Home About Browse Search
Svenska


Danielson, Annika, 2012. En plats för återhämtning : en tillämpning av hälsoträdgårdars stressdämpande kvalitéer på Stora Torget i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka kvalitéer från hälsoträdgårdar som
skulle kunna tillämpas på Stora Torget i centrala Uppsala för att dämpa stress och
möjliggöra återhämtning för stadens invånare. I denna uppsats belyser jag problematiken
kring människors psykiska ohälsa och det faktum att stress idag kan
klassas som en folksjukdom i Sverige. Arbetets syfte har lett fram till en frågeställning
som fungerat som utgångspunkt och målet har varit att besvara denna.
För att besvara denna fråga och finna de stressdämpande kvalitéerna studerades
litteratur främst inom ämnena miljöpsykologi och hälsoträdgårdars utformning.
Litteraturen kompletterades med egna platsbesök vid två hälsoträdgårdar och
samtal med personer som är verksamma vid dessa platser. Metoderna platsbesök
och samtal användes för att få mer kunskap om trädgårdarnas utformning och
vilka kvalitéer de innehåller som kan dämpa stress. Det jag fann i litteratur och
genom de samtal jag genomförde överrensstämde till stor del och därmed kan
tillförlitligheten hos dessa metoder ses som god. En inventering och analys av
Stora Torget genomfördes även för att få en förståelse för platsen och detta låg
sedan till grund för valet av kvalitéer att tillföra på platsen. Arbetets resultat presenteras
i form av sex kvalitéer att tillämpa på Stor Torget och en idéskiss för hur
dessa skulle kunna föras in på platsen. Exempel på de kvalitéer som presenteras
är en varierad rumslighet, vattenelement och odling. En slutsats jag dragit, och
en viktig lärdom jag bär med mig, är att en plats som skapas där syftet är att
dämpa stress bör karaktäriseras av en mångfald och variation, för att på så vis
bemöta många människors skilda behov, sinnesstämningar och stressnivåer. Det
är betydelsefullt att platsen är kravlös och att ingen människa tvingas till något.
Ett viktigt diskussionsämne i uppsatsen berör problematiken kring att applicera
kvalitéer från hälsoträdgårdar på en plats i staden, då dessa miljöer skiljer sig
markant åt och har olika användning och förutsättningar. Vidare diskuteras komplexiteten
att skapa platser för återhämtning då alla människor är olika och påverkas
på olika vis av sin omgivande miljö. En kvalité kan därmed upplevas
avstressande för en person, medan den för en annan kan ha motsatt effekt.

,

The purpose of this work is to study which qualities from Healing Gardens that
could be applied at Stora Torget in the center of Uppsala in order to reduce residents’
stress and enable recovery. In this essay I highlight the problem of peoples’
mental illness and the fact that stress today can be classified as a national
illness in Sweden. The purpose of this work has led to a question which served as
a starting point and the goal has been to answer it. To answer the question and
find the stress reducing qualities I have studied literature mainly in the subjects
of environmental psychology and the design of Healing Gardens. The literature
was supplemented with personal site visits at two Healing Gardens and conversations
with people who are active on these sites. The methods of site visits and
conversations were used to get more information concerning the design of the
gardens and the qualities they contain that can reduce stress. What I found in the
literature and through the conversations I conducted, were broadly consistent and
the reliability of these methods can by that be seen as good. An inventory and
analysis of Stora Torget was also carried through to gain an understanding of the
site and this formed the basis for the selection of qualities to bring to the site. The
result that is presented consists of six qualities to apply at Stora Torget and a
simple sketch proposals for how these could be inserted at the site. Examples of
the qualities that are presented are a varied spatiality, water elements and cultivation.
A conclusion I have drawn, and an important lesson I carry with me, is that
a place that is created where the aim is to reduce stress should be characterized
by diversity and variation, and by that meet the different needs, moods and stress
levels of people. It is also significant that the place is unconditional and that no
human being is forced into something. An important topic in the papers discussion
concerns the problem of applying qualities of Healing Gardens on a site in
the city, as these environments differ widely and have different use and conditions.
Also discussed is the complexity of creating places for recovery when all
people are different and are affected in different ways by its surroundings. A
quality may thus seem relaxing to one person while for another it might have the
opposite effect.

Main title:En plats för återhämtning
Subtitle:en tillämpning av hälsoträdgårdars stressdämpande kvalitéer på Stora Torget i Uppsala
Authors:Danielson, Annika
Supervisor:Hedberg, Maria
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hälsoträdgård, stadsmiljö, Stora Torget, stress, utformning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1246
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1246
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2012 13:34
Metadata Last Modified:21 Jun 2012 13:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics