Home About Browse Search
Svenska


Pöntynen Boström, Caroline, 2012. Röjningsplan för Sveaskog. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
935kB

Abstract

Det här arbetet har genomförts som ett examensarbete vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Röjning är en skogsvårdsåtgärd som syftar till att glesa ut skogen så att det är möjligt att få ett högre utbyte av gagnvirke vid en kommande första gallring. Anledningen till att arbetet utförs är att Sveaskog vill ha ytterligare analyser kring röjningsbehovet på sitt markinnehav för att bättre kunna planera sina skogsvårdande åtgärder.
Arbetets syfte har varit att fastställa en taktisk röjningsplan åt Sveaskog. Röjningsplanen ska visa på hur stor del av företagets areal det är som behöver röjas under perioden 2010 till 2014. Denna plan ska också kunna vara till hjälp för den ekonomiska planeringen inom företaget.
Arbetet har genomförts som beräkningar på de data som funnits tillgängliga i Sveaskogs databaser.. Antagandet att det funnits ett röjningsbehov då man röjt bestånden i databasen är vad som legat till grund för beräkningarna vilka baserats på data från utsökningar i Sveaskogs beståndsregister på genomförda röjningar under perioden 2003 till 2005. Beräkningarna har genomförts i Excel för att få fram en medelålder för olika grupperingar med ståndortsindex inom respektive marknadsområde.
Tiden som passerat mellan slutavverkning och plantskogsröjning respektive ungskogsröjning räknades ut och kontrollerades sedan mot fältuppgifter från de olika marknadsområdena. Anledningen till att detta har gjorts är för att dataregistret inte alltid har korrekta uppgifter inskrivna. Då beräknade data jämförts mot fältuppgifter och ansetts rimliga har de sedan använts till att räkna fram den areal som de närmaste fem åren bör ha ett röjningsbehov. Dessa beräkningar har gjorts genom att antaga att bestånd med det antal år mellan röjningsåret och avverkningen som beräknats har ett röjningsbehov.
Vid beräkningarna har många brister i databaserna iakttagits och många bestånd har inte haft nog med information för att vara möjliga att använda i beräkningarna. Dessa bestånd har alltså blivit ett bortfall. Bortfallet är stort, mellan 12 och 68 procent, vilket bidragit till att göra beräkningarna av röjningsarealen osäkrare. Vid beräkningen av arealen med röjningsbehov har dock detta tagits i beaktande och motsvarande procentandel har lagts till den första beräkningen för att kompensera för detta bortfall. Beräkningen av areal med röjningsbehov kan därför bli bättre om dataregistret innehöll bättre information och denna kompensation inte behövde göras.
Röjningsbehovet har beräknats till att ligga mellan 40000 och 50000 hektar årligen inom företagets hela skogsinnehav. Den beräknade arealen med röjningsbehov varierade mellan marknadsområdena och mellan de olika åren. Mest areal med röjningsbehov finns i Norrbotten där mellan 18000 och 22000 hektar beräknats ha ett röjningsbehov årligen under den planerade perioden 2010 till 2014. Lägst är röjningsbehovet i Bergslagen där det varierar mellan 4000 och 6000 hektar.
Utöver röjningsbehovet vilket var huvudsyftet med arbetet, har även antalet år mellan slutavverkning och föryngring räknats ut samt att en jämförelse med bestånd med ett ståndortsindex gjorts över alla marknadsområdena. Dessa beräkningar har genomförts för att omräkningar enkelt ska kunna ske ifall att antalet år mellan avverkning och föryngring, även kallad hyggesvila, vilken idag är i medeltal 3 år, ändras i framtiden. Även medelarealen för olika bestånd har beräknats för att kunna kompensera för det stora bortfallet av bestånd.
Förväntningen är att Sveaskog ska kunna använda den beräknade informationen till att på ett enklare sätt få fram de bestånd som har ett röjningsbehov även i de fall dessa inte har all information inskriven i databasen. Detta skulle kunna gå till på så vis att det beräknade antalet år mellan avverkning och röjning användes på ett schablonartat sätt för att planera röjningsinventeringar.
Då informationen i databasen ofta var bristfällig har också missar i inrapporteringen i den noterats och förslag på lösningar givits i diskussions-delen av arbetet. Många gånger handlar förbättringarna om att en gemensam uppfattning om vilken information som ska skrivas i de olika fälten bör förstärkas samt att information bör inrapporteras i alla fälten.

,

This work has been conducted as a master thesis at the department of forest ecology and management at the Swedish University of Agriculture. The purpose of this work has been to determine a pre-commercial thinning plan for the company Sveaskog. The pre-commercial thinning plan is supposed to show how large areas of the company’s forests that need to be pre-commercially thinned each year during the following five year period.
Pre-commercial thinning is a silvicultural measure that aims at thinning out the forest so that it is possible to increase the yield of merchantable wood in the first thinning. The reason this work has been performed is that the personnel at Sveaskog have a notion that they today pre-commercially thin about the same area that is needed. They would however like to strengthen this opinion with calculated numbers.
The work has been performed to a part as a literature review and mostly as calculations based on data from the databases of Sveaskog. The data that has been used has been the pre-commercial thinnings done during the period 2003-2005. The assumption made is that the stands were in need of pre-commercial thinning at the time when pre-commercial thinning was performed. The calculations were made using “Descriptive Statistics” in Excel to get a mean age for different groupings within the respective market-areas.
The ages calculated for pre-commercial thinning were then controlled against field experience from the five market-areas. When the numbers were considered reasonable they were used as a basis for calculating the area to be pre-commercially thinned during the upcoming five-year period, 2010-2014.
The need of pre-commercial thinning has been calculated directly from existing data, but also with an addition for the stands that the database-search could not find. It has also been calculated with a subtraction of the stands that never go through pre-commercial thinning.
The need of pre-commercial thinning has been calculated to lie somewhere between 40000 and 50000 hectares yearly within the company’s whole domains. The calculated need for pre-commercial thinning was varying between regions and years. Most area in need of pre-commercial thinning was found in Norrbotten, where between 18000 and 22000 hectares yearly are in need of pre-commercial thinning during the period studied. The lowest need for pre-commercial thinning was found in Bergslagen, where the need varied between 4000 and 6000 hectares per year during the period studied.
The expectations are that Sveaskog will be able to use the calculated data for finding stands with a need of pre-commercial thinnings in an easier way, even though those stands lack information in the databases. This could be done through template calculations based on the statistics in this work.
Since information in the database often contained errors and was lacking in data, mishaps in the handling of the databases have been recorded when found and suggestions to solutions for improving the handling of the data material have been suggested in the discussion section of this work. Many of the suggestions are linked to an improvement in the common understanding of the datasets and what information should be reported and in what ways, so that the data in a long term perspective have the opportunity to be more streamlined and with common denominators.

Main title:Röjningsplan för Sveaskog
Authors:Pöntynen Boström, Caroline
Supervisor:Sahlén, Kenneth
Examiner:Karlsson, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:19
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:röjning, planering, pre-commercial thinning, planning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1322
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1322
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2012 11:17
Metadata Last Modified:02 Jul 2012 11:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics