Home About Browse Search
Svenska


Bendz, Jörgen, 1998. SÖDRAs Gröna Skogsbruksplaner : en uppföljning relaterad till SÖDRAs miljömål, FCS's kriterier och svensk skogspolitik. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

SÖDRA beslutade 1995 att starta ett projekt för att förse föreningens medlemmar med
naturvårdsanpassade skogsbruksplaner. Projekt "Gröna skogsbruksplaner" har som mål att
fram till år 2002 täcka halva medlemsarealen med gröna planer, och har för att nå detta givits
en budget på 50 miljoner kronor. Konceptet med grön plan är ursprungligen skapat av
skogsvårdsorganisationen, men SÖDRA är först med att producera gröna planer i stor skala.
De gröna planerna skall enligt projektets syfte "ge SÖDRAs medlemmar ett verkningsfullt
redskap for virkesproduktion med hänsyn till de miljömål som finns formulerade i SÖDRAs
miljöpolicy". Detta är ett led i det miljöengagemang som på senare år ökat i Sverige. I
skogsbruket manifesteras detta främst av den skogsvårdslag som kom 1994. I denna jämställs
miljö-och produktionsmålen.
I detta examensarbete har ett miljömål sammanställts utifrån SÖDRAs policies, SVL och de
senaste utkasten till Forest Stewardship Councils (FSC's) certifieringskriterier. Miljömålet har
studerats i detalj så långt som möjligt utifrån de aktuella dokumenten och 50 olika 'faktorer'
för skogligt miljöarbete har identifierats. Därefter har analyserats hur långt SÖDRAs policies
sträcker sig inom var och en av dessa faktorer.
Arbetet berör bara produkten "Grön skogsbruksplan", inte hur de tillämpas av skogsägaren.
På grund av att projektet med gröna planer är så ungt är det svårt att analysera vissa
frågeställningar. Exempel på sådana är hur medlemmarna mottar planen, hur medlemmarna
använder planen, och om medlemmamas praktiska tillämpning av planen möter miljömålet.
En studie av detta bör göras senare under projektets gång, då medlemmarna hunnit använda
planerna några år.
Det i examensarbetet sammanställda miljömålet har testats på 20 gröna planer i syfte att se
vad som implementeras, eller kan implementeras, inom projektet. Analysen visar att

vissa faktorer väl kan tillgodoses med hjälp av gröna planer. En del av dessa
implementeras redan som ett resultat av de gröna planerna.

andra faktorer är möjliga att implementera med hjälp av gröna planer, men är lättare att
komma åt med andra medel. Oftast gäller detta faktorer som rör hänsyn att ta i samband
med skogsbruksåtgärder.

det slutligen finns faktorer som man inte kan implementera med hjälp av de gröna
planerna. I dessa fall har jag föreslagit andra sätt.
Slutsatsen är att de gröna planerna är ett bra verktyg för att kanalisera SÖDRAs miljöpolicy
till medlemmarna. Det finns en stor utvecklingspotential i de gröna planerna, och
utvecklingen av dem måste fortsätta. De gröna planemas starkaste sida är skydd av biotoper,
snarare än anpassad skötsel. Vidare klarar de väl målet att ha död ved i olika utvecklings­
stadier i skogen. Död ved sägs vara den största enskilda bristen i dagens välskötta skogar.
Svagheterna i de gröna planerna ligger främst i att sådana naturvärden inte fångas upp som
berör flera bestånd eller flera fastigheter. Hit hör t ex landskapsplanering samt skapande och
skydd av kantzoner längs stränder ochjordbruksmark i större skala. För att komma åt detta
problem föreslås att man i systemet med gröna planer introducerar en 'beståndsöverskridande
beskrivning' av naturvärden parallellt med befintliga beskrivningar av de sk naturvårds­
avdelningarna. Vidare föreslås en förstärkning i de gröna planerna av skyddet av forn- och
kulturminnen.

,

SÖDRA is a forest owner association with about 31 000 members in southem Sweden.
SÖDRA decidedin 1995 to launch a project to provide the members of the association with
forest management plans adapted to the ambitions of nature conservation. The project, called
'Green forest management plans' ("Gröna skogsbruksplaner"), has the goal to plan half of the
area associated to SÖDRA by the year 2002. The project budget is 50 MSEK. The concept of
'green plans' is originally created by the Swedish Forestry Administration, but SÖDRA is the
first organisation to implement the concept in full-seale production of plans.
The 'green plans' are supposed to give the members of SÖDRA an effective tool for timber
production with consideration taken to the environmental goals formulated in the environ­
mental policy of SÖDRA. In addition to that, the forest owners are provided a too l to imple­
ment the new silvicultural act of 1994.
In this report, an environmental goal based on documents from the environmental policy of
SÖDRA, the Forest Stewardship Council (FSC) certification criteria and the Swedish
silvicultural act is put together. This goal is decomposed as far as possible with regard to the
studied documents, resulting in 50 issues. These issues are analysed with regard to how far
they are implemented by the environmental policies of SÖDRA.
This study concems only the product 'green plan'. Because of the relative youth of the
project, some questions are not possible to analyse. Exarnples are the forest owners attitude
toward the 'green plans', the implementation of the 'green plan' by the forest owner, as weil
as the result hereof. A study of this should be done later in the project, when the plans have
been used for a few years.
The environmental goal was tested on 20 estates, equipped with 'green plans', in order to see
if the goal is, or can be, implemented within the project of 'green plans'. The analysis shows
that

certain issues successfully can be implemented with hel
p of' green plans'. Some of the se
are already implemented as a result of the 'green plan'.

other issues are possible to implement with help of the 'green plans', but more effective
tools are available. These issues are normally related to considerations taken during
silvicultural activities.

there are, finally, issues that are not possible to implement with help of the 'green plans'.
In these cases, I have suggested other methods.
The conclusion is that the 'green plan' is a good p latform to canalise the environmental
policies of SÖDRA to the members of the association. There is great potential to improve the
plans, and the development must continue. The best property of the 'green plan' is the
conservation of certain land, rather then specialised silviculture. Further, the goal ofhaving
decaying wood in the forest is met. The lacking issues are mainly values connected to many
stands together, such as planning in a landscape perspective and conservation ofzones along
shores and agricultural land. To get over this, I suggest that a description of environmental
values associated to many stands be introduced into the system of 'green plans'. Further, I
suggest that the values of ancient remains be given better protection in the 'green plans'.

Main title:SÖDRAs Gröna Skogsbruksplaner
Subtitle:en uppföljning relaterad till SÖDRAs miljömål, FCS's kriterier och svensk skogspolitik
Authors:Bendz, Jörgen
Supervisor:Lämås, Tomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:31
Year of Publication:1998
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:forest management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1233
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1233
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2012 10:32
Metadata Last Modified:21 Jun 2012 10:32

Repository Staff Only: item control page