Home About Browse Search
Svenska


Sveen, Alexandra, 2012. Renen - en framtida mjölkproducent?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
208kB

Abstract

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka förutsättningarna för mjölkproduktion från renar (Rangifer tarandus) som en del av den moderna renskötseln. Frågeställningar som inkluderades i litteraturstudien var renmjölkens sammansättning, hur mycket en vaja kunde producera, hur mjölkproduktionen påverkades av faktorer som mjölkningssystem, mjölkningsmiljö och oxytocininjektioner, mjölkproduktionens koppling till nutrition, kalvens betydelse, problem som kan tänkas uppstå och om renen som ett framtida mjölkproduktionsdjur skulle vara ekonomiskt hållbart. Mjölkning av renar har tidigare förekommit ganska allmänt inom samisk renskötsel men det upphörde under 1900-talet på grund av bland annat att sjukdomar spreds när renarna hölls på mindre ytor. Faktorer som är centrala inom mjölkproduktionen hos renar är den totala mjölkavkastningen under laktationen och mjölknedsläppsgraden. Mjölkavkastningen hos vajor varierar mellan individer och påverkas bland annat av separation från kalven, injektioner av oxytocin och mjölkningsmiljön. Renmjölken har en hög fett- och proteinhalt men en låg laktoshalt. Under laktationen ökar koncentrationen av fett och protein medan laktos sjunker. Mjölkens fettsyrasammansättning domineras av palmitinsyra, myristinsyra och oljesyra, dock varierar sammansättningen med fodrets kvalité och komposition, samt med säsong. Problem i ett modernt mjölkningssystem kan vara korta mjölknedsläpp och svårt stimulerad nedsläppningsreflex. Under 1900-talets slut etablerades intresset för mjölkning av ren som en nischproduktion. Dock krävs det en smart marknadsföring för att få ett ekonomiskt godtagbart pris för mejeriprodukterna med fokus på ekologisk produktion, exklusivitet och användning av naturliga betesmarker. Den stora variationen mellan individer i mjölkavkastning och nedsläpp tyder på att det finns en stor potential att förbättra mjölkproduktionen genom avelsarbete. Det finns bra förutsättningar för att introducera vajor som mjölkproduktionsdjur som komplement i renskötseln. Dock finns det ett behov av ett avelsprogram för att hantera problem som en svårt stimulerad mjölknedsläppsreflex och de varierande individuella skillnaderna i mjölkavkastning.

,

The aim of this literature study was to analyze the conditions for milk production with reindeer (Rangifer tarandus) as part of the modern reindeer herding. Questions included in this literature study were focused on the composition of reindeer milk, how much a reindeer cow could produce, how the milk production was affected by factors such as milking systems, milking environment and oxytocin injections, the milk production in relation to nutrition, the significance of the calf, problems that might occur connected to milking, and if the reindeer as a future dairy animals would be financially sustainable. Milking of reindeer has previously been practiced rather generally within Saami reindeer herding but ended during the 1900s because of, among others, that diseases spread when the reindeer were held in smaller areas. Factors that play a central role in the milk production in reindeer are the total milk yield during the lactation and the degree of milk ejection. Milk yield in reindeer does vary between individuals and is affected by the females separation from the calf, injections of oxytocin and the milking environment. The reindeer milk has a high content of fat and protein but is low in lactose. During lactation, the concentration of fat and protein increases while lactose decreases. That fatty acid composition of reindeer milk is dominated by palmitic acid, mysistic acid and oleic acid, however, the composition vary depending on the feed quality and composition but also with the season of the year. Problems in a modern milking system with reindeers could be short milk ejections and difficulty to stimulated the milk let-down reflex. During the end of 1900’s the interest in milking reindeer as a niche production was
2
established. However, this requires a clever marketing in order to get an economically acceptable price for dairy products with a focus on organic production, exclusivity and the use of natural pastures. The great variations between individual females in milk yield and milk ejection suggests that there is a great potential to improve milk production through breeding. There are good prospects to introduce reindeer as dairy animals, as a complement to the reindeer husbandry. However, there is a need for a breeding program for dealing with problems as a difficult stimulated milk let-down reflex and the variety of individual differences in milk yield.

Main title:Renen - en framtida mjölkproducent?
Authors:Sveen, Alexandra
Supervisor:Åhman, Birgitta
Examiner:Skarin, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:375
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Laktation, Oxytocin, Mjölkproduktion, Rangifer tarandus, Ren
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1222
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1222
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2012 13:00
Metadata Last Modified:15 Jun 2012 13:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics