Home About Browse Search
Svenska


Dahl, Elin, 2012. Södermalmsskolan : en fallstudie om hur arbetet med en skolträdgård kan bedrivas idag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
391kB

Abstract

The purpose has been to, by the means of literature studies and conversation,
give landscape architects, teachers or other interested people an increased understanding
of school gardens as a phenomenon. One episode in the essay describes
school garden’s historical background and how its ideology has changed as the
society has developed. A conversation with a spokesperson for Södermalmsskolan
in Stockholm, depict how a communal public school handles the management
of a school garden today. I have also wanted to present the conditions that society
and the schools organisation has put on the management of the garden on this
particular school.
In the year of 2007 Södermalmsskolan got the opportunity to found its school
garden thanks to the environmental campaigns that were realized by the city of
Stockholm. The purpose of the commune was to offer means that could help
realizing ideas associated with a preventive environmental work. In the essay I
investigate if Södermalmsskolan’s purposes also stretches further than the formal
goals set by the commune, now that the possibility to have a school garden, has
been given to them.
The school was chosen because it has had school gardens in the past which
opens for a deeper reflection on the work conducted by them today. The informant
for the conversation was chosen because she was the originator of the
school’s garden project. From the conversation it is made clear that the school
garden is dependent on real enthusiasts. The board does not reserve enough work
time for the teachers to maintain the facility or to organize the work with the
children. Practical problems with the maintenance of the facility, is also something
that has affected the management of the garden.
Not all teachers want to run the school garden, due to lack of interest or time.
On the other hand they all seem to appreciate the greenery and the children in
particular, show a great deal of interest for gardening.
In the discussion part it is made clear that a lot speaks for the school garden
and that a renaissance for it, is right in time. We must not only teach the children
about ecology, as the support for the current school intend to, but also give the
children a school garden that counteract the problems schools are facing today.
Stressed and unruly pupils can come to peace in the school garden and the government
should take as much responsibility for this, as they do for the environment.

,

Syftet har varit att, genom litteraturstudier och samtal, ge landskapsarkitekter,
lärare eller andra intresserade en ökad förståelse för skolträdgårdar som fenomen.
Ett avsnitt i uppsatsen beskriver skolträdgårdens historiska bakgrund och hur
ideologin förändrats med samhällets utveckling. Ett samtal med en företrädare
för Södermalmskolan i Stockholm, redogör för hur en kommunal grundskola
arbetar med driften av en skolträdgård idag. Jag har också velat åskådliggöra de
villkor som samhället och skolans organisation satt upp för driften av trädgården
på den specifika skolan.
Södermalmsskolan fick förutsättningar för att anlägga sin skolträdgård år
2007 i samband med Stockholm Stads miljösatsning. Syftet från kommunens sida
var att erbjuda medel för att få bland annat skolor att förverkliga idéer förknippade
med ett förebyggande miljöarbete. I uppsatsen undersöker jag om Södermalmsskolans
syften också sträcker sig bortom kommunens formella mål, nu när
möjligheten att ha en trädgård tilldelats dem.
Skolan valdes ut för att den har haft skolträdgårdar i historien vilket borgar
för en djupare reflektion kring det arbete skolan för idag. Informanten till samtalet
valdes för att hon stod som initiativtagare till skolans trädgårdsprojekt.
Av samtalet framgår att skolträdgården är beroende av så kallade eldsjälar.
Ledningen avsätter inte tillräckligt med arbetstid åt lärarna för att upprätthålla
anläggningen eller för att organisera arbetet med barnen. Praktiska problem kring
skötseln av anläggningen är också något som påverkat driften. Alla lärare vill
inte driva arbetet, därför att de saknar intresse eller därför att de känner tidsbrist.
Däremot verkar alla uppskatta grönskan och barnen framför allt, visar ett enormt
intresse för trädgårdsskötsel.
Av diskussionsdelen framgår att det finns mycket som talar för skolträdgården
och att en renässans för den skulle ligga i tiden. Vi måste inte bara lära barnen
om ekologi, såsom stödet till den aktuella skolan syftar till, utan också ge
barnen en skolträdgård som motverkar de problem skolan brottas med idag.
Stressade och stökiga elever kan finna sig tillrätta i skolträdgården och staten
borde ta lika mycket ansvar för detta, som de gör för miljön.

Main title:Södermalmsskolan
Subtitle:en fallstudie om hur arbetet med en skolträdgård kan bedrivas idag
Authors:Dahl, Elin
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Dahlman, Ylva and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:miljö, pedagogik, skolgård, skolträdgård, undervisning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1275
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1275
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2012 13:11
Metadata Last Modified:26 Jun 2012 13:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics