Home About Browse Search
Svenska


Hamilton, Anna, 2003. Effektivare samråd mellan rennäring och skogsbruk : förbättrad dialog via ett utvecklat samrådsförfarande . Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Enligt § 20 i skogsvårdslagen (1979:429) skall berörd sameby beredas tillfälle till
samråd då en föryngringsavverkning med efterföljande åtgärder samt avverkning för
byggande av skogsbilväg skall ske inom åretruntmarkema1. Skogsägare som är FSC­
certifierade2 skall inom hela renskötsel området, enligt FSC-standard, bereda berörd
sameby tillfälle till samråd om skogsvårdsåtgärder samt avverkning för byggande av
skogsbilväg och där visa den hänsyn som följer av skogsvårdslagen.
Idag sker samråd mellan rennäring och skogsbruk i varierande omfattning och
med varierande resultat som följd. Då en skogsägare skickar en ansökan till
skogsvårdsstyrelsen om tillstånd för avverkning, skall berörd sameby, enligt lag, ha
beretts tillfälle till samråd och därmed skall tillhörande samrådsprotokoll bifogas
tillståndsansökan. Vid en vanlig avverkningsanmälan är det frivilligt men storskogsbruket
bifogar ofta samrådsprotokoll ändå. Dessa samrådsprotokoll innehåller, i dagsläget, ofta
endast ett ja eller nej angående samebyns inställning till avverkningen. Det framkommer
generellt ingen mer information från samrådet t.ex. om partema varit oense om något
eller om man kommit överens om att avverkningen skall ske på något speciellt sätt med
hänsyn till rennäringen. Denna information är viktig för skogsvårdsstyrelsen att få ta del
av för att de skall kunna göra ett korrekt handläggande av avverkningsärendet och fatta
rätta beslut.
Detta examensarbete gjordes på uppdrag av skogsstyrelsen och syftet var att ta
fram en ny form av samrådsprotokoll samt ett flödesschema över samrådsförfarandet
mellan rennäring och skogsbruk och skogsvårdsstyrelsens handläggning. Dessutom
skulle det undersökas var de största problemen ligger idag när det gäller samråd samt
lämnas förslag på ett förbättrat samrådsförfarande.
Som underlag för examensarbetet användes bl.a. en enkätundersökning som
skickades ut till alla samebyar, skogsbolag, allmänningar och skogsvårdsstyrelser inom
renskötselområdet Enkätundersökningen var till för att insamla åsikter och synpunkter
samt önskemål till förbättringar angående dagens samråd. Vidare bidrog deltagande på
samrådsmöten och möten med Centrala samrådsgruppen rennäring-skogsbruk med
värdefull information till utvecklandet av ett förbättrat samrådsförfarande.
Resultatet blev ett förenklat protokoll (översiktsprotokoll) och ett detaljerat
protokoll, båda utvecklade i en analog och en digital version. I det förenklade protokollet
skall alla avverkningsobjekt antecknas som har behandlats under samrådet. För varje
avverkningsobjekt runt vilket oenighet mellan partema uppstår skall det detaljerade
protokollet användas.
Ett flödesschema över ett normalt förfarande mellan skogsbruket och rennäringen
samt skogsvårdsstyrelsens handläggning har tagits fram samt ett tänkt framtida
förfarande där det digitala protokollet används tillsammans med en elektronisk
avverkningsanmälan/tillståndsansökan om avverkning s.k. eAnmälan.
Mitt närvarande vid samrådsmöten samt insamlad information från
enkätundersökningen genererade en del tips och råd som partema skall tänka på inför
samråden och under samråden för att underlätta förfarandet.

,

According to the Swedish Farestry Act (1979:429, § 20) affected Såmi community
shall be providedan opportunity of consultation regarding farestry activities within the
area the Såmi are allowed to carry out reindeer herding throughout the year. The year­
round area is usually located in or near the Seandian mountain range. Additionall y, forest
owners with FSC certification are bound to consult the invalved Sami community within
the entire area of reindeer herding.
Today consultation between reindeer herding and farestry varies in extent and with
various results as a consequence. When a forest owner sends an application for
regeneration felling to the Regional Farestry Board, the affected Sami community, by the
law, shall be providedan opportunity of consultation and a written certificate of that
consultation has to be attached to the application. To a notification for regeneration
felling it is not urgent to attach written certificate from the consultation. At present, the
record of the consultation between reindeer herding and farestry does not contain more
than a yes or a no concerning the Såmi community's attitude to the cutting. Generally, no
further information emerges from the consultation. Specific information regarding which
parts of the activities the parties agreed and disagreed about does not exist. To be able to
correctly process the matter and to come to the right decision this kind of information is
important for the Regional Farestry Board.
The National Board of Farestry commissions this project with the purpose to design a
newprocedurefor a consultation protocol between reindeer herding and forestry, and to
produce a descriptive flow chart of the consultation procedure. Another objective is to
suggest a well-functioning consultation procedure i.e. look into what the biggest
problems are today concerning the consultations and how the consultations could be
improved.
A questionnaire was sent out to all Såmi communities, farestry companies, common
lands, and the Regional Boards of Farestry within the area of reindeer herding. The
intention was to come to grips with the current problems and gather information to
improve the current consultation situation. Valuable information also came from the
consultation meetings and meetings with the Central Consultation Committee for farestry
-reindeer herding.
The resulting procedure consists of a simplified protocol and a detailed protocol. In
the simplified protocol all the felling areas that are handled under the consultation are
written down. When disagreement comes up between the Såmi community and the
farestry company concerning a felling area the more detailed protocol shall be used.
These two kinds of protocols are made as both an analogue and a digital version.
The flow chart describes the present consultation procedure between Sami and
farestry and the handling of the Regional Farestry Board. The same flow chart is made in
a futuristic version where the digital protocol is used tagether with an electronic
application/notification for regeneration felling, so called eAnmälan.
The finall y research finding are recommendations to facilitate in the consultation
process.

Main title:Effektivare samråd mellan rennäring och skogsbruk
Subtitle:förbättrad dialog via ett utvecklat samrådsförfarande
Authors:Hamilton, Anna
Supervisor:Hemberg, Leif and Sandström, Per
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:103
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:forestry, reindeer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1276
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1276
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2012 13:24
Metadata Last Modified:26 Jun 2012 13:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics