Home About Browse Search
Svenska


Wallin, Ida, 2012. Bioenergy from the forest – a source of conflict between forestry and nature conservation? : an analysis of key actor’s positions in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bioenergy from the forest has been heavily debated in Sweden for several decades due to the interest of society to decrease dependence upon fossil fuels and limit the effects of climate change. The actual use of bioenergy from the forest has shifted over the years but increased during the last decades. Private actors within forest and nature conservation sectors play an important role for the development of bioenergy from the forest as well as for the debate and the implementation of political goals. Forestry in Sweden is characterised by ‘freedom under responsibility’ for private actors and the perspective of governance is valuable for studying actors and discourses. Actors have their own interests and goals and the study focuses on three key actors representing ownership, industrial and environmental interests respectively. The aim of the study is to describe how the key actor’s positions concerning bioenergy from the forest have developed between years 2000-2010. Positions and dominating discourses were identified by text analysis.

All the key actors in the study agree that the Swedish forest has to contribute more to the energy supply. The key actors however continue to have opposing positions regarding the implementation and the main conflicts are regulations and restrictions. The results of the study confirm earlier scientific findings that representatives of the forest industries and forest owners might argue in a new way but they are still mostly interested in power and the freedom to control the forest resource. At the same time, for large parts of the environmental movement, the profitability and production factors cannot motivate risking the protection of the ecosystem and biodiversity. For decision makers there are limited possibilities of finding synergies and practical solutions concerning the realization of the potential and the increased extraction of biomass from the forest for energy purposes.

,

Bioenergi från skogen har varit en omdebatterad fråga i Sverige under flera decennier. Viktiga faktorer som påverkat debatten om förnyelsebar energi är samhällets intresse av minskat oljeberoende, säkrad energiförsörjning, en konkurrenskraftig ekonomi samt även begränsning av miljöpåverkan och andra effekter av klimatförändringar. Sverige har en lång tradition av att utvinna energi från skogsråvara, men den egentligen användningen av skogsråvara för energi anävdning har sett olika ut över tid. Den ökade anvädningen av bioenergi från skogen i Sverige under de senaste decenniet har underlättats av redan existerande, starka aktörer. Skogssektorn i Sverige karaktäriseras av ’frihet under ansvar’ och privata akötrer inom skogs- och naturskyddssektorn har spelat en viktig roll i debatten men också för utformningen av de politiska sektorsmålen. Aktörer agerar utifrån egna intressen och värderingar och förståelsen av privata aktörers agerande är avgörande för att förstå utvecklingen av bioenergifrågan i Sverige. I studien identifierades representanter för ägande-, industriella- och naturskydds intressen och utefter vissa kriterier utsågs tre nyckelaktörer nämligen; Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna och Naturskyddsföreningen. Syftet med studien var att beskriva utvecklingen av dessa tre nyckelaktörers positioner inom bioenergifrågan under tidsperioden år 2000-2010. Positionerna och dominerande diskurser identifierades medelst textanalys av remissvar.

Resultatet av studien visar att alla tre nyckelaktörer var överens om att den svenska skogen måste bidra mer till energiförsörjningen. Nyckelaktörerna fortsätter dock att uppvisa motstridiga positioner i huvudsak vad gäller genomförandet av regleringar och restriktioner. De dominerande diskurserna bland aktörerna var ”Bioenergi från skogen och Miljön”, ”- som en Affärsmöjlighet”, ”- Regleringar och restriktioner” samt ” samt ”- Klimatförändringar”. Resultaten bekräftar tidigare vetenskapliga studier av Ottosson (2011) och Lindkvist m fl (2011) som visat att skogsindustrierna och större skogsägare kanske argumenterar på ett nytt sätt i dagens debatt men de är fortfarande mest intresserade av makten över, och friheten att kontrollera den skogliga resursen. Samtidigt kan inte, enligt stora delar av miljörörelsen, lönsamhet och produktionsfaktorer motivera ett risktagande rörande skyddet av ekosystemet och biodiversiteten.

Det existerar endast begränsade möjligheter för besultsfattare att finna synergier och praktiska lösningar vad gäller förverkligandet av skogens bioenergipotential och det ökade uttaget av biomassa från skogen för energi. Framtida studier av aktörers positioner inom frågan om bioenergi från skogen skulle gynnas av att undersöka aktörernas egentliga maktmedel och deras möjligheter till att driva igenom sin syn på skogsbruk i skogen. Mer tekniskt inriktade studier skulle gynnas av att identifiera vilka tekniska lösningar aktörerna föreslår och om dessa eventuellt är praktiskt förenliga med varandra.

Main title:Bioenergy from the forest – a source of conflict between forestry and nature conservation?
Subtitle:an analysis of key actor’s positions in Sweden
Authors:Wallin, Ida
Supervisor:Holmgren, Sara
Examiner:Kleinschmit, Daniela
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:97
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:bioenergy, forest, policy, nature conservation, actors, governance, discourse, bioenergi, skog, naturskydd, aktör, diskurs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1289
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1289
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Renewable energy resources
Language:English
Deposited On:28 Jun 2012 13:38
Metadata Last Modified:16 Nov 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics