Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Johanna, 2012. Öka äldres fysiska aktivitet : ett planeringsverktyg för glesbygder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
506kB

Abstract

Syftet med uppsatsen är att presentera ett vägledande verktyg med aspekter i
glesbygder som ökar äldres fysiska aktivitet. I Sverige ökar medellivslängden för
varje år och fortsätter ökningen kommer 25 procent av befolkning, år 2035, vara
65 år och äldre. Majoriteten av Sveriges äldre bor idag i glesbygder. Enligt forskare
har glesbygder jämfört med städer mindre tillgång till resurser som ökar
fysisk aktivitet, samtidigt lyfter de fram nya studier som tyder på att bebyggd
miljö påverkar och kan öka fysisk aktivitet. Vilka aspekter i den bebyggda utemiljön
i glesbygder ökar äldres fysiska aktivitet? För att svara på frågan och uppfylla
uppsatsens syfte används litteraturstudier som metod. Studien utgår ifrån
rapporter utgivna av Statens folkhälsoinstitut (FHI), då de är en pålitlig och
aktuell källa för ämnet. Utifrån litteraturen undersöks vilka aspekter samt effekterna
av dem, som ökar äldres fysiska aktivitet i glesbygder. Litteraturstudien
baseras på studier som utgår från glesbygder i Australien, Kanada och USA, och
kompletteras av litteratur med svenskt perspektiv om hur och vilka aspekter som
ökar äldres fysiska aktivitet. De effekter aspekterna har på fysisk aktivitet sammanställs
i uppsatsens resultat för att därefter bearbetas till ett vägledande verktyg
med tillhörande frågor som stöd vid inventering. De aspekter som undersöks
och redovisas i uppsatsens resultat är: gångvägar, belysning eller gatubelysning,
färg, tillgång, trygghet eller säkerhet, trafik, estetik, målpunkter, tillgänglighet
och gångstigar. Exempel på aspekter med stor betydelse för att öka äldres fysiska
aktivitet är tillgång till målpunkter samt tillgänglighet i och användbarhet av
utemiljöer. Aspekter som minskar trygghet och säkerhet kan vara utemiljöer med
brist på skötsel eller där belysning är bristfällig. Det finns en mängd aspekter i
den bebyggda utemiljön som ökar äldres fysiska aktivitet i glesbygder. Detta
verktyg kan ligga till grund för inventering av Svenska glesbygder men även
öppna upp för tillägg av nya aspekter som ökar äldres fysiska aktivitet. Som
landskapsarkitektstudent vill jag lyfta möjligheten som vi inom arkitektkåren har,
genom att förändra bebyggd miljö i glesbygder kan vi påverka äldres fysiska
aktivitet, förbättra deras hälsa och ge förutsättningar till en fortsatt oberoende
livsstil.

,

The purpose of this essay is to make a guiding instrument with aspects of rural
areas that increases elder’s physical activity. The average life expectancy is increasing
even more every year, and if it continues to increase 25 perchance of the
Swedish population, in 2035, will be 65 years or older. Today the majority of
Sweden’s elderly live in rural areas. According to researchers rural areas compared
to cities have less access to resources that increases physical activity,
researchers also present recent studies showing that the built environment affects
and increases physical activity. What aspects of the built outdoor environment in
rural areas increase elder’s physical activity? To answer the question and to
achieve the purpose of this essay, literature studies are used as a method. The
study is based on reports published by “Statens folkhälsoinstitut” (FHI), since
they are a reliable and appropriate source for the subject. Based on literature
studies the aspects and the effects of them, which increase elder’s physical activity
in rural areas, are examined. The study of literature is based on studies of
rural areas in Australia, Canada and the United States, they are supplemented by
literature with a Swedish perspective of how and what aspects that increases elder’s
physical activity. The effect aspects have on physical activity are compiled
in the result of the essay, and then processed into a guiding instrument combined
with related issues to assist in inventory. The aspects examined and reported in
the result of the essay are: walkways, lightning or streetlights, colour,
availability, safety or security, traffic, aesthetics, destinations, accessibility and
footpaths. An example of aspects that has a great impact on increasing elder’s
physical activity is: availability to destinations and accessibility in and usability
of outdoors environments. Aspects that reduce safety and security might be outdoors
environments with lack of care or where lightning are inadequate. There
are lots of aspects in the built outdoor environment that increase elder’s physical
activity in rural areas. This instrument can be the basis for the inventory of
Swedish rural areas but it also opens up for the addition of new aspects that increase
elder’s physical activity. As a landscape architecture student I would like
to emphasize the opportunity that we in the architecture profession have by changing
the built environment in rural areas we can affect elder’s physical activity,
improve their health and provide the conditions for a continued independent
lifestyle.

Main title:Öka äldres fysiska aktivitet
Subtitle:ett planeringsverktyg för glesbygder
Authors:Petersson, Johanna
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Dahlman, Ylva and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fysisk aktivitet, glesbygd, hälsa, samhällsplanering, äldre
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1273
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1273
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2012 13:07
Metadata Last Modified:26 Jun 2012 13:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics