Home About Browse Search
Svenska


Imavovic, Dzemal, 1999. Simuleringsstudie av produktionskonsekvenser med olika miljömål : . Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
627kB

Abstract

Under de senaste åren har SVO utvecklat en "grön skogsbruksplan" som präglas av
viljan att uppnå två jämställda mål, ett miljömål och ett produktionsmåL I samband med
detta har riktlinjer tagits fram för hur stor andel av den produktiva skogsmarken på en
fastighet som skall skötas med olika grad av miljöhänsyn.
Enligt riktlinjerna bör man på fastighetsnivå sköta minst 5% av skogsmark enligt
målklasserna NS/NO (Naturvårds-Skötsel/Naturvårds-Orört), minst 5% enligt
målklassen PF (Produktionsmål -Förstärkt naturhänsyn) och högst 90% av skogsmark
enligt målklassen PG (Produktionsmål-Generell naturhänsyn). Detta kan betecknas som
målnivån 90-5-5.
Denna studie försöker belysa de produktionsmässiga och ekonomiska konsekvenserna för
skogsägaren av implementeringen av dessa riktlinjer.
Två fastigheter, Brattåker strax väster om Vindeln och Östad strax väster om Alingsås,
blev utsedda att representera norra respektive södra Sverige. Dessa område hade tidigare
inventerats med Indelningspaketets metoder. En kompletterade målklassning av de
tidigare cirkelinventerade avdelningarna gjordes under sommaren 1998. Vid mål­
klassificeringen bedömdes det vilken målklass som avdelningen eller delar därav
tillhörde och vilken typ av hänsyn som skulle praktiseras för avdelningen.
Simulering av produktion och ekonomin med eller utan miljömål utfördes med hjälp av
Indelningspaketet (Jonsson m. fl. 1993), i vilket för studiens ändamål ett antal
funktioner lagts till som gör det möjligt att t.ex spara enskilda träd och trädgrupper.
För Ö stad simulerades l 00 fastigheter och för Brattåker 200 fastigheter på l 00 ha med
hänsynsnivåerna 90-5-5, 80-10-10 och 70-15-15.
Resultaten visar att avverkningspotentialen både på kort och långt sikt påverkas negativt i
storleksordningen 10-15% med tillämpningen av 90-5-5 nivå. Fastigheternas nuvärden
påverkas också negativt och minskningen skattades ligga i intervallet 5-10%. I båda
fallen kunde det konstateras att effekterna är större i norra än i södra Sverige. Skillnaden
är till största delen resultatet av att produktionen påverkas mindre av evighetsträd och
kantzoner på bättre än på sämre boniteter.
Att nuvärdesförlusten är lägre än minskningen av produktion beror på flera orsaker. En
är att de sparade träden är av sämre kvalitet än genomsnittet av träd i avdelningarna. En
annan orsak är att inventerarna har klassat bestånd med sämre ekonomiska förutsättningar
som naturvårdsobjekt
Vissa antagande i studien har gjorts i samband med sparandet av evighetsträd, eftersom
kunskap saknas om överståndareffekterna över längre tidsperioder. Ä
ven andra faktorer i
studien är osäkra, men bedömningen är att osäkerheten kan slå lika mycket negativt som
positivt, vilket gör att de skattade effekterna sannolikt ligger på en rimlig nivå.

,

The Swedish National Board of Forestry has created ecological forest management plans,
"Green plans" (Gröna skogsbruksplaner). By the Green plans an estate is divided into
campartments (stands) for which the management is adapted to the present ecological
conditions. The campartments are divided into four different categories:
PG-forest suitable for wood production, but with nature conservation management
according to the requirements of the present Forestry Act.
PF-forest with intensified nature conservation management combined with silviculture
NS-forest where management is undertaken only if it favours nature conservation
NO-forest where no management is undertaken
The Green plans recommend that at least 5% of the productive area should be managed
according to NS/NO, at least 5% should be managed according to PF, and a maximum of
90% should be managed according to PG. It could be called the 90-5-5-goallevel.
The objective of this study was to describe the effects of nature conservation on the
economy and the forest productian with implementation of the 90-5-5 concept.
For the study two estates, Brattåker and Östad, were ehosen to represent northern and
southern Sweden respectively. The both estates were inventoried objectively by the
method of the system "the Forest Management Planning Package" (FMPP). During
summer 1998 an ecological inventory was undertaken in order to divide and classify the
stands in different ecological categories.
The analyses of economy and forest productian with or without nature conservation were
conducted using the FMPP system, which handled only that part of farestry which
focuses on timber production. For the purpose of this stud y some new facilities have been
introduced into the system in order to, e.g., make it possible to withdraw from cuttings a
single tree or tree groups.
One hundred hectares big estates were simulated based on inventory data from the Östad
foundation estate and the Brattåker estate.
The implementation of the 90-5-5 concept lowered potential cuttings in both the first and
the seeond forest generation between 10 and 15% on average. The average decrease of the
net present value was 6.5% (3.9-11.7%) in southern and 8.2% (5.1-11.8%) in northern
Sweden. In both cases the decrease was higher in northern Sweden because of generally
higher productians losses on sites with lower site quality, which were more frequent in
this part of the country. The loss of net present value is lower than the loss of forestry production. This is explained by the sa ving of trees of inferior quality as "eternal" trees
and by qualifying the stands of low initial value as NS-and NO-stands.
There are some factors of uncertainty in the study. For instance, the estimation of the
influence of "etemal" trees on productian has not been studied in any great detail, and
especially the long-term consequences are unknown. There are some other uncertainty
factors not included here, but it is judged that they can have both positive and negative
influences. Therefore the conclusion which is drawn from the study is that the estimated
values of the economic and productian losses are at a probable level.

Main title:Simuleringsstudie av produktionskonsekvenser med olika miljömål
Subtitle:
Authors:Imavovic, Dzemal
Supervisor:Holm, Sören
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:55
Year of Publication:1999
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:forest management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1278
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1278
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2012 13:49
Metadata Last Modified:26 Jun 2012 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics