Magnus, 2012. Äggstocksaktivitet hos älgar (Alces alces)under älgjaktsperioderna i Jämtland. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
250kB

Abstract

Älgstammen har stor betydelse för jägares rekreation, turism och som livsmedel. För att älgstammen ska vara en hållbar naturresurs i längden krävs en välfungerande reproduktion. Under hösten 2011 har reproduktionsorgan tillsammans med ytterligare material och data från 90 älghondjur samlats in från Fyringens älgtilldelningsområde i Jämtlands läns. Insamlingen gjordes under två perioder, tre veckor i september (5 - 24/9) samt från 10 oktober till början av november. Uppehållet gjordes under den 2-veckorsperiod, det så kallade ”brunstuppehållet”, (25/9 – 10/10) då jakt ej är tillåtet. Från hondjuren samlade jaktlagen könsorgan samt käkar för åldersbestämning. Jaktlagen bidrog också med information om slaktvikt. Syftet med studien var att undersöka äggstocksaktivitet och det statistiska sambandet med ålder och slaktvikt.
Olika delar av könsorganen (äggstockar, livmoder, cervix) och ev. embryon undersöktes med avseende på vikt, längd samt förekomst av specifika strukturer (gulkroppar, folliklar, gulkroppsärr och missbildningar). Skrapprov i cervix gjordes på vissa individer för undersökning av spermieförekomst. Kindtänder från käkhalvorna användes för att åldersbestämma djuren.
Resultatet visade att startdatumet för det, enligt lagstiftningen utsatta, jaktuppehållet för brunst var relativt väl anpassat. Ingen individ hade ovulerat innan jaktuppehållet, dvs i september. Av de hondjur som var skjutna i andra insamlingsperioden hade 88,9 % ovulerat (p<0.0001). Brunstperioden var dock ej slut när jakten startade igen i oktober. Detta är baserat på följande: Ett djur (2,8 %) bedömdes vara i brunst men hade ännu inte ovulerat i mitten av oktober. Dräktigheters utvecklingsstadium hos djur som sköts mellan den 29/10 och 6/11 indikerade att befruktning skett efter jaktstarten i oktober (7st, 87.5% dräktiga). Tre djur som skjutits den 14:e och 15:e oktober hade färska gulkroppar, endast någon dag gamla, och två av dessa hade riklig spermieförekomst i cervix, dvs de var nyligen betäckta. Av 24 djur med färsk gulkropp skjutna i andra perioden hade 20 (83 %) spermier i cervix eller var dräktiga, vilket visar att betäckningen inte tycktes störas i större omfattning av att jakten.
Det fanns inget signifikant samband (för få individer) mellan 1,5-åringarnas slaktvikt och könsmognad, baserat på om kvigorna hade ovulerat eller ej. Resultatet visade dock att slaktvikten var i medeltal ca 30 kg högre hos de 1,5-åringar som hade ovulerat än de som inte ovulerat. För djur >2,5-år fanns inget samband mellan slaktvikt och ovulation. Ett signifikant samband fanns dock mellan slaktvikt och multipel ovulation (två gulkroppar) för hondjur (både kvigor och kor) >2,5-år (p<0.01) där tyngre individer hade högre frekvens multipel ovulation än lättare individer. Inga älgar bedömdes ha brunstat om.
I materialet förekom specifika fall som indikerade på medfödd störning. Ett av hondjuren (3,5 år) hade en dubblering av höger livmoderhorn. En älgko hade en inaktiv vänster äggstock (partiell hypoplasi) men normal höger äggstock. En 3,5-årig kviga hade en två släta äggstockar med histologiskt onormal bild. I livmodern hos detta djur sågs både makroskopiskt och histologiskt onormalt förtjockade kärlväggar.
Älgens parningsperiod i Jämtland 2011 startade i slutet av september, dvs under jaktuppehållet men pågick sedan till minst mitten av oktober. Detta baserat på resultat i denna
5
studie, dvs fynd av brunstiga djur med mogen follikel men utan färsk gulkropp, spermier i cervix, färska gulkroppar och dräktigheter. Trots jakt under pågående brunst har en hög andel hondjur blivit betäckta och dräktiga. Enstaka individer har haft missbildningar i reproduktionsorganen, vissa av dessa har påverkat reproduktionen

,

Moose population is very important for hunters recreation, tourism and consumption. For the moose population to be a sustainable natural resource, it requires a well-functioning reproduction. In autumn 2011, the reproductive organs, together with additional material and data from 90 female moose, were collected from Fyringens hunting area in Jämtland. The collection was carried out during two periods, a three week period in September (5th -24th of September) and from the 10th of October until the beginning of November. An intermission was made during the two-week period, the so-called "brunstuppehållet" (25 / 9 - 10/10) when hunting is not allowed. From females, the hunting teams collected reproductive organs and jaws for age determination. The hunting teams also provided information on carcass weight. The purpose of this study was to investigate the ovarian activity and the statistical correlation with age and carcass weight.
Different parts of the reproductive organs (ovaries, uterus, cervix) and embryos was examined in terms of weight, height, and the presence of specific structures (corpora lutea, follicles, corpus albicans and malformations). Scrapings from the cervix were made to certain individuals for examination of sperm presence. Molars from jaws was used to determine the age of the animals.
The results showed that the start date for the hunting break for oestrus were relatively well adjusted. No individual had ovulated before the hunting break, i.e. in September. Of the females which were shot in the second period, 88.9% had ovulated (p <0.0001). However, the oestrus period was not over when the hunt started again in October. This was based on following: One animal (2.8%) that was determined to be in heat but had not yet ovulated in the middle of October. In animals shot between the 29th of October until the 6th of November (7 were pregnant, 87.5%), the pregnancy stage indicated that conception occurred after the hunt had started in October. Three animals shot during the 14th and 15th October, had fresh corpora lutea, only a few days old, and two of these had abundant sperm presence in the cervix, i.e. they were recently mated. Of 24 animals with fresh corpus luteum, 20 (83 %) had sperm in the cervix or were pregnant, which shows that the mating seemed not to be that disturbed by the hunting.
No significance was noted (too few animals) for the relationship between the 1.5-year-olds weight and sexual maturation (measured as ovulation). However, the results showed that the carcass weight was on average about 30 kg more for the 1.5-year olds to ovulate than those who did not ovulate. For animals >2.5-years no correlation was noted between carcass weight and ovulation. A correlation was however, found between weight and multiple ovulation (two corpus lutea) for animals >2,5-years (p<0.01) in which heavier individuals were shown to have multiple ovulation more frequently than lighter individuals. No moose were found to
6
have had a repeated oestrus. In the material, specific cases indicated congenital defects. One of the females (3.5 years) had a duplication of the right uterine horn. One cow had an inactive left ovary (partial hypoplasia) but normal right ovary. A 3.5-year-old heifer had two smooth ovaries one of which had a follicle with abnormally thick follicle wall. The uterus of this animal had blood vessels with greatly thickened walls.
The mating season of the moose started in late September and lasted at least until mid-October, based on oestrus, i.e. mature follicle in animals without fresh corpus luteum, sperm in the cervix ,very fresh corpora lutea and pregnancies. In spite of hunting during oestrus, a high proportion of the the animals, became mated and pregnant. A few individuals had malformation in the reproductive organs, which in some animals negatively affected reproduction.

Main title:Äggstocksaktivitet hos älgar (Alces alces)under älgjaktsperioderna i Jämtland
Authors:Blix, Magnus
Supervisor:Dalin, Anne-Marie
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:45
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Älg, Alces alces, äggstocksaktivitet, Jämtland, Älgjakt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1306
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1306
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2012 09:11
Metadata Last Modified:29 Jun 2012 09:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics