Home About Browse Search
Svenska


Nordbrandt, Andreas, 2002. Analyser med indelningspaketet av privata skogsfastigheter inom Norra Skogsägarnas verksamhetsområde : . Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Långsiktig planering av privata skogsfastigheter har fram till nu inte förekommit i någon
större skala, till skillnad från storskogsbruket En av anledningarna har varit att de system som
funnits på marknaden inte varit anpassade för mindre skogsinnehav. Nu har Indelningspaketet
(IP), ett system för långsiktig planering, vidareutvecklats så att det går att använda även på
mindre fastigheter. IP optimerar nuvärdet genom val av skötselalternativ för skogsinnehavet
Utifrån avdelningsregistret imputeras (tilldelas) nödvändiga provytedata till varje avdelning
från en provytebank. Detta medför att en kostsam objektiv cirkelprovyteinventering som
normalt krävs vid användning av IP undviks. En analys med IP sträcker sig över hundra år.
Resultaten ges för varje femårsperiod.
I detta arbete har åtgärdsförslag jämförts mellan analyser med IP och Norra Skogsägarnas
EKO-planer för tio privata skogsfastigheter. För en fastighet har jämförts tillstånd och
analyser baserade på objektivt uppmätta data och subjektivt skattade data. Genom intervjuer
av markägarna har deras långsiktiga mål med sina fastigheter och deras uppfattning om EKO­
planen insamlats.
Tio privata skogsfastigheter valdes ut från Norra Skogsägarnas verksamhetsområde, samtliga
med nyligen upprättade EKO-planer. Aktuella ekonomiska förutsättningar användes vid
analyserna med IP. Ett flertal jämförelser mellan EKO-planen och resultaten från IP:s olika
analyser gjordes. De olika analyserna med IP hade olika krav på jämnhet för nettointäkter
över tiden och olika förräntningskrav på skogen.
Imputeringen av provytedata fungerade bra för volym och medeldiameter, något sämre var
överensstämmelsen för ålder. Fastighetsvis omfattning av åtgärdsförslag visade på stora
skillnader mellan EKO-plan och IP. Antal avdelningar som föreslogs till slutavverkning
ökade då förräntningskravet höjdes. Åtgärdsförslag baserade på analyser med objektivt
insamlade data ger stor skillnad för vissa avdelningar mot de åtgärdsförslag som gavs
baserade på analyser med subjektiva data eller EKO-planens föreslagna åtgärder. Vid
analyserpå subjektiva data var skillnaden mot EKO-planens åtgärdsförslag olika stor för de tio
fastigheterna, främst beroende på fastighetens åldersfördelning och den aktuella planläggarens
bedömningar. Inoptimalförlusterna för analyser gjorda på data från EKO-planen var för vissa
avdelningar relativt stora och därför kan en noggrannare inventering vara motiverad i vissa
typer av avdelningar samtidigt som vissa avdelningar inte behöver lika omfattande
inventeringsmetoder. Resultatet av intervjuundersökningen visade på att få markägare hade
någon långsiktig plan utifrån ett ekonomiskt perspektiv. EKO-planen upplevdes som mycket
positiv även om markägarna inte hade hunnit bekanta sig med sin EKO-plan fullt ut.
De viktigaste slutsatserna av detta arbete:
- Skogen ska inte bestämma förräntningskravet, utan markägaren skall välja det
förräntningskrav som han avser att ha på sitt skogsinnehav och sköta det därefter.
- Storleken på inoptimalförlusten för analyser baserade på objektiva eller subjektiva
inventeringsmetoder visar på ett ekonomiskt utrymme för noggrannare inventeringar för vissa
avdelningar.
Metoden med imputering av provytor för användningen av IP på privata skogsfastigheter är
ett bra komplement till en traditionell skogsbruksplan, men i nuläget är förfarandet alltför
komplicerat och det måste fortsätta att vidareutvecklas.

,

There has been very little long-term planning of private forest properties done, until now. This
has not been the case when it comes to the large-scale forestry. One of the reasons for this
lack of planning has been that the systems on the market have not been adapted to smaller
forest as private holdings. The Forest Management Planning Package (FMPP) is a system for
long term planning, which has been further developed to be useful for smaller properties as
well as the bigger orres. The FMPP optimizes the value by choosing a management alternative
depending on the forest possession. A sample plot bank is used to give the necessary data to
every campartment in a campartment register. This gives that the need of an expensive
objective circular sample plot inventory, which is normally necessary for the use of the
FMPP, is avoided. An analysis with the FMPP normally stretches over a hundred years. The
results is given for every five-year period and.
Analysis with the FMPP and EKO-plans made by Norra Skogsägama has in this work been
campared by their forest management proposals for ten private forest holdings. In one case
the conditions and analyses have been campared based on objectively measured and
subjectively appreciated data. Interviews with the owners were done to find out the long-term
goals for their holdings and their thoughts about the EKO-plan.
Ten private holdings with newly created EKO-plans were ehosen from Norra Skogsägama's
field of action. The current economic prepositions were used at the time of the FMPP
analysis. Several comparisons between the EKO-plan and the result from FMPP's different
analysis were made. The FMPP analyses were made with different demands on an even net
income over time, as well as different demands on the rate of interest on the forest
The imputation (assignment) of the sample plot data warked well when it came to volume and
average diameter but was slightly more discrepant when it came to age. The FMPP and the
EKO-plan showed big differences conceming the extent of the forest management proposals
for the real estates. The number of campartments that were suggested for final felling cut
increased with higher rate of interest For certain campartments the forest management
proposals based on analyses with objectively collected data, were a lot different from the orres
based on subjectively collected data, or the proposals made by the EKO-plan. Analysis based
on subjectively collected data shows that deviations from proposals in the EKO-plan for the
ten forest holdings were unequally big, mostly depending on the age distribution of the forests
and the current planner' s estimation. The in
optimal losses for the analyses based on the data
from the EKO-plan, were for some campartments relatively large, and therefor could a closer
inventory be motivated in some kind of campartments whereas others do not need as
extensive inventory methods.
The result of the interviewing showed that few landowners had any long-term plans at all seen
from an economic point of view. They had very positive experiences from the EKO-plan,
although the landowners had not had enough time to get completely familiar with their EKO­
plan yet
The most important conclusions of this report are:
- The landowner, and not the forest, should decide the demands of the interest rate he or she
intends to have on his or her forest possessions, and take care of it accordingly.
- The size of the inoptimal losses for analyses based on objective, or subjective methods of
inventory show a certain economic space for closer inventories on some compartments.
- The method of imputation of sample plots for the use of the FMPP on private forest
holdings, is a good complement to a traditional forest management proposals, but today the
proeecture is too complicated, and it has be developing further.

Main title:Analyser med indelningspaketet av privata skogsfastigheter inom Norra Skogsägarnas verksamhetsområde
Subtitle:
Authors:Nordbrandt, Andreas
Supervisor:Broman, Nils and Wilhelmsson, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:101
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:forest management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1298
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1298
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2012 07:52
Metadata Last Modified:29 Jun 2012 07:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics