Home About Browse Search
Svenska


Fogdestam, Niklas, 2004. Skogsägarna NORRSKOG:s slutavverkningar och PEFC-kraven : fältinventering och intervjuer. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Skogsägarföreningen Norrskog är ansluten till PEFC och drygt 15% av dess medlemmar
är också anslutna. Enligt beslut i Norrskogs styrelse utförs all avverkning på objektsnivå i
enlighet med PEFC:s normer oberoende av om skogsägaren i fråga är certifieradeller ej.
Studiens syfte har varit att se om Norrskogs medarbetares kunskaper i natur-, kultur-och
miljövård har tillämpats i praktiken vid avverkning på medlemmamas marker. För att
svara på den frågan har två slutavverkningar per skogsbruksområde, d v s 48
slutavverkningar totalt, inventerats. Slutavverkningama i fråga har utförts mellan 200 l
och 2003 och de har varit mellan 2 och 5 hektar stora. Knappt en procent av den areal
som har slutavverkats i Norrskogs regi under perioden har inventerats. Dessutom har
Norrskogs samtliga 24 Planeringsinspektorer samt ett urval av Norrskogs skogs­
entreprenörer intervjuats.
Resultaten från inventeringen visar att Norrskogs inspektorer och entreprenörer planerar
och utför natur-och miljövård i enlighet med PEFC:s krav. Samtliga inventerade objekt
anses uppfylla såväl SVL:s som PEFC:s krav men det är ändå nio stycken som har ratt
någon slags anmärkning för en mer eller mindre ringa avvikelse från det "ideala" hygget.
De olika anmärkningarna har varit av följande slag: Delvis sönderkörd bäck, kalt hygge,
omkullvälta och avskrapade stenar, tunna skyddszoner och delvis överkört odlingsröse.
Inventeringen visar att det i medeltal finns följande antal objekt av naturvårdskaraktär per
hektar lämnade på Norrskogs slutavverkningar: 2,0 tallar, 5,2 torrakor, 3, l högstubbar,
5,0 björkar, 2,2 övriga lövträd och 1,4 vindfällen. Emellertid varierar antalet från noll och
uppåt vilket visar att variationen mellan hyggen är stora. När de olika objekten korreleras
med varandra visar det sig att antalet tallar per hektar har ett relativt starkt positivt linjärt
samband med antalet torrakor. Antalet högstubbar har ett svagt negativt linjärt samband
med hyggets ålder vilket innebär att ju äldre hygget är desto färre högstubbar återfinns
per hektar.
Enligt den intervjuade personalen kan problem uppstå om skogsägarna är av
uppfattningen att inget eller väldigt lite av volymen på avverkningsobjektet ska lämnas.
Tolkningen av vad PEFC innebär skiljer sig, i vissa stycken, från person till person.
Norrskogs fältpersonal har en ganska dålig uppfattning om hur stor volym timmer som
lämnas i skogen efter avverkning.

,

The forest owners association Norrskog is certified in accordance with the PEFC system,
but only about 15
% of the association'
s members are certified. The board of Norrskog
has decided that all final felling should be in accordance with the requirements stipulated
by the PEFC, regardless whether the forest owner in question is certified or not. The aim
of this study is to see ifthe personneJ ofNorrskog have used their acquired knowledge of
ecological, cultural, and environmental care when performing final felling in the
members forests. In order to answer this question, 48 different final felling sites have
been inventoried and 36 ofNorrskog's personneJ have been interviewed. The sample of
sites visited were all between 2 and 5 hectares in size and they were logged between 200 l
and 2003.
The results from this study show that the personneJ of Norrskog do plan and perform
their activities in accordance with the PEFC guidelines for environmental protection; All
inventoried sites fulfilled the requirements stated in the Swedish Forest act, and the
PEFC, but there were nine cases with some sort of deviation from the "ideal" site. The
different deviations were of the following types: Partly destroyed creek, extremely bare
si
te, pushed over boulders, thin zones of protection and parti y destro y
ed mo
und of stones.
The inventory showed that the following objects of environmental value are being
preserved on average per hectare: 2.0 pines, 5.2 dead standing trees, 3.1 high stumps, 5.0
birches, 2.2 hardwood trees (except birches) and 1.4 wind thrown trees. However,
individual counts varied from zero and up which indicates rather !arge differences
between the sites. A earrelation analysis revealed a rather strong positive linear
relationship between the number of standing dead trees and the number of pine trees. The
number of high stumps had a rather weak negative linear relationship with the age of the
si te.
According to the interviews, problems can occur if the individual forest owner has a
conflicting opinion about the plan for final felling, e.g. he doesn't want any timber to be
left on the site. How the PEFC should be interpreted in practise is not a simple question
and in som
e cases different persons have different views about the implementation of the
rules. The personneJ of Norrskog had no good idea about the typical volume of timber
that is being left at a site after final felling.

Main title:Skogsägarna NORRSKOG:s slutavverkningar och PEFC-kraven
Subtitle:fältinventering och intervjuer
Authors:Fogdestam, Niklas
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Nyström, Kenneth
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:120
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:logging
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1274
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1274
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2012 13:11
Metadata Last Modified:26 Jun 2012 13:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics