Home About Browse Search
Svenska


Fredberg, Karin, 2000. Landskapsanalys med GIS och ett skogligt planeringssystem . Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Skogsvårdsorganisationen startade en rikstäckande utbildningskampanj under
1999 kallad Grönare Skog. En viktig del av kampanjen utgjordes av de demon­
strationsområden som planerades och färdigställdes under våren 1999. För de
landskapsavsnitt där demonstrationsområdena förlades krävdes ett fördjupat
underlag med avseende både på kulturella och biologiska faktorer. Syftet med
examensarbetet var att ta fram planeringsunderlag på landskapsnivå för de
aktuella områdena i form av temakartor över t.ex. lövskogsandel och nyckel­
biotoper, att studera den historiska förändringen av lövskogens utbredning samt
att genomföra en analys med avseende på skogens ekonomiska nuvärde. studie­
objektet är beläget i östra Göinge kommun i nordöstra Skåne.
De delar av området som idag klassificeras som nyckelbiotoper var 1936 till 80%
lövskogar och till 20 % blandskogar. Mycket av den tidigare lövskogen har till
idag gjorts om till barrskogar och knappt några nya lövskogar har skapats. Att inte
ta hänsyn till naturvården ger högst nuvärde. Ä
ven tillväxten och avverkningen
blir större om man ej tar hänsyn till naturvården.

,

The National Board of Farestry started a nationwide training and information
campaign during 1999 called Greener Forests. An important part of the campaign
constitutes of the demonstration areas that were planned and finished during the
spring of 1999. In those landscape seetians where the demonstration areas were
placed a deepening foundation with reference to both cultural and biologkal
factors was needed. The purpose of this thesis was to create planning bases at
landscape level for the current areas in the shape of theme mapsover e. g. deci­duous tree share and key habitats, to study the historical change of the deciduous
forests and finally to carry through an analysis according to the forests economical
net present value. The study object is located in eastern Göinge municipality in
the north east of Skåne and covers 2314 ha.
The key habitats in the area were in 1936 80 % deciduous forests and 20 % mixed
forests. Much of the earlier deciduous forests are remade into coniferous forests
and hardly any new deciduous forests have been created. Not taking the environ­ment benefit into consideration gives the highest present net value. Also the
growth and the felling are larger while not taking the environment benefit into
consideration.

Main title:Landskapsanalys med GIS och ett skogligt planeringssystem
Authors:Fredberg, Karin
Supervisor:Wilhelmsson, Erik and Mårtensson, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:81
Year of Publication:2000
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:landscape
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1328
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1328
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2012 12:36
Metadata Last Modified:02 Jul 2012 12:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics