Home About Browse Search
Svenska


Holmquist, Victor, 2012. Timmerlängder till Iggesunds sågverk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det råder hård konkurrens på marknaden för sågade trävaror. Längdkrav på furuprodukter var tidigare sällsynt men blir allt vanligare. Idag efterfrågas längre och längre längder, helst ska sågade trävaror vara över 42 dm (vilket motsvaras av timmerlängder över 43 dm). Iggesunds sågverk ställer sig frågan om det finns möjligheter till en bättre längdanpassning av sågverkets timmerlängder till marknadens krav, och om en sådan förändring skulle löna sig?

Detta arbete tittar på tre scenarier till förändrade timmerlängder och hur de påverkar Iggesunds sågverks lönsamhet. Modellen är utformad så att relevanta intäkter och kostnader med avseende på råvara, produktion och marknad beaktas för dessa scenarier.

Det första scenariot visar att endast aptera timmerlängder i 43-55 dm, jämfört med dagens aptering på 37-55 dm, höjer timmerkostnaden men höjer också medelstockens längd. Den längre medelstocken ger positiva effekter på produktiviteten vid sågverket och skulle därmed sänka de fasta produktionskostnaderna per kubikmeter sågad vara, men också ge negativa effekter på utbytet och lastfyllnaden på lastbil och container. Scenariot som kapstrategi på justerverket skulle också sänka intäkten. Sannolikt skulle inte Iggesunds sågverk få ett högre pris för denna förändring och lönsamheten skulle sjunka med ca 56 kr/m3sv jämfört med idag om scenariot genomförs. Det är också tveksamt om marknaden kommer uppskatta den snedvridna fördelning som skapas av denna förändring med stora volymer i längden 42 dm.

I det andra scenariot apteras timret i längder 43-55 dm endast på de grövre diameterklasserna (över 18 cm i toppdiameter) och de klenare mellan 34 och 55 dm. Det höjer inte timmerkostnaden lika mycket som att göra det på samtliga diameterklasser. Produktiviteten och utbytet skulle totalt sett troligen sjunka något till följd av detta scenario. Denna förändring skulle sannolikt inte möta marknadens krav om längre längder på flera kritiska produkter. Sannolikt skulle inte heller denna förändring ge ett högre pris på marknaden och Iggesunds sågverk lönsamhet skulle sjunka med ca 41 kr/m3sv om scenariot genomförs.

Det tredje och sista scenariot utgick från fyra timmerlängder som resulterar i jämna slutprodukter: 37, 43, 49 och 55 dm med en jämn volymfördelning på de tre längsta längdklasserna. Scenariot visade på ett ökat utbyte men i övrigt påverkas lönsamheten negativt. Att införa detta scenario som kapstrategi på justerverket påverkar intäkterna mycket negativt. I övrigt motsvarar detta scenario sannolikt marknadens samlade krav bäst sett till sin helhet. Det är dock inte sannolikt att Iggesunds sågverk skulle få ett högre pris för denna förändring på marknaden och lönsamheten skulle sjunka med ca 56 kr/m3sv om scenariot genomförs.

Studien rekommenderar inte Iggesunds sågverk att implementera något av dessa scenarier, utan att istället utreda små förbättringsmöjligheter som att minska på oönskade längdklasser som 45 dm och 51 dm. Denna studie visar också att sågverk bör ha en kort längdklass på timmer för att timmerkostnaden inte ska bli för hög. Samtidigt visar studien att en längre medellängd påverkar produktiviteten på sågverket positivt, vilket gör att de fasta produktionskostnaderna per kubikmeter sågad vara sjunker, samtidigt som det påverkar utbytet och lastfyllnaden på container– och lastbilstransport negativt. Studien visar också att scenarierna är olämpliga som kapstrategi i justerverket om man inte får högre pris på marknaden.

,

The market for sawn wood products is highly competitive, demand is low and supply is high. Length requirements for redwood products (pine) were previously rare but are becoming more common. Today costumers demand longer and longer lengths and ideally products should be over 4.2 meters (corresponds to over 4.3 meters in timber). Iggesund sawmill, located in the middle of Sweden, is asking if there is a possibility of improving logging towards market demands and how that would affect the sawmill’s profitability.

This study looks at three scenarios of timber lengths and how they would affect Iggesund sawmill’s profitability. The model is designed to include relevant income and cost regarding to timber, production and market do to these scenarios.

The first scenario shows that logging timber longer than 4.3-5.5 meters increase the cost of lumber but also the average length of lumber. The longer average length has positive effects on productivity and therefore the scenario lowers fixed costs per unit. Though, the volume-yield will drop and loading-possibilities on trucks and containers will decrease. The scenario is not suitable as a strategy in the grading mill either because it lowers the revenue. If this scenario is implemented it is not likely that Iggesund sawmill would get a higher price and profitability per cubic meter sawn wood would decrease about 56 SEK. It is also doubtful whether the market will like the distorted distribution that this change would create, with large volumes in length class 4.2 meters.

The second scenario shows that logging timber longer than 4.3-5.5 meters within the bigger timber classes (over 18 cm in top diameter) and the weaker in 3.4-5.5 meters. The cost of lumber would not be as high as scenario 1. Productivity and volume-yield will decrease. This change would not meet market demands for longer lengths on several critical products. If the scenario is implemented it is not likely that Iggesund sawmill would get a higher price, and profitability per cubic meter sawn wood would decrease about 41 SEK.

The third and last scenario was based on four timber lengths which results in even module end-products: 37, 43, 49 and 55 decimeters with even spread volume in the three long lengths. This scenario shows an increase in volume-yield. To implement this scenario in the grading mill would entail considerable costs and would affect the overall profitability negatively. This scenario probably corresponds better than the other two scenarios to the complex market demands. However, if this scenario is implemented it is not likely that Iggesund sawmill would get a higher price, and profitability per cubic meter sawn wood would decrease about 56 SEK.

This report does not recommend Iggesund sawmill to fully implement either of these scenarios, instead the recommendation is to take small steps by decreasing unpopular lengths such as 45 and 51 decimeters. Further, this report shows that sawmill’s should have at least one short length of timber or timber costs will become too high. At the same time the report proves that longer average length affects productivity and fixed production costs per unit positively, while it negatively affects the volume-yield and the ability to maximize loads of container and truck transports. This study also shows that these scenarios are not suitable as grading strategy in the grading mill.

Main title:Timmerlängder till Iggesunds sågverk
Authors:Holmquist, Victor
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Woxblom, Lotta
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:96
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Timmerlängder, Längdanpassning, Timmerkostnad, Sågverk, Timber lengths, Timber cost, Sawmill
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1267
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1267
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2012 08:15
Metadata Last Modified:16 Nov 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics