Home About Browse Search
Svenska


Mihalcea, Bianca, 2012. Grönområden i Hässleholm : hur värderas de ur olika perspektiv?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Att veta vilka sociala värden grönområden har är väsentligt för en hållbar stadsutveckling. En analys av sociala värden ur olika perspektiv ger en helhetsbild och den kan fungera som bra underlag för utvecklingsprocesser i ett samhälle där förtätning är tendensen som kännetecknar stadsutveckling. Hässleholm är ett intressant fall att studera. Den är en viktig kommunikationspunkt och en stad som växer inåt. Den är omgiven av uppskattade naturområden men grönområden finns också in i staden och dessa grönytor, som är viktiga för människor med begränsad rörlighet som t.ex. barn eller äldre, kan riskera att bebyggas. Syftet med studien är att skaffa mer kunskap om grönytornas betydelse för hållbar stadsutveckling och vilka sociala värden de grönområdena i Hässleholm har ur olika perspektiv, som kan fungera som underlag för förslag till utveckling av grönområden med sociala aspekter som utgångspunkt.
Litteraturstudien har gjorts främst för att koppla resultaten med teorin. För denna studie har en metod växt fram, med hjälp av olika inspirationskällor. Denna metod innehåller två olika delar: en inventering som fokuserar på förutsättningar som grönområdena ger för utevistelser och som kopplas med eget perspektiv och en metoddel som baseras på kvalitativa intervjuer, främst i form av gåturer, med representanter från förskolor, äldreboenden och olika föreningar och organisationer som brukar grönområden i staden. Dessutom har intervjuer med en strategisk samhällsplanerare, en kommunekolog och en fastighetsmäklare genomförts för att kunna få en djupare förståelse för grönområdenas betydelse i koppling till en hållbar utveckling av staden och kommunens arbetssätt i relation till gröna frågor.
Studien visar att det finns olika förutsättningar för utevistelser som kan kopplas till skötseln men också till olika gruppers behov och krav. Grönområdena värderas på olika sätt av olika brukare. Förskolebarn använder både parkområden och naturliknande områden, som ses som de bästa lekplatserna. Representanter från äldreboenden säger att de använder mycket de närliggande områdena för promenad. De har inte alltid tillgång till ett attraktivt grönområde i närheten, som skulle uppskattas. Föreningar och organisationer har en stark relation till grönområdet eller grönområdena som de använder, grönområde(n) som ses på ett väldigt speciellt sätt.
Förutom att studien kan användas som underlag för förslag till utveckling av grönområden ur socialt perspektiv kan denna användarundersökning vara en del av en mer medborgarorienterad planering och förvaltning på kommunal nivå, som är ett steg mot en hållbar stadsutveckling.

,

Knowing the social values of green areas is essential for sustainable urban development. An analysis of social values from different perspectives provides an overall picture and it can serve as a good basis for development in a society where densification is the tendency that characterizes urban development. Hässleholm is an interesting case to study. It is an important communication point and a city that grows inward. It is surrounded by valued natural areas, but green space is also available in the city, and these green spaces, which are important for people with limited mobility such as children or the elderly, may risk being built. The study aims to find out more about green spaces` importance for sustainable urban development and the social values of green areas in Hässleholm from different perspectives, which can serve as a basis for proposals for the development of green areas starting from social aspects. The literature has been mainly used to connect the results with theory. For this study, a method has been developed, using different sources of inspiration. This method consists of two parts: an inventory that focuses on conditions that green areas provide for being outdoor and this is coupled with author´s own perspective and the another part which is based on qualitative interviews, mainly in the form of walking interviews, with representatives from preschools, nursing homes and various associations and organizations that are using green spaces in the city. In addition, interviews with a strategic planner, an ecologist and a real estate agent have done to get a deeper understanding of green areas' importance in connection to the sustainable development of the town and the municipality's approach in relation to green issues.
The study shows that there are different conditions for being outdoor and this may be linked to the management but also to different groups' needs and requirements. Green areas are valued differently by different users. Preschoolers use both parks and natural-like areas, which are seen as the best playgrounds. Representatives from nursing homes say they use a lot of the nearby areas for walking. They do not always have access to an attractive green area nearby, which would be appreciated. Associations and organizations have a strong relation to green space (s) they use, green space (s) which are seen in a very special way.
In addition that the study can be used to inform proposals for the development of green space from a social perspective, this user survey can be a part of a more citizen-oriented planning and management at the municipal level, which is a step towards sustainability.

Main title:Grönområden i Hässleholm
Subtitle:hur värderas de ur olika perspektiv?
Authors:Mihalcea, Bianca
Supervisor:Lindholm, Gunilla and Mellqvist, Helena
Examiner:Lövrie, Karl and Jansson, Märit
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Hässleholm, hållbar stadsutveckling, grönområden, sociala värden, förskolor, äldreboenden, föreningar, organisationer, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1284
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1284
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2012 07:02
Metadata Last Modified:28 Jun 2012 07:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics