Home About Browse Search
Svenska


Törnmarck, Christian, 2012. Reproduktionsstörningar hos vild svensk mink (Mustela vison). First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
498kB

Abstract

Minken (Mustela vison) är en relativt ny svensk art som sägs härstamma från rymning/utsläpp
från minkfarmer under det senaste århundradet. Arten är en toppkonsument i näringskedjan
och har visat sig vara mycket känslig för olika miljöföroreningar. Effekter på reproduktionen
har setts vid utfodring med PCB-kontaminerad fisk samt i varierande grad i samband med
exponering av andra miljögifter. Minken har även föreslagits som en lämplig art när man
övervakar miljöföroreningstrender. Kryptorkism är en av utvecklingsrubbningarna som är
relativt vanligt förekommande på minkfarmer och som också hittats hos vilda minkar. Även
minkar med antikroppar mot plasmacytos har hittats i naturen, men liksom andra sjukdomar
är effekterna på en vild population dåligt studerade. Troligtvis förekommer sjukdomar såsom
nursing disease i mindre grad i naturen. Då minken används i produktionssyften under en
längre tid har en rätt omfattande reproduktionsforskning utförts. Dessa resultat bör till stor del
kunna överföras på en vild population, men har i vissa fall visat sig stämma dåligt överrens.
Det senare gäller bl.a. faktorer som dålig näringsstatus där man sett betydligt mindre effekter
hos vilda minkar. Parametrar såsom näringstillgång, revir m.m. framstår som viktiga områden
att ta hänsyn till vid dessa jämförelser.
En varierande grad av vild minkforskning har utförts. I Sverige framskrider forskningen och i
dagsläget främst med avseende på hanminkar. På många områden behövs mer forskning och i
Sverige kanske främst på minkhonor. Forskning på vissa av de reproduktionsparametrar jag
tagit upp är med stor sannolikhet resurskrävande och i många fall relativt svåra att genomföra.

,

The mink (Mustela vison) is a relatively new Swedish species which originates from escapes
from mink farms during the last century. It’s a top consumer in the food-chain and considered
very sensitive to environmental pollutants. The reproduction system of the mink has for
example proven to be very sensitive to PCB and other pollutants in varying degrees. The mink
has also been suggested as an appropriate species when monitoring trends in environmental
contaminants. Cryptorchidism is one of the disorders that commonly occurs on mink farms
and is a disease that also have been detected among wild mink. Antibodies against
plasmacytosis virus have been detected among wild mink, but as other diseases the effect on a
wild population is not fully studied. Most likely, diseases such as nursing disease occur to a
lesser extent in nature. Since minks have been used for production purposes for a long time a
quite extensive reproduction research has been performed. These results might be transferable
to a wild mink population, although some aspects, such as variations in nutritional status,
have shown no significance. Parameters such as nutrient availability appear to be important
areas to consider in this context.
A variable degree of wild mink research has been conducted. In Sweden progress are made on
this area and currently mainly on male minks. More research is still needed and in Sweden
mainly in the field of female minks. Research on some reproductive parameters are likely to
demand large resources and are probably, in many cases, relatively difficult to implement.

Main title:Reproduktionsstörningar hos vild svensk mink (Mustela vison)
Authors:Törnmarck, Christian
Supervisor:Carlsson, Gunnar and Örn, Stefan
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:05
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:vild svensk mink, reproduktionsstörningar, miljögifter, sjukdomar, utvecklingsrubbningar, fysiologiska faktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1215
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1215
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal ecology
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2012 10:31
Metadata Last Modified:14 Jun 2012 10:31

Repository Staff Only: item control page